Uchwały Rady Gminy od I/1/2002 do XII/65/2004 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwały Rady Gminy od I/1/2002 do XII/65/2004


                                     UCHWAŁA Nr I/1/2002
                                     
Rady Gminy w Skrwilnie
                                      Z dnia 18 listopada 2002r.

 

w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy


           Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

 

                                  R a d a   G m i n y
                               uchwala, co następuje:


                                           § 1

W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustalonego składu rady na przewodniczącego rady gminy został  wybrany radny:

 Krzysztof  Żyźniewski


                                            § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


                                                Przewodniczący obrad
                                                       ( radny senior )

                                                         Stanisław Gawlikowski

 

 

 

 UCHWAŁA Nr I/2/2002
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 18 listopada 2002r.


w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy


 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

Rada Gminy
uchwala, co następuje :


§ 1

W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady na wiceprzewodniczących rady gminy wybrani zostali radni :

1. Stanisław Gołębiewski
2. Adam Meller


§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                    
                                                            
    
                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY
                                     
                                                        Krzysztof Żyźniewski

 


                                            

                         UCHWAŁA Nr I/3/2002
                         
Rady Gminy w Skrwilnie
                         z dnia 18 listopada 2002r.


w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

 

             Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


                        § 1

Powołuje się komisję rewizyjną w następującym składzie:

1. Piotr Tatkowski                - przewodniczący
2. Kazimierz Michalski            - członek
3. Stanisław  Gawlikowski         - członek
4. Henryk Liszewski               - członek
5. Dariusz Kolczyński             - członek

                 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  Krzysztof Żyźniewski 

 

 


UCHWAŁA Nr I/4/2002

Rady Gminy w Skrwilnie

z dnia 18 listopada 2002r.


w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady.


       Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
uchwala się, co następuje:


                                    § 1

Ustala się składy osobowe następujących komisji rady gminy:

I.  Komisja Społeczno - Gospodarcza
     Przewodniczący -  Roman Adam Dołęgowski
     Członkowie:          Adam Meller
                                    Krzysztof Cegłowski
                                    Stanisław Gawlikowski
                                    Kazimierz Michalski
                                    Stanisław Gołębiewski
                                    Helena Rybacka
II.  Komisja Finansowa
      Przewodniczący -  Helena Rybacka
      Członkowie:          Stanisław Gołębiewski
                                    Krzysztof Cegłowski
                                    Mariola Sołtys
                                    Krzysztof Żyźniewski
                                    Jan Celebudzki


III.  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
        Przewodniczący  Adam Meller
        Członkowie:        Roman Adam Dołęgowski
                                     Helena Rybacka
                                     Dariusz Kolczyński
                                     Henryk Liszewski
                                     Mariola Sołtys


                              § 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.


                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                               Krzysztof   Żyźniewski
 

 

UCHWAŁA Nr II/5/2002
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 25 listopada 2002 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2002 r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 122,
art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1


Rada Gminy w Skrwilnie postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy
na 2002 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/148/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 28 grudnia 2001 r. uchwałą Nr 91/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
27 lutego 2002 r. uchwałą Nr XIX/150/02 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
25 marca 2002 r. Uchwałą Nr XX/158/02 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
26 kwietnia 2002 r. Uchwałą Nr 98/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
30 kwietnia 2002 r. Uchwałą Nr 100/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
21 maja 2002 r. Uchwałą Nr 103/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
28 czerwca 2002 r. Uchwałą Nr XXI/163/02 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
9 lipca 2002 r. Uchwałą Nr 108/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
9 sierpnia 2002 r. Uchwałą Nr XXII/166/02 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
3 września 2002 r. Uchwałą Nr 111/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
6 września 2002 r. Uchwałą Nr 114/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
7 października 2002 r. Uchwałą Nr 117/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
21 października 2002 r. Uchwałą Nr 120/02 Zarządu Gminy w Skrwilnie z dnia
12 listopada 2002 r.

                                             § 2


W uchwale Nr XVIII/148/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 28 grudnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1
- dochody budżetu gminy w wysokości                          - 8.367.989 zł
     - zwiększa się do kwoty                                                   - 8.529.948 zł
     w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie                                                              -    972.159 zł

   W § 2
1. Wydatki budżetu gminy na 2002 r. w  wysokości           - 9.720.989 zł
    zwiększa się do kwoty                                                      - 9.882.948 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
    wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
         i wydatki bieżące w kwocie                                         - 7.145.243 zł
         zwiększa się do kwoty                                                  - 7.247.657 zł
    b)  wydatki majątkowe w kwocie                                      - 2.558.064 zł
         zwiększa się do kwoty                                                  - 2.617.609 zł
    c)  rezerwa ogólna w kwocie                                             -      17.682 zł  
 
                                             § 3


Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.353.000 zł.
1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.353.000 zł są
     przychody z:
- pożyczki w kwocie 1.353.000 zł.


§ 4


Określa się wykaz zmian inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                 Przewodniczący Rady Gminy
           
                                     Krzysztof Żyźniewski

 

 

UCHWAŁA Nr II/6/2002
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 25 listopada 2002r.

w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy.


             Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:


§ 1
Ustala się z dniem 18 listopada 2002r. dietę dla przewodniczącego rady gminy w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 870 złotych
    (osiemset siedemdziesiąt złotych).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                            V-ce Przewodniczący Rady Gminy

                  

 

      UCHWAŁA Nr II/7/2002
     
Rady Gminy w Skrwilnie
       z dnia 25 listopada


w sprawie ustalenia zakresu uprawnień przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta.

 


                Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych  (jt. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:


§ 1

Przewodniczący rady gminy, w stosunku do wójta, dokonuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem, zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości rady gminy.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


     Przewodniczący Rady Gminy
       Krzysztof Żyźniewski

 

UCHWAŁA Nr II/8/2002
Rady Gminy w Skrwilnie
 z dnia 25 listopada 2002r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.

               Na podstawie art.20 ust.1 - 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz Rozp. Rady Min. z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz.707 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:


§ 1
Ustala się z dniem 18 listopada 2002r. wynagrodzenia miesięczne wójta w wysokości 4.366 zł, na które składa się:
- wynagrodzenie zasadnicze wg kat XX  w wysokości  -       2.930 zł
- dodatek stażowy 20% w wysokości                             -          586 zł
- dodatek funkcyjny wg grupy 8                                     -          850 zł                                   

 

   § 2
Traci moc uchwała Nr XI/84/2000 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 30 sierpnia 2000r.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady gminy.
.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                   Krzysztof Zyźniewski

 

                                            UCHWAŁA Nr II/9/2002 
                                           
Rady Gminy w Skrwilnie
                                            z dnia 25 listopada 2002r.


w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw.

                Na podstawie art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 statusu sołectw (uchwała Nr VI/28/90 Rady Gminy z dnia 25 września 1990r.)
uchwala się, co następuje:


§ 1
Zarządza się wybory organów sołectw na terenie gminy Skrwilno
W miesiącu listopadzie i grudniu 2002r.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                       Krzysztof Żyźniewski

 

    UCHWAŁA Nr III/10/2002
    
Rady gminy w Skrwilnie
    z dnia 10 grudnia 2002r.


w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


 Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 28 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(j.t. z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz.1231z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XVIII/145/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                       Krzysztof Żyźniewski

 

                                              UCHWAŁA Nr III/11/2002
                                              
Rady Gminy w Skrwilnie
                                             z dnia 10 grudnia 2002r.
 

w sprawie obniżenia ceny żyta i określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.6 ust.3 i art. 6a ust.11ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. z 1993r,Dz.U.Nr 94,poz..431 z pózn.zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Obniża się cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego z kwoty 33,45 zł na kwotę 31,28  zł za kwintal.


§ 2
1.Określa się wzór formularza " Informacja w sprawie podatku rolnego"                 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Określa się wzór formularza "Deklaracja na podatek rolny" stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Traci moc uchwała Nr XVII/138/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
17 listopada 2001r.

 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                Krzysztof Żyźniewski

 

UCHWAŁA Nr III/12/2002
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 10 grudnia 2002r.


w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682)
uchwala się, co następuje:


§ 1
1. Określa się wzór formularza "Informacja w sprawie podatku leśnego"   stanowiący  załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór formularza "Deklaracja na podatek leśny"
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                             Krzysztof Żyźniewski

    UCHWAŁA Nr III/13/2002
    
Rady Gminy w Skrwilnie
    z dnia 10 grudnia 2002r.


w sprawie podatku od nieruchomości


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art.6 ust.12 i ust.13 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. Nr 9, poz.31 z późn. zm.)                       
uchwala się, co następuje:


§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,41 zł od
1m2  powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych :
- położonych na terenach rekreacyjnych - 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni,
- związanych z budownictwem mieszkaniowym - 0,06 zł. od 1 m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,26 zł od 1m2  powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 11,94 zł od 1m2   powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od domów letniskowych - 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków gospodarczych lub ich części nie związane z gospodarstwami rolnymi - 2,92 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości.


§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne.
2. Pozostałe budynki byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na    
    Skarb Państwa, użytkowane na potrzeby własne.
3. Nieruchomości zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,
    utrzymywane ze środków Gminy Skrwilno.
4. Budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody, stanowiące
    własność i będące w użytkowaniu Gminy Skrwilno.

 


§ 3
1. Określa się wzór formularza "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór formularza "Deklaracja na podatek od nieruchomości" stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4
Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie
w drodze inkasa przez sołtysów na zasadach określonych w odrębnej uchwale.


§ 5
Traci moc uchwała Nr XVII/137/2002 z dnia 27 listopada 2001r.


§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 7
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                             Krzysztof Żyźniewski

                                               

                                           Uchwała Nr III/14/2002
                                           
Rady Gminy w Skrwilnie
                                            z dnia 10 grudnia 2002r.


w sprawie podatku od posiadania psów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z póżn. zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie 20,00 zł. od każdego psa.

§ 2

Podatek płatny jest w terminie do 30 czerwca każdego roku względnie w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa, bez wezwania.

§ 3

Pobór podatku od posiadania psów prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów, na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 4

Zwalnia się od podatku od posiadania psów emerytów i rencistów od jednego psa na każde gospodarstwo domowe.

§ 5
Traci moc uchwała Nr XVII/139/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
27 listopada 2001 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 


§ 7

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

                                        Uchwała Nr III/15/2002
                                        
Rady Gminy w Skrwilnie
                                         z dnia 10 grudnia 2002r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8, 10 i 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   228,80 zł,
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   478,40 zł,
   c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   743,60 zł,

2/ od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
    niem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   821,60 zł,
- o liczbie osi -  trzy                              -                                   374,40 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                 1372,80 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                   998,40 zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2080,00 zł,
3/ od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o                  
    dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1248,00 zł,
- o liczbie osi - trzy                               -                                  790,40 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                 1570,40 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 1258,40 zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2240,20 zł,
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
    naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                 -                                   343,20 zł,
   
- 2  -

 

    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                      -                                   686,40 zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                         -                                   800,80 zł,
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   114,40 zł,
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1752,40 zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1752,40 zł,
- o liczbie osi - trzy                               -                                1522,00 zł,
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopusz-       
    czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                  114,40 zł,
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - dwie                             -                                1778,40 zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                2028,00 zł,
- o liczbie osi - trzy                               -                               2329,60 zł,
7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
    czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z dzia-
    łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- 686,40 zł,
8/ od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowi-
    tej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                             -                                  114,40 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - jedna                             -                                  478,40 zł,
- o liczbie osi - dwie                              -                                1258,40 zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                              -                                1258,40 zł,
- o liczbie osi - trzy                               -                                1383,20  zł,

- 3 -

 

 

9/ od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjąt-
    kiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
    rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                             -                                114,40 zł,
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - jedna                             -                                821,60 zł, 
- o liczbie osi - dwie                              -                              1279,20 zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                              -                             1591,20 zł,
- o liczbie osi - trzy                                -                             1716,00 zł, 
10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                              1144,00 zł,
      b)równej lub wyższej niż 30 miejsc          -                              1716,00 zł. 

§ 2

1. Ustalone w § 1 stawki podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 30 zł, w odniesieniu do pojazdów wyprodukowanych przed 1991
     rokiem.
2. Ustalone w § 1 pkt 1 - 6 oraz pkt 10 stawki podatku od środków transpor-
towych zmniejsza się o kwotę 30 zł. w odniesieniu do pojazdów posiadają-
cych katalizator spalin.
§ 3

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy szkolne stanowiące własność Gminy Skrwilno będące w jej użytkowaniu.

§ 4

Podatek od środków transportowych płatny będzie na konto w BS Skępe
o/ Skrwilno.

 

 


- 4 -

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

   UCHWAŁA Nr III/16/2002
   
Rady gminy w Skrwilnie
   z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia stawki za dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Skrwilno

 

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. poz. 43 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
            
                                                              
§ 1
Zatwierdza się taryfę za 1m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,31 zł + VAT.


§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy w Skrwilnie Nr XVII/141/2001 z dnia
27 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Skrwilno.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

UCHWAŁA Nr III/17/2002
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Skrwilno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.


 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.12 oraz art.84 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 Dz. U. 142, poz.1591
z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1
Do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą deleguje swoich przedstawicieli w osobach:
1. Krzysztof Cegłowski - radny Rady Gminy w Skrwilnie.
2. Kazimierz Stawicki - Wójt Gminy Skrwilno.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

UCHWAŁA Nr III/18/2002
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich


 Na podstawie art.70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust.2 statutu Związku Gmin Rypińskich.
uchwala się, co następuje:

 

§ 1
Wyznaczyć przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich
w osobach radnych:
1. Kazimierz Michalski.
2. Krzysztof Żyźniewski.

§ 2
Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

    Uchwała Nr IV/19/2003
    
Rady Gminy w Skrwilnie
    z dnia 18 marca 2003r.
    
    
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3, art.135 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jt. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
na kwotę         -  10.223.161 zł
w tym:
- dochody związane z realizacją  zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na kwotę      -      617.825 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na kwotę    -        57.000 zł
- subwencja ogólna w kwocie     -   5.994.567 zł
z tego:
- część podstawowa w kwocie -   2.040.018 zł
- część oświatowa w kwocie  -   3.766.072 zł
- część rekompensująca w kwocie -      188.477 zł

 


§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2
    na kwotę         -  10.913.554 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na kwotę         -      57.000 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące
w kwocie        -    6.887.736 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie     -    3.933.197 zł
3. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie     -       102.232 zł

§ 3
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie     -       690.393 zł
1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 690.393 zł
    są przychody pochodzące z:
- kredytu bankowego w kwocie 500.000 zł,
- wolne środki w kwocie            190.393 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
- przychody   1.201.192 zł
- rozchody        500.000 zł
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4
Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 w kwotach:
-  przychody  -  21.290 zł
-  wydatki  -  21.290 zł

§ 5
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 6
Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 7
1. Ustala się kwotę 2.400.000 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w tym na realizację środków SAPARD 1.700.000 zł.
2. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 400.000 zł.

§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.


§ 9
Zobowiązuje się Wójta Gminy Skrwilno do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.


§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

 


§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa          
    Kujawsko - Pomorskiego.


        Przewodniczący Rady
        Krzysztof Żyźniewski

 


    Uchwała Nr IV/20/2003
    Rady Gminy w Skrwilnie
    z dnia 18 marca 2003r.


w sprawie trybu postępowania o udzielanie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

  Na podstawie art.118 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jt. z 2003r.  Dz. U. Nr 15, poz.148)
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1
1. Dotacje z budżetu gminy może uzyskać podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych, nie działający w celu osiągnięcia zysku o ile spełni następujące warunki:
a) wykorzysta przyznaną dotację na cele publiczne związane
z realizacją zadań własnych gminy w roku budżetowym, którego dotacja dotyczy,
b) uzyska od Wójta Gminy zlecenie - umowę na realizację zadania,
c) zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddania się kontroli realizowanego zadania,
d) zostanie zachowane postępowanie wydatkowania środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

 

 


§ 2
Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji:
1. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedłożyć Wójtowi Gminy imienny        
    wniosek zawierający dane zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się w terminie do 31 października każdego roku.
3. Termin określony w § 2 ust.2 nie ma zastosowania do zadań jednorazowych,
 okazjonalnych, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe.

§ 3
Wójt Gminy przy rozpatrzeniu wniosków o dotację na realizację całości lub części danego zadania publicznego uwzględnia w szczególności następujące kryteria:
1. zasadność i racjonalność zadania powierzonego w proponowanym zakresie oraz możliwość wykonania zadania.
2. ocenę wykonania zadań w latach poprzednich np. terminowość, rzetelność
i prawidłowość złożonych rozliczeń.

§ 4
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy z Wójtem Gminy po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.

§ 5
1. Dotacja może być przyznana na wykonanie zadania jednorazowego lub zadania  o charakterze ciągłym z zastrzeżeniem § 4 ust.3.
2. Środki finansowe w ramach dotacji mogą być przekazane:
- jednorazowo na poniesione i udokumentowane wydatki,
- w transzach - każda następna transza będzie przekazywana po rozliczeniu    z poprzedniej,
3. Do wydatkowania środków finansowych z dotacji przez zleceniobiorcę mają obligatoryjne zastosowanie przepisy o zamówieniach publicznych.
4. Sankcje z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami i przeznaczeniem, a w szczególności zasady zwrotu dotacji wraz z odsetkami zostaną określone w umowie.

§ 6
1. Ustala się sposób i zakres rozliczenia dotacji zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych ustala się w umowie - przy dotacjach jednorazowych termin ten nie może być dłuższy niż do 31.XII roku budżetowego, a przy dotacjach ciągłych najpóźniej do 10 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym podmiot uzyskał dotację.
3. W przypadku niepełnego wykorzystania środków finansowych, niepełnej realizacji zadania lub rezygnacji z realizacji zadania pozostała kwota dotacji podlega niezwłocznemu zwrotowi do budżetu gminy.


§ 7
Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.


§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


        

Załącznik Nr 1
        do Uchwały Rady Gminy
        Skrwilno Nr IV/20/2003
        z dnia 18 marca 2003r.

        Do Wójta Gminy Skrwilno
Wniosek o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych.
1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy, tel./fax
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Siedziba i adres korespondencyjny, nr tel.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Forma prawna
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Wójt Gminy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Osoba odpowiedzialna za obsługę zadania będącego podmiotem dotacji
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
         Załącznik Nr 1a
         do Uchwały Rady Gminy
         Skrwilno Nr IV/20/2003
         z dnia 18 marca 2003r.

 PRELIMINARZ  RZECZOWO - FINANSOWY  ZADANIA

1. Nazwa zadania.....................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Miejsce realizacji.................................................................................................
3 .Termin realizacji..................................................................................................
4 . Planowana liczba uczestników...........................................................................
5 . Planowany koszt całkowity zadania...................................................................
6 . Planowanie źródła finansowania.........................................................................
- środki własne   
- środki uzyskane z innych źródeł  
- odpłatność uczestników  
- środki z budżetu gminy  
Wyszczególnienie(wymienić rodzaj planowanych wydatków) Planowana kwota ogółem Kwota dotacji z budżetu gminy Środki własne Inne środki Efektrzeczowy
     
     
     
     
     
     
     
     
     

..............................................., dnia......................................... r. (pieczątki i podpisy)
6. Rodzaj zadania zasięg, miejsce jego realizacji, forma realizacji, przewidywane efekty rzeczowe
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Szczegółowy zakres zadania
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Termin realizacji zadania oraz preliminarz rzeczowo - finansowy uwzględniający koszt ogólny, zadania i źródła finansowania (w tym wysokość środków własnych bądź z innych źródeł)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
9. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących możliwość i terminowość realizacji zadania
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
10. Wysokość wnioskowanej dotacji
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
11. Nazwa banku i nr konta bankowego wnioskodawcy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Dokumenty - załączniki niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku.
1.   Statut organizacyjny
2.   Wypis z rejestru sądowego
3.   Wykaz osób upoważnionych do zawarcia umowy o dotację.


............................................, dnia....................................r.

          Pieczątka wnioskodawcy
          oraz pieczątki i podpis
          Wójta 
          
     

 


          Załącznik Nr 2
          do Uchwały Rady Gminy
          Skrwilno Nr IV/20/2003
          z dnia 18 marca 2003r.

      Umowa Nr .....................

zawarta w dniu................................................ pomiędzy Wójtem Gminy Skrwilno reprezentowanym przez:
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
...............................................................................................................................................
zwanym dalej "zleceniodawcą", a.........................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Zwanym dalej "zleceniobiorcą" o następującej treści:

§ 1
Zleceniodawca zobowiązuje się do zlecenia zleceniobiorcy:
(określić podanie i miejsce realizacji):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
§ 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie ...............................................
...............................................................................................................................................

 § 3 
Zleceniobiorca za wykonanie zadania określonego w § 1 otrzyma z budżetu gminy dotacje  w kwocie ogółem.....................................................................................................
słownie...................................................................................................................................
z przeznaczeniem na (zakres rzeczowy zadania):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
§ 4
Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 i 3 zostaną przekazane:
- jednorazowo na poniesione i udokumentowane wydatki.........................................
- w transzach - po rozliczeniu po poprzedniej...........................................................
       w terminie do dnia..................................................r.

§ 5
Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 6
1. Zleceniobiorca nie może wykorzystać środków finansowych uzyskanych wg niniejszej
umowy na inne cele niż określone w § 1 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego oraz warunków realizacji zadania - umowy za zgodą obydwu stron.
3. Zmiany niniejszej umowy w części zmian wygasają po zawarciu w formie pisemnej aneksu.

 

§ 7
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia ewidencji księgowej umożliwiającej ocenę realizowanego zadania.
2. Terminowego i rzetelnego zrealizowania zadania.
3. Złożenia rozliczenia z otrzymanej dotacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr .................
    ..... z dnia...................................r.
4. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie realizowanego zadania.
5. Przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania na cele.............................
................................................................................................................................................
6. Przestrzegania rygorów ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania, pominięcia trybu ustawy o zamówieniach publicznych ew. wykorzystaniu środków dotacji na inne cele niż wskazane w umowie zleceniobiorca dokona zwrotu przekazanej dotacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia tego faktu wraz z odsetkami ustawowymi licząc od dnia przekazania dotacji.
2. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko części przekazanej dotacji, część niewykorzystana podlega zwrotowi niezwłocznie - nie później niż do 31.XII roku budżetowego.......................................
3. Zwrotu dotacji zleceniobiorca dokona na rachunek bankowy, z którego dotacja została przekazana.
4. Wykorzystanie dotacji na inne cele niż określone w umowie powoduje wykluczenie         z ubiegania się o dotacje przez okres  kolejnych 3 lat.

§ 9
Umowa wygasa:
1. Z upływem terminu określonego niniejszą umową.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które nie odpowiada żadna ze stron, a okoliczności te uniemożliwiają dalsze wykonanie umowy.

§ 10
Umowa może być rozwiązana przez dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
1. Wykorzystanie dotacji na inne cele niż wskazane w umowie.
2. Nieuzasadnionego zmniejszenia zakresu robót - zadania.
3. Nie dotrzymania terminu realizacji zadania.
4. Nie dotrzymania terminu rozliczenia się z dotacji.
5. Nienależytego wykonania zadania określonego umową.
6. Nie usunięcie w terminie wskazanym przez zleceniobiorcę stwierdzonych usterek
i uchybień.
§ 11
Umowa może być rozwiązana przez zleceniobiorcę w wypadku nie przekazania dotacji lub nieterminowego przekazania transz.

§ 12
Zleceniobiorca do dnia................................ złoży Wójtowi Gminy rozliczenie z otrzymanej dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Gminy z dnia ...........................
§ 13
Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia............................ do dnia........................

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
........................................       ........................................
        (Zleceniobiorca)         (Zleceniodawca)

 

         Załącznik Nr 3
         do Uchwały Rady Gminy
Skrwilno Nr IV/20/23003
         z dnia 18 marca 2003r.


Wójt Gminy Skrwilno

Rozliczenie z otrzymanej dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadania własnego
1. Nazwa i adres dotowanego:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Nazwa zadania, na które otrzymano dotacje:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Termin realizacji zadania:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Miejsce realizacji zadania:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Liczba uczestników planowana:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Zakładane przez dotowanego cele programowe i ocena stopnia ich realizacji:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Kwota otrzymanej dotacji z budżetu gminy:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. Rozliczenie
L.p. Rodzaje kosztów(nazwa wydatków) Kwota wg Umowy Kwota rozliczona WystawcaI nr rachunku
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Razem   

9. Data rozliczenia dotacji.................................................

         
         ......................................................
               (pieczątka i podpis dotowanego)

Załączniki:
1. Kserokopie zleceń, faktur, rachunków, ze wskazaniem na nich zastosowanego trybu  zamówienia publicznego.


Uwagi dotyczące prawidłowości wykorzystania dotacji:........................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


          ......................................................
          (pieczątka i podpis dotowanego)

 

 

    Uchwała Nr IV/21/2003
    Rady Gminy Skrwilno
    z dnia 18 marca 2003r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2003r. w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591) oraz art.48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jt. Z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.48 ust.1 pkt.2) Rada Gminy postanawia:


§ 1
Zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 500.000 złotych.
(słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.

§ 2
Na zabezpieczenie kredytu proponuje się:
- zabezpieczenie majątkowe w postaci nieruchomości komunalnych,
- zabezpieczenie wekslowe (weksel inblanko).


§ 3
Zobowiązanie wymienione w § 1 pokryte zostanie w całości z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz udziałów gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód zabezpieczenia w budżecie gminy.

§ 4
Ustala się okres spłaty kredytu w latach i następujących wysokościach
2004r.  -  250.000 zł
2005r.  -  250.000 zł


§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

 

UCHWAŁA Nr IV/22/2003
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 18 marca 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągania pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9, lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2002r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
W uchwale Nr X/80/2000 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 14 kwietnia 2001r. zmienionej uchwałą Nr XVII/142/2001 z dnia 27 listopada 2001r. zmienia się paragraf 4 nadając mu brzmienie:
"Ustala się okres spłaty pożyczki w poszczególnych latach w następujących wysokościach:
2002r. - 125.000 zł
2003r. - 500.000 zł
2004r. - 500.000 zł
2005r. - 500.000 zł
2006r. - 375.000 zł


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                      

                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

                                                      UCHWAŁA Nr IV/23/2003

                                                      Rady Gminy w Skrwilnie

                                                       z dnia 18 marca 2003r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

           
                   Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym/t.j. z 1993r. Dz.U. Nr 94, poz. 931 z późn. zm./, art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym/Dz.U. Nr 200,poz.1682/, art.19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/Dz.U. Nr 9,poz.31 z późn.zm./ oraz art.28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa/Dz.U.Nr 137,poz.926 z późn.zm./
uchwala się, co następuje:


                                                                  § 1

W uchwale Nr XIII/102/2000 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 22 grudnia 2000r. zmienia się § 3 nadając mu brzmienie: "Inkasentom ustala się również prowizję stałą w wysokości 250 złotych kwartalnie.
 
                                                                  § 2

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi .

                                                                   § 3

Uchwała wchodzi w życie od II kwartału 2003r.

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

                       UCHWAŁA Nr IV/24/2003

                         Rady Gminy w Skrwilnie

                          z dnia  18 marca 2003r.


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.

 

                          Na podstawie § 2 pkt 2 oraz §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Min. z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 61,poz.708/ uchwala się, co następuje:

                                                                     § 1


Ustala się z dniem 1 stycznia 2003r. najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sporządzonej wg zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia, w wysokości 700 zł.

                                                                     § 2

Ustala się z dniem 1 stycznia 2003r., w porozumieniu z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, wartość jednego punktu na kwotę 4,00 zł.

                                                                     § 3

Traci moc uchwała Nr XIII/106/2000 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 22 grudnia 2000 r.

                                                                     § 4

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

                                                                      § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                  

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

UCHWAŁA Nr IV/25/2003
Rady Gminy w Skrwilnie
 z dnia 18 marca 2003r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.

               Na podstawie art.20 ust.1 - 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz Rozp. Rady Min. z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz.264)
uchwala się, co następuje:


§ 1
Ustala się z dniem 18 listopada 2002r. wynagrodzenia miesięczne wójta w wysokości 4.840 zł, na które składa się:
- wynagrodzenie zasadnicze wg kat XX  w wysokości  -       3.200 zł
- dodatek stażowy 20% w wysokości                             -          640 zł
- dodatek funkcyjny                                      -        1.000 zł

 

   § 2
Traci moc uchwała Nr II/8/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 25 listopada 2002r.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady gminy
.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                    Krzysztof Żyźniewski

 

Uchwała Nr  IV/ 26/ 2003
Rady Gminy w Skrwilnie
z dnia 18 marca 2003 r.


w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.  z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala co następuje :

§ 1

1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi i ulice wymienione w wykazie dróg gminnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ujęciu graficznym, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, drogi wymienione w punkcie 1 zaznaczone są kolorem czerwonym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 


       Przewodniczący Rady

       Krzysztof Żyźniewski

 

 

            Załącznik nr1
do uchwały Nr IV/ 26/ 2003
Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 18 marca 2003r.


WYKAZ  DRÓG  GMINNYCH

1. Kotowy-Kotowy -  dotychczasowy nr drogi 46 37 002
2. Okalewo-Kotowy - dotychczasowy nr drogi 46 37 003
3. Okalewo-Okalewo - dotychczasowy nr drogi 46 37 004
4. Okalewo-Okalewo - dotychczasowy nr drogi 46 37 005
5. Okalewo-Borki - dotychczasowy nr drogi 46 37 007
6. Okalewo-Szustek - dotychczasowy nr drogi 46 37 008
7. Okalewo-Szczawno - dotychczasowy nr drogi 46 37 009
8. Wólka-Skrwilno - dotychczasowy nr drogi 46 37 010
9. Przywitowo-Skudzawy - dotychczasowy nr drogi 46 37 011
10. Szustek- Szucie - dotychczasowy nr drogi 46 37 016
11. Przywitowo-Szustek - utworzono nowy ciąg z odcinków dróg o dotych- czasowych nr 46 37 012, 46 37 014, 46 37 015
12. Skudzawy-Skrwilno (w tym ul. Kasztanowa) - dotychczasowy nr drogi  46 37 017
13. Szczawno-Skrwilno (w tym odcinek ul .Leśnej) - dotychczasowy nr drogi 46 37 020
14. Skrwilno-Mościska - utworzono nowy ciąg z odcinków dróg o dotychczasowych nr 46 37 021, 46 37 022, 46 37 023 i drogi o nr
46 37 024
15. Rak-Szczawno -   nowy ciąg
16. Mościska-Czarnia Duża - dotychczasowy nr drogi 46 37 015
17. Czarnia Mała-Czarnia Mała - nowy ciąg
18. Ruda-Zambrzyca - dotychczasowy nr drogi 46 37 026
19. Ruda-Zambrzyca - dotychczasowy nr drogi 46 37 027
20. Ruda-Ruda - utworzono nowy ciąg z odcinków dróg  o dotychczasowych nr 46 37 030 i 46 37 031 oraz odcinka drogi bez  nr
21. Szucie-Skudzawy - dotychczasowy nr drogi 46 37 032
22. Skudzawy-Nowe Skudzawy - dotychczasowy nr drogi 46 37 033
23. Skudzawy Nowe Skudzawy - dotychczasowy nr drogi 46 37 035
24. Skudzawy-Skudzawy - nowy ciąg
25. Skudzawy-Urszulewo - dotychczasowy nr drogi 46 37 037
26. Urszulewo-Urszulewo -  nowy ciąg
27. Urszulewo-Baba - dotychczasowy nr drogi 46 37 038
28. Ruda-Baba - dotychczasowy nr drogi 46 37 039
     29.Ulice w miejscowości  Skrwilno : Wąska, Kościelna, Parkowa, Kwiatowa,
          Targowa, Kolonia, Łąkowa, 22 Lipca, Ogrodowa, Nowy Rynek, Krótka.
                                     

 

 

                                                 
                                                  Uchwała Nr IV/27/2003
                                                 
Rady Gminy Skrwilno
                                                  z dnia 18 marca 2003 roku


                                      w sprawie uchwalenia Statutu Gminy


          

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Skrwilno uchwala

 

          
                      STATUT  GMINY  SKRWILNO

 

                                          Rozdział I. Postanowienia ogólne


                                                             § 1

Uchwała określa:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz
ich funkcjonowania
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy,
4) zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej,
5) zasady tworzenia klubów radnych,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta


                                                                          
                                                             § 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Skrwilno,
2) Radzie  - należy przez to rozumieć  Radę Gminy Skrwilno,
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Skrwilno,
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Skrwilno,
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Skrwilno,
6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Skrwilno.

 

                                                             

                                                       Rozdział II. Gmina


                                                            § 3
 
      1.   Gmina Skrwilno jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorzą-
dzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne
poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.


                                                            § 4

 1. Gmina położona jest w powiecie rypińskim, w województwie kujawsko-pomorskim i
  i obejmuje obszar 124 km2.
  2. Gmina podzielona jest na 19 sołectw i 25 wsi.

                                                                      § 5

1.W celu wykonywania swoich zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2.Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do statutu.

                                                            § 6

Herb oraz flagę Gminy Skrwilno określa uchwała Nr XI/88/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku.

                                                                  
                                                             § 7

Siedzibą organów gminu jest miejscowość Skrwilno.
 

                                             
       
                       Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy


                                                             § 8
 
1. W gminie tworzy się następujące sołectwa:
- Budziska,
- Czarnia Duża
- Czarnia Mała
- Kotowy
- Mościska
- Okalewo
- Otocznia
- Przywitowo
- Rak
- Ruda
- Skudzawy
- Skrwilno
- Szczawno
- Szucie
- Szustek
- Urszulewo
- Wólka
- Zambrzyca
- Zofiewo

2. Jednostkę pomocniczą tworzy, łączy, dzieli, znosi Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadze- niu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Przed podjęciem uchwały rada gminy przedstawia propozycje zmian sołtysowi, który zwo-
łuje w ciągu 14 dni zebranie wiejskie.
4. Stanowisko zebrania wiejskiego przedstawia się na najbliższej sesji rady gminy.
5. Dokonując zmian w granicach sołectw rada gminy bierze pod uwagę opinię mieszkańców,
tradycję, więzi społeczne, gospodarcze oraz ekonomiczne.
6. W wyniku dokonania zmian nowoutworzona jednostka pomocnicza nie powinna liczyć mniej niż 50 zamieszkałych nieruchomości.


                                                           § 9


      I. Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu.
 
1. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów.
2. Inwestycje i wydatki bieżące sołectw realizowane są w ramach budżetu gminy.
3. Sołectwa zgłaszają wnioski o zapewnienie w budżecie gminy, środków finansowych na realizację ich zadań, zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu.

II. Zasady korzystania z mienia komunalnego.
 
      1.  Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
2.  Sołectwo włada mieniem w ramach zwykłego zarządu.
Do czynności zwykłego zarządu należy:
- załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
- utrzymywanie go w stanie niepogorszonym, w ramach jego aktualnego przeznaczenia
- użytkowanie mienia i osiąganie z niego dochodów z tytułu najmu lub dzierżawy
      3.   Zakres dokonywanych samodzielnie przez sołectwo czynności nie może przekroczyć spra-
wowania zwykłego zarządu.
4. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uzyskania zgody wójta.

      III. Zasady uczestniczenia sołtysa w pracach Rady.

1. Sołtys ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić sołtysowi uczestnictwo w sesjach Rady.
3. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.  

 

 

                             Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady


                                                         § 10

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.


                                                               § 11

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej dzia-
łalności.

                                                                § 12

Do wewnętrznych organów Rady należą:
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Komisja Rewizyjna
4. Komisje stałe, wymienione w statucie


                                                                § 13


1. Rada gminy powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną
2) Finansową
3) Społeczno-Gospodarczą
4) Oświaty, Kultury i Sportu

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych
zadań, określając ich skład  i zakres działania.


                                                      § 14

1.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  2. Wyboru przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
 3.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
- określenie daty i godziny pierwszej sesji,
- przygotowanie porządku obrad,
- dokonanie otwarcia sesji,
- powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem radnemu.
   4.Projekt porządku obrad może obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gmi-
ny.

                                                            § 15

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
    1) zwołuje sesje Rady,
    2) przewodniczy obradom,
    3) sprawuje policję sesyjną,
    4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
    5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
    6) podpisuje uchwały Rady,
    7)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
    8) reprezentuje Radę na zewnątrz.

                                                                 § 16

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wice-
przewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na ww.
 stanowisko.

                                                                 § 17

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodni-
czący.

                                                                 § 18


Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku ds. obsługi
organów Gminy.


                            Rozdział V. Tryb pracy organów Gminy.


1. Sesje Rady


 
                                                               § 19

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach a także w przepisach prawa
 wydanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
- postanowienia porządkowe,
- stanowiska
.            -     rezolucje i apele
                                                          

                                                                § 20


1.Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2. Przygotowanie sesji


                                                                § 21


1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał,
dotyczących poszczególnych punktów obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni
przed terminem obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej
 wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.


                                                           § 22


1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszo-
nych na sesję.
2. W sesjach uczestniczą Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
podlegających kontroli Rady.


3. Przebieg sesji
                                                                         § 23

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowa-
niu i odbyciu sesji.

                                                              § 24

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmie wyznaczone dla niej miejsca.

                                                              § 25


Wyłączenie jawności sesji dopuszczalne jest jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.

                                                               § 26

1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kon-
tynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające właściwe obradowanie lub podejmowanie uchwał.
4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

                                                                § 27


1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania
posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, ale wówczas Rada nie może podejmować uchwał.
                                                      

                                                           § 28


 Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.


                                                          § 29


1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram
...sesję Rady Gminy Skrwilno.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
    obrad.

 

                                                          § 30

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

                                                                    § 31

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i zapytania.

                                                          
                                                                          § 32

1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przed-
miotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na ręce Przewod-
niczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby upoważnione przez wójta.
7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

                                                                 § 33

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy a także w celu uzyskania infor-
macji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji.
3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w ciągu
14 dni.

                                                             § 34


1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję
nad każdym z punktów.
2. Radny, który zamierza zabrać głos zgłasza ten fakt poprzez podniesienie ręki.
3. Przewodniczący Rady udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może
także udzielić głosu poza kolejnością.
4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
6.Po zabraniu głosu przez radnych Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 35

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystą-
pień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wys-
tąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porzą-
dek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a
gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w pro-
tokole.
4. Postanowienia ustępu 2 i 3 stosuje się odpowiednio do, zabierających głos, osób spoza Rady.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spoś-
      ród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naru-
     szają powagę sesji.

§ 36

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących: 
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za"
i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 37

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego
na sesji.

                                                                  § 38

1. Po wyczerpaniu listy mówców , Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza
przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywa-
nym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposo-
      bie lub porządku głosowania.

                                                            § 39


1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Za-
mykam .....sesję Rady Gminy Skrwilno.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.


                                                            § 40


1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej
       nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych pomyłek.

                                                            § 41

1. Pracownik Urzędu Gminy ds. obsługi Rady sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia
protokołu z poprzedniej sesji.
 
                                                            § 42

1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych
jak również uchwalonych wniosków oraz odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących
się" oraz głosów nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.


                                                               § 43

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu protoko-
lanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2.Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do
Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu.


                                                               § 44

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę sołtysów i zaproszonych gości,
teksty przyjętych przez Radę uchwał oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od zakończenia sesji.
 

                                                               § 45

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, zaproszeń oraz niezbędnych materiałów) sprawuje pra-
cownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

     
4.Uchwały
                                                


                                                            § 46

 Uchwały, stanowiska, rezolucje i apele są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.


                                                                 § 47

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią
inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.


                                                         § 48

 

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.


                                                          § 49


1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od
ich treści.

5. Procedura głosowania


                                                           § 50

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

                                                                § 51

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. Przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.


                                                          § 52


1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią
Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowa-
dza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
     głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.


                                                           § 53

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie propo-
nowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpli-
wości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,
jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twier-
dzącej  poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

                                                             § 54

 Jeżeli oprócz wniosku, o podjęcie uchwały w danej sprawie, zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie
tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku w sprawie
podjęcia uchwały.
  
                                                             § 55

1. Zwykła większość głosów to taka liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw".
2. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy "przeciw" i "wstrzymujących się".
3. Bezwzględna większość ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za
wnioskiem, przewyższająca połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższa.

6. Komisje Rady


                                                             § 56


1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe i doraźne Komisje problemowe.
2. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie Komisji następuje w drodze uchwały Rady.
3. Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.
4. Działalność komisji wygasa z upływem kadencji Rady.

                                                           
                                                             § 57

1. Do zadań Komisji stałych  należy w szczególności:
1) stała merytoryczna  i koncepcyjna praca, w zakresie spraw, dla których została powołana,
                  2)   opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
                  4)   kontrola wykonania uchwał w zakresie kompetencji danej Komisji.

                                                                  § 58

1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji.
2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 następuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia komisji,
2) udostępnianie własnych opracowań i analiz,
3) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.

                                                               § 59

 Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, wybrany przez członków Komisji.

                                                               § 60

1. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających sprawy w terenie.
2.  Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewi-
zyjnej.

                                                               § 61

1. Komisja władna jest do zajmowania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Prawo zwoływania komisji przysługuje jej przewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady. Posie-
dzenie komisji zwoływane jest także na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

                                                               § 62

1. Radny powinien uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji.
2. Radny może być członkiem najwięcej 3 komisji.
3. Radny może brać udział, bez prawa głosowania, w posiedzeniu każdej komisji.
                                                        

                                                                § 63


Przewodniczący stałych Komisji co najmniej raz w roku, w terminie do 30 kwietnia każdego roku przedstawiają Radzie sprawozdania z ich działalności za rok ubiegły.

                                                          

                         Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej


1.Organizacja Komisji Rewizyjnej


                                                                § 64


1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych
członków Komisji.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazuje Rada w uchwale o ustaleniu składu Komisji.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodni-
czącego.

                                                               § 65

   1.Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
   2.W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych
członków decyduje pisemnie jej Przewodniczący.
   3.O wyłączeniu Przewodniczącego decyduje Rada.


2. Zasady kontroli


                                                                § 66

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw
pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w
tym wykonanie budżetu Gminy.

                                                                 § 67

Komisja podejmuje kontrole na zlecenie Rady Gminy lub z własnej inicjatywy.

                                                                 § 68

1. Osoby przeprowadzające kontrole obowiązane są powiadomić kierownika jednostki kontrolowanej
oraz Wójta
2. Kontrole przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

                                                                 § 69

1. W związku z wykonywaną działalnością Komisja ma prawo do:
1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdują-
cych się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością,
3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
4) żądania złożenia wyjaśnień i informacji,
5) powoływania biegłych do uczestnictwa w pracach kontrolnych.

2. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielać członkom komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
 
3.Osoby kontrolujące podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z informacjami niejawnymi w zakresie obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

4. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników kontrolowanych jednostek w celu omówienia ustaleń przeprowadzanych kontroli i wynikających z tych ustaleń wniosków.
        

                                                                 § 70


1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół.

2. Na podstawie wyników przeprowadzanej kontroli komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalnoś-
ci, która była przedmiotem kontroli.

3. Komisja kieruje do jednostek kontrolowanych oraz  Wójta wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji
wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

4.Kierownicy jednostek, do których wystąpienia pokontrolne zostały skierowane, są zobowiązani w wyz-
naczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykonania zaleceń. W razie braku możliwości ich wy-
konania należy podać przyczyny i propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

5.Odstąpienie od wykonania zaleceń komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji lub innych przewi-
dzianych prawem form odpowiedzialności wobec osób winnych, może nastąpić za zgodą zlecającego
kontrolę.


3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
 
 

                                                                 § 71


1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z za-
twierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2.W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział jej członkowie oraz zaproszone osoby.

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.

4. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu komisji w głosowaniu jawnym.

5. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową
w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

6. Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej  z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.


4. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
 
                                                                            § 72

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy.
2. Plan pracy przedłożony Radzie powinien zawierać: terminy odbywania posiedzeń i kontroli oraz
ich tematykę.

                                                             § 73

Komisja Rewizyjna Składa Radzie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, roczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

                            Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

 

                                                              § 74

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.


                                                              § 75

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału  przez  co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się: nazwę klubu, listę członków oraz imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

                                                                   § 76

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.

      2.  Klub radnych reprezentuje przed Radą Gminy jego przewodniczący.
      

                 
                                           Rozdział VIII. Tryb pracy Wójta
                                                                  

                                                                  § 77

 

   Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.


                                                                § 78

    Wójt uczestniczy w sesjach Rady.


                                                                § 79


Komisje Rady mogą prosić Wójta o przybycie na ich posiedzenie.

                                                                § 80

Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w paragrafach 77 - 79 w przy-
padku uzyskania upoważnienia od wójta

 


Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,                             Komisji i Wójta


                                                                § 81

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

                                                                § 82


Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.


                                                                 § 83


Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji oraz Wójta udostępniane się na stanowisku  ds.obsługi  Rady Gminy.

                                                            § 84


Realizacja uprawnień określonych w paragrafie 83 może odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Urzędu.

                                                           § 85


Uprawnienia określone w paragrafie 83 nie maja zastosowania:
            1)w przypadku wyłączenia jawności na podstawie odrębnych ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy
prawa nie stanowią inaczej.


                 Rozdział X. Postanowienia końcowe


                                                                 § 86


        Traci moc uchwała Nr XXII/96/96 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 16 listopada 1996 roku.


                                                                  § 87


1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

                  
                                             
                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                               Krzysztof Żyźniewski

 


                                         UCHWAŁA Nr IV/28/2003
 
                                        
Rady Gminy w Skrwilnie

                                          z dnia 18 marca 2003r.


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji.

 

                                    Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z pózn. zm./ 
uchwala się, co następuje:


                                                                    § 1

Przyjąć plany pracy komisji na 2003r., stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszej uchwały.


                                                                     § 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.

            
                                                                     § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                           
                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                               Krzysztof Żyźniewski

 

                                                         

 

                                                     Uchwała Nr V/29/2003
                                                      
Rady Gminy Skrwilno
                                                     z dnia 29 kwietnia 2003r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i art 18a ust  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r. udziela się absolutorium Wójtowi z tego tytułu.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                               Krzysztof Żyźniewski

 


                                        
                                        Uchwała Nr V/ 30/ 2003
                                       
Rady Gminy w Skrwilnie
                                        z dnia 29 kwietnia 2001r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Skrwilnie.

 Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58 ust. 1,2,6 i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tj. z 1996r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 września 2003r. Zespół Szkół w Skrwilnie.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:
1. Gimnazjum w Skrwilnie.
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie.

§ 3

Akt założycielski Zespoły Szkół w Skrwilnie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Statut Zespołu Szkół w Skrwilnie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                               Krzysztof Żyźniewski

 


                                                       Załącznik do uchwały
                                                 Nr V/30/2003  Rady Gminy w Skrwilnie
                                                 z dnia 29 kwietnia 2002r.               
                                                 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
                                                                  w Skrwilnie                                         

 

 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI

Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

 Na podstawie art.58 ust.1, 2, 6  i art.62 ust.1 i 3 ustawy o systemie oświaty (tj. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne

Zakłada się z dniem 01 września 2003 r. szkołę publiczną o nazwie:
Zespół Szkół w Skrwilnie z siedzibą w Skrwilnie, ul. Bieżuńska 16.

W skład Zespołu wchodzą:

1. Gimnazjum w Skrwilnie mające w swoim obwodzie gminę Skrwilno.
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie, której obwód obejmuje następujące miejscowości: Skrwilno, Szczawno, Niemcowizna, Mościska, Rak, Szucie, Czarnia Duża, Czarnia Mała, Toki, Zambrzyca.

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/30/2003                    Rady Gminy Skrwilno                                                                           z dnia 29 kwietnia 2003r.

 


Statut
Zespołu Szkół w Skrwilnie
nadany przez Gminę Skrwilno w dniu 29 kwietnia 2003r.


Postanowienia ogólne

Rozdział I
Przepisy definiujące


 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :
1. Zespole Szkół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Skrwilnie;
2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Skrwilnie;
3. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.);
4. dyrektorze, wicedyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim, radzie szkoły i radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół;
5. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
6. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół;
7. organie prowadzącym Zespół Szkół - należy przez to rozumieć Gminę Skrwilno;
8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół - należy przez rozumieć Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty;


Rozdział II
Podstawowe informacje o Zespole Szkół


§ 1.1. Zespół Szkół w Skrwilnie jest szkołą publiczną.
2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Skrwilnie
2) Gimnazjum w Skrwilnie
3. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Skrwilnie ul. Bieżuńska.
4. Ustalona nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Skrwilnie.
5. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Skrwilno.
6. Połączenie szkół, o których mowa w ust. 2 nie narusza odrębności rad           
    pedagogicznych, rad szkół, rad rodziców i samorządów uczniowskich
    połączonych szkół.
7. Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady
    szkoły, lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i
    samorządu uczniowskiego.
8. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat.
9. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.
10. Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną gminy.
11. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół regulują
 odrębne przepisy.
12. W Zespole Szkół mogą być tworzone środki specjalne, na mocy
      odrębnych przepisów.
13. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi
      przepisami.
14. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach    
      określonych w odrębnych przepisach.
15. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych,
      sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz
      zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

Rozdział III
Cele i zadania Zespołu Szkół


 § 2.1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Zespół Szkół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów,            
    uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich
    możliwości psychofizyczne.
3. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają
    ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§ 3.1. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół Szkół realizuje szkolne zestawy programów nauczania, a przez to w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego
zaliczenia sprawdzianu końcowego i egzaminu;
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez  
organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez
sportowych, olimpiad i konkursów;
3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z
opanowaniem treści programu nauczania.
2. Zespół Szkół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych
    planów nauczania.
3. Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
    określone w odrębnych przepisach.


§ 4.1. Zespół Szkół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Zespół Szkół w szczególności:
1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad
określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów;
2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;
3) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
4) kształtuje postawy patriotyczne;
5) sprzyja zachowaniom proekologicznym;
6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
7) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu Szkół i środowiska.
3. Zespół Szkół realizuje programy wychowawcze, uchwalone przez rady
    pedagogiczne połączonych szkół po zasięgnięciu opinii rad rodziców i
    samorządów uczniowskich.


§ 5.1. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny;
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad uczniami
potrzebującymi takiej opieki.
3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół sprawują:
1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te
     zajęcia;
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.
4. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy
    rozkład zajęć i możliwości kadrowe Zespołu Szkół.                
5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół, w tym w
    trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół, sprawują wyznaczeni
    nauczyciele oraz za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności
    rodzice.
6. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół
    Szkół określają odrębne przepisy.


§ 6.1. Indywidualne formy opieki nad uczniem określają odrębne przepisy oraz
statuty połączonych szkół.
2. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z
    nauczycieli.
3. Decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor
    po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4. Zadania wychowawcy określają statuty połączonych szkół.


Rozdział IV
Wewnątrzszkolny system nauczania


§ 7.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
2. Szczególne cele i treści oceniania wewnątrz szkolnego regulują odrębne
    przepisy oraz statuty połączonych szkół.
3. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna oraz ocena z
    zachowania są ocenami opisowymi.
4. Obowiązująca skala ocen podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo
    przyjęty w połączonych szkołach.
5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

 

 

Rozdział V
Zarządzanie Zespołem Szkół


§ 8.1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu
    Szkół wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
3. Zespołem Szkół kieruje dyrektor, przy pomocy wicedyrektorów.
4. Kolegialnymi organami połączonych szkół w zakresie realizacji ich
    statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki są rady
    pedagogiczne.
5. W połączonych szkołach działają organy samorządu uczniowskiego, rady
    rodziców oraz rady szkół, jeżeli zostały utworzone zgodnie z                  
    unormowaniami ustawy i Statutami tych szkół.
6. Działające w połączonych szkołach organy wzajemnie się informują o
    podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.


§ 9.1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów statutowych połączonych szkół, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje
    organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w
    szkołach organami regulują statuty połączonych szkół.


§ 10.1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i
    nadzorowanie pracy Zespołu Szkół.
4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do
    realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu
    Szkół.
5. Szczegółowe zadania dyrektora określają odrębne przepisy oraz statuty
    połączonych szkół.
6. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu Szkół na zewnątrz oraz - w sprawach
    wynikających z ustawy - organem prowadzącym postępowanie
    administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają
    odrębne przepisy.
8. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z organami
    statutowymi Zespołu Szkół.
9. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko dwóch wicedyrektorów oraz inne
     stanowiska kierownicze, zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor, po
      zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół Szkół, rad pedagogicznych   
      oraz rad szkół, jeżeli zostały powołane.
11. Szczegółowe zadania tych stanowisk określają statuty połączonych szkół.


§ 11. Rada Pedagogiczna.
1. W Zespole Szkół działają rady pedagogiczne połączonych szkół.
2. W skład rad pedagogicznych wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
    w połączonych szkołach.
3. Przewodniczącym rad pedagogicznych w połączonych szkołach jest      
    dyrektor Zespołu Szkół.
4. Zasady funkcjonowania rad pedagogicznych określają regulaminy
    działalności uchwalone przez rady pedagogiczne połączonych szkół,
    normujące w szczególności następujące zagadnienia:
1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń rady pedagogicznej;
2) wewnętrzną organizację rady pedagogicznej;
3) kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej;
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach rady pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu szkoły;
5) kompetencje stanowiące oraz opiniujące rad pedagogicznych określają odrębne przepisy oraz statuty połączonych szkół.


§ 12. Rada Szkoły.
1. W Zespole Szkół może zostać utworzona rada szkoły.
2. Zasady utworzenia oraz funkcjonowania rady szkoły regulują odrębne
    przepisy.
3. Dotychczasowe rady szkół, jeżeli zostały powołane działają zgodnie z ustawą,
    statutami połączonych szkół oraz regulaminami ich działalności.


§ 13. Rada Rodziców.
     1. W Zespole Szkół może zostać utworzona rada rodziców.
2. W połączonych szkołach działają rady rodziców.
3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców, określa
    regulamin.
5. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz
    stale współpracuje z radą rodziców.
6. Kompetencje rady rodziców określają odrębne przepisy.
7. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i
    innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły.     8. Zasady wydatkowania środków funduszu określa regulamin działalności
    rady rodziców.
 

§ 14. Samorząd Uczniowski.
1. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół, z mocy prawa, tworzą samorząd uczniowski.
2. Zasady wybierania, działania oraz kompetencje organów samorządu uczniowskiego określają odrębne przepisy oraz regulamin.
3. W połączonych szkołach działają samorządy uczniowskie.
4. Dyrektor zapewnia organom samorządów uczniowskich organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez ich opiekunów.


§ 15. Organizacja Zespołu Szkół.
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
3. Podstawę organizacji pracy Zespołu Szkół w danym roku szkolnym stanowią ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez rady pedagogiczne połączonych szkół:
1) szkolne plany nauczania;
2) arkusz organizacji nauczania;
3) tygodniowy rozkład zajęć.
4. Szkolne plany nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z
wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz
organizacji Zespołu Szkół opracowany na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego Zespołu Szkół.
6. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący, po
          zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
7. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności
    liczbę pracowników Zespołu Szkół, łącznie z liczbą stanowisk
    kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze
    środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół Szkół.
8. Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć
    edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie
    zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Szkół, z uwzględnieniem
    zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
9. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają
    odrębne przepisy.


§ 16. Formy działalności edukacyjnej.
1. Zespół Szkół może prowadzić oddziały specjalne.
2. Formę, organizację oraz funkcjonowanie tych oddziałów określają odrębne
    przepisy i statuty połączonych szkół.
3. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia edukacyjne, prowadzone     
    w systemie klasowo-lekcyjnym.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu Szkół może ustalić inny    
     czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie
     krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
     w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy między
     lekcyjne.
7. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział.
8. Szczegółową organizację oddziałów oraz podział na grupy określają odrębne
    przepisy oraz statuty połączonych szkół.
9. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach
    kształcenia zintegrowanego oraz pro zdrowotnej i ekologicznej ścieżki
    edukacyjnej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia
    nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym,
    w grupach oddziałowych, między oddziałowych, międzyszkolnych, a także
    podczas wycieczek i wyjazdów.
10. Zespół Szkół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
11. Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i
      eksperymentalnej określają odrębne przepisy oraz statuty połączonych szkół.
12. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu Szkół
      jest świetlica.
13. Zajęcia w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu
      Szkół.
14. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na organizację
     dojazdów do szkoły lub czas pracy swoich rodziców muszą dłużej przebywać
      w szkole, a także inni uczniowie za zgodą dyrektora Zespołu Szkół.
15. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących
      nie więcej niż 25 uczniów.
16. Szczegółową organizację i funkcjonowanie świetlicy określają odrębne
      przepisy oraz statuty połączonych szkół.
17. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
      uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu Szkół, doskonaleniu warsztatu
      nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w
      miarę możliwości wiedzy o regionie.
18. Szczegółową organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej określają
      odrębne przepisy oraz statuty połączonych szkół.
19. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali
      pracownicy Zespołu Szkół. W miarę możliwości, za zgodą dyrektora, ze
      stołówki mogą korzystać inne osoby.
20. Szczegółowe zasady działalności stołówki szkolnej określają statuty
      połączonych szkół.


§ 17.Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół.
1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących
    nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół
    określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół oraz zasady
    ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i
    opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich
    zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów.
5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie
    oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz
    jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo
    powierzonych jego opiece uczniów.
7. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczyciela określają odrębne przepisy
    oraz statuy połączonych szkół.
8. Nauczyciele uczestniczą w pracach rady pedagogicznej.
9. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady
    pedagogicznej, na zasadach określonych w ustawie.
10. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy
      nauczyciela określają odrębne przepisy.
11. W Zespole Szkół mogą funkcjonować nauczycielskie zespoły oddziałowe,
      przedmiotowe, problemowo-zadaniowe oraz wychowawcze.
12. Cele i zadania zespołów, o których mowa w ust.11 określają statuty
      połączonych szkół.
13. W Zespole Szkół mogą być zatrudniani specjaliści z zakresu pomocy
      psychologiczno-pedagogicznej.
14. Zasady zatrudniania oraz zakres zadań i obowiązków specjalistów, o których
      mowa w ust.13 określają odrębne przepisy oraz statuty połączonych szkół.
15. Zakres zadań i obowiązków innych pracowników szkoły określają odrębne
      przepisy oraz statuty połączonych szkół.

 

§ 18. Uczniowie.
1. Zespół Szkół przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę
    powszechnej dostępności.
2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor Zespołu Szkół.
3. Do Zespołu Szkół przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół;
2) na prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu Szkół, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
4. Przyjęcie do Zespołu Szkół dziecka spoza obwodu, o którym mowa
    w ust.3 pkt 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w którym obwodzie
   dziecko mieszka.
5. Prawa i obowiązki ucznia regulują odrębne przepisy oraz statuty
    połączonych szkół.


§ 19. Postanowienia końcowe.
1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi
    przepisami.
2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół
    wchodzących w jego skład zawierającą nazwę Zespołu.
3. Tablice i stemple połączonych szkół powinny mieć u góry nazwę Zespołu
    Szkół, a u dołu nazwę szkoły.
4. W świadectwach szkoły i innych dokumentach wydawanych przez szkołę
    wchodzącą w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły: nazwa Zespołu
    Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
5. Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
6. Działalność związków zawodowych w Zespole Szkół określają odrębne
    przepisy.
7. Zmiany w statucie przygotowuje rada pedagogiczna przedkładając je do
    zatwierdzenia radzie szkoły.

 

8. W zakresie spraw uregulowanych odmiennie w statucie Zespołu Szkół w
    Skrwilnie, tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.
9. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.


 

                                                           Uchwała Nr V/31/2003

                                                           Rady Gminy Skrwilno
                                                   
                                                           z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

            w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

                
  
                           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.Dz. U.Nr.142,poz.1591 z późn.zm.)    

 

 uchwala się, co następuje:


§ 1


 
            Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach:


 1/Czarnia Duża-działka nr 501 o powierzchni 0,43 ha.
 2/Okalewo-działka nr1101/14 o powierzchni 0,12 ha.


§ 2

              
             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 3

               
              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 Przewodniczący Rady Gminy
       Krzysztof Źyźniewski


     Uchwała Nr VI/32/2003
     
Rady Gminy Skrwilno
     z dnia 21 lipca 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. d. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 122, art. 128 ust.2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co następuje:

      
      § 1

Rada Gminy w Skrwilnie postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 18 marca 2003 roku, Zarządzeniem Nr 5/2003 Wójta Gminy w Skrwilnie z dnia 21 marca 2003 roku, Zarządzeniem Nr 9/2003 Wójta Gminy w Skrwilnie z dnia 16 maja 2003 roku, Zarządzeniem Nr 15/2003 Wójta Gminy w Skrwilnie z dnia 10 czerwca 2003 roku.


      § 2

W Uchwale Nr IV/19/2003 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 18 marca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1
-   dochody budżetu gminy w wysokości    - 10.375.227 zł
zmniejsza się do kwoty       - 10.224.126 zł
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie      -       769.891 zł

W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości     - 11.065.231 zł
zmniejsza się do kwoty        - 10.876.420 zł


2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
i wydatki bieżące w kwocie     - 7.035.424 zł
zwiększa się do kwoty      - 7.092.894 zł
     b) wydatki majątkowe w kwocie     - 3.933.197 zł
          zmniejsza się do kwoty      - 3.686.916 zł
3. Rezerwę ogólną w kwocie      -      96.610 zł


      § 3

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie - 652.294 zł

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 652.294 zł są przychody pochodzące z:

- kredytu bankowego w kwocie - 500.000 zł
- wolne środki w kwocie            - 152.294 zł


      § 4

Określa się wykaz inwencji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5


      § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


      § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
      Krzysztof Żyźniewski


UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2003 rok i tak:
- w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziale pozostała działalność w paragrafie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 6.400 zł, ponieważ z dniem1 kwietnia 2003 roku sołtysi zaprzestali wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. W dziale 600 transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne w paragrafie dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 27.000 zł na modernizację drogi Okalewo - Okalewo Piaski zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Rypinie Nr FN - 3110 - 32/03. Zmian dokonano w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne w paragrafie wpływy z różnych dochodów dokonano zwiększenia planu w kwocie 1.300 zł tj. zwrot za rozmowy telefoniczne kwota 1.100 zł i 200 zł dla OSP Czarnia Mała. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dokonano ogółem zmniejszenia planu dochodów w kwocie 61.193 zł z tego w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie podatek od nieruchomości dokonano zmniejszenia planu w kwocie 6.091 zł, ponieważ z dniem 1. I. 2003r. uległy zmianie przepisy podatkowe, grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości traktuje się jako grunty rolnicze, oraz w rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych dokonano zmniejszenia planu w kwocie 55.102 zł, ponieważ Ministerstwo Finansów zawyżyło plan podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie w/w dochodów za 5 m-cy wynosi 32% a winno wynosić 47% stąd też zmiana planu.
W dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w paragrafie subwencja ogólna z budżetu państwa dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 12.491 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3 - 4820 - 25/2003 z dnia 26.05.2003r. Zmian dokonano w dziale 853 opieka społeczna w rozdziale pozostała działalność w paragrafie otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 550 zł z tego 150 zł otrzymano z BS Skępe, 200 zł z zakładu Rejs w Rypinie z przeznaczeniem na spotkanie przy ognisku osób niepełnosprawnych oraz 200 zł od Przewodniczącego Rady w Skrwilnie z przeznaczeniem dla pogorzelców. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów w kwocie 24.134 zł z tego w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano zwiększenia planu w ogólnej kwocie 16.434 zł z tego w paragrafie wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia w kwocie 1.434 zł
( za specyfikację) oraz w paragrafie dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych dokonano zwiększenia w kwocie 15.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków w Skrwilnie zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Rypinie Nr ROL. 7651 - 1/02/03. Zwiększenia dokonano w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 7.700 zł zgodnie z pismem Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB - I - 3011/12/2003r. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów pozyskane z innych źródeł dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 148.983 zł.ponieważ w budżecie zaplanowana została kwota 1.700.000 zł na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej etap I część II w Skrwilnie, natomiast umowa zawarta z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Toruniu opiewa na kwotę 1.551.017 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 10.224.126 zł.

WYDATKI

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2003 rok i tak:
- w dziale 600 transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu w kwocie 37.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi Okalewo-Okalewo-Piaski oraz dokonano zmniejszenia paragrafu zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 200 zł dla OSP Czarnia Mała.W dziale 853 opieka społeczna w rozdziale pozostała działalność w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 550 zł z przeznaczeniem na spotkanie przy ognisku dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Zmian dokonano również w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków w ogólnej kwocie 116.179 zł z tego w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 78.479 zł z tego w paragrafie zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 36.720 zł na zapłacenie odsetek od pożyczki po zakończeniu inwestycji na budowę oczyszczalni i kanalizacji ścieków w Skrwilnie etap I oraz w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 41.759 zł na oczyszczalnię i kanalizację etap I oraz w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 7.700 zł na budowę nowych punktów świetlnych w oraz w rozdziale pozostała działalność w paragrafie zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia planu w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynika to z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 332.740 zł. z tego dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 299.968 zł. na zadanie kanalizacje sanitarne etap I część druga z w/w kwoty zmniejszono środki SAPARD w wysokości 124.113 zł. oraz środki własne w wysokości 175.855 zł., zmniejszono również plan wydatków na kanalizacji deszczowej etap I cześć 2 w wysokości 32.772 zł. z kwoty tej środki SAPARD 24.870 zł. oraz środki własne w wysokości 7.902 zł.

 

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi kwotę 10.876.420 zł.
 


Uzasadnienie

Dochody

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2003 rok i tak:
- w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów w kwocie 160.200 zł z tego w paragrafie wpływy z usług dokonano zwiększenia w kwocie 160.000 zł opłata za wodę oraz w paragrafie odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonano zwiększenia w kwocie 200 zł. Zmiany te nastąpiły w związku ze zmianą klasyfikacji. W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody w paragrafie wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych dokonano zwiększenia w kwocie 300 zł za sprzedaż wodomierzy. Zmniejszono również dział 400 rozdział dostarczanie wody w ogólnej kwocie 160.200 zł z tego w paragrafie wpływy z usług dokonano zmniejszenia w kwocie 160.000 zł - zmiana klasyfikacji za wodę oraz zmniejszono paragraf odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200 zł - zamiana klasyfikacji budżetowej. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie podatek od nieruchomości dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 4.410 zł, ponieważ z dniem 1.01.2003r. uległy zmianie przepisy podatkowe, grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości traktuje się jako grunty rolnicze. Zmian dokonano również w dziale 801 oświata i wychowanie w ogólnej kwocie 4.310 zł z tego w rozdziale szkoły podstawowe w paragrafie wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych dokonano zwiększenia w kwocie 210 zł za sprzedaż szlaki oraz w paragrafie wpływy z różnych dochodów dokonano zwiększenia w kwocie 200 zł wpłata Przewodniczącego Rady na wycieczkę dla dzieci w szkole podstawowej w Skrwilnie. Zwiększono również rozdział gimnazja w paragrafie wpływy z różnych opłat w kwocie 2.100 zł i są to wpłaty za specyfikację. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół w paragrafie wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.800zł i jest to zwrot za paliwo (autobusy szkolne). W dziale 853 opieka społeczna w rozdziale pozostała działalność w paragrafie wpływy z różnych dochodów dokonano zwiększenia planu w kwocie 90 zł i jest to wpłata za podręczniki dla pierwszej klasy z gminy Szczutowo. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 86.628 zł ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.


Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 10.318.197 zł.

 

Wydatki

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2003 rok i tak:
- w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dokonano zwiększenia planu wydatków w ogólnej kwocie 141.293 zł z tego zwiększono paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.998 zł w paragrafie dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.699 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.914 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 948 zł, zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 10.500 zł, zakup energii w kwocie 43.877 zł, w paragrafie zakup usług remontowych dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 3.000 zł, w paragrafie zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł, w paragrafie podróże służbowe krajowe w kwocie 2.500 zł, różne opłaty i składki 24.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.357 zł oraz w paragrafie podatek od towarów i usług VAT w kwocie 3.500 zł w/w zmiany wprowadzono ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody dokonano zmniejszenia planu wydatków w ogólnej kwocie 141.293 zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono w kwocie 35.998 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.699 zł, w składkach na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.914, składki na Fundusz Pracy w kwocie 948 zł, w zakupie materiałów i wyposażenie w kwocie 10.500 zł, w zakupie energii w kwocie 43.877 zł, w zakupie usług remontowych w kwocie 3.000 zł, w zakupie usług pozostałych w kwocie 6.000 zł, w podróżach służbowych krajowych 2.500 zł, w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.357 zł, w podatkach od towarów i usług VAT w kwocie 3.500 zł w/w zmiany nastąpiły w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale komendy powiatowe Policji w paragrafie wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł z przeznaczeniem dla Policji na zabezpieczenie bezpieczeństwa w czasie wyścigu rowerowego i pikniku rodzinnego w Skrwilnie. Zmniejszono natomiast dział 758 różne rozliczenia w rozdziale rezerwy ogólne i celowe w paragrafie rezerwy w kwocie 10.500 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zwiększenia w rozdziale szkoły podstawowe w ogólnej kwocie 38.200 zł z tego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 200 zł w szkole podstawowej w Skrwilnie z przeznaczeniem na wycieczkę szkolną oraz w paragrafie wydatki budżetowe na finansowanie inwestycji w kwocie 38.000 zł na zapłacenie rachunku za modernizację pokrycia dachowego w budynku szkoły podstawowej w Skrwilnie. W dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe dokonano ogółem zmniejszenia planu wydatków w kwocie 38.000 zł z tego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 30.000 zł oraz w paragrafie zakup usług remontowych w kwocie 8.000 zł, zmniejszenia w/w paragrafów wystąpiły w szkole podstawowej w Skrwilnie. Zmian planu wydatków dokonano w dziale 853 opieka społeczna w rozdziale pozostała działalność w paragrafie świadczenia społeczne w kwocie 90 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla ucznia klasy pierwszej. Zwiększono również dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ogólnej kwocie 96.628 zł z tego w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 86.628 zł z przeznaczeniem na zapłacenie rachunków za budowę oczyszczalni ścieków w Skrwilnie etap I oraz w pozostałej działalności w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Urszulewo.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi kwotę 10.970.491 zł.
 

 


Uchwała Nr VI/33/2003

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 21 lipca 2003 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skrwilno.


 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póżn. zm.) i art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747)
Rada Gminy
                                                        uchwala, co następuje:


§ 1
 Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi ..

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

       Przewodniczący Rady Gminy

            Krzysztof Źyżniewski

 

 

 

                                                 Załącznik do uchwały Nr VI/33/2003
                                                        Rady Gminy Skrwilno
                                                       z dnia 21 lipca 2003 r.


REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Celem niniejszego regulaminu jest:
1. Określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Budżetowego Zakładu Komunalnego - Urzędu Gminy oraz odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych przez to przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2. Ustanowienia warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art.15 ust.4 ustawy,
3. Udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci,
4. udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i odbiorców usług,

Rozdział  II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
Wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 2 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1. Zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
2. Spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3. Spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt. 2.

§ 3. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w szczególności do:
1. Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2. Zabezpieczenia przed dostępem osób nie upoważnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,
3. Użytkowania instalacji kanalizacji w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4. Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5. Poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,
6. Wykorzystania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przełączenia do sieci.

Rozdział  III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4 Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy art.6 ustawy.
§ 5 Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
§ 6 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§ 7.1 Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1. Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2. Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3. Praw i obowiązków stron umowy,
4. Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5. Dokumentów upoważnionych do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
6. Ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art.18 ustawy,
7. Okresu obowiązywania umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 7. 2 Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 stanowią delegacja i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określającego czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren  nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.
§ 8. Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z którego mają być odprowadzone ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 9  jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.
§ 10 Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, jeżeli:
1. We wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
2. Zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym odnośnie ich typu,
3. Możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
4. Wnioskodawca i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustali sposób rozliczeń różnicy wskazań miedzy wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania.
5. Możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.
§ 11 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 również w przypadku, gdy nie spełnione są warunki, o których mowa w § 10.
§ 12  Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.
§ 13 Treść umowy o zaopatrzeniu wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 14 W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.
§ 15 Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określone, zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i zatwierdzone uchwałą rady gminy, nie podlegają ustaleniu w oparciu o umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.
§ 16 Integralną część umowy zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział  IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach

§ 17  Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią, że:
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.
2. ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art.27 ustawy,
3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
4. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie,
5. W rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiory usług,
6. Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych
§ 18 Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art.27 ustawy:
1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku
2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,
3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział  V
Warunki przyłączenia do sieci

§ 19 Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiąc:
1. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a koszt urządzenia pomiarowego odbiorca usług.
§ 20.1 W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym przedsiębiorstwem i gminą, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.
1. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 podlegają odpłatnemu przekazaniu gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na zasadach określonych w art.31 ustawy.
§ 21 przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zwanych dalej "  warunkami przyłączenia " .
§ 22.1.Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może wystąpić osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona do sieci,  
2. Osoba, o której mowa w ust.1, składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wniosek o określenie warunków przyłączenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 i 2, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 23.1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w

szczególności zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy,
2. Określenie:
- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- charakterystyki zużycia wody,
- rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakość odprowadzanych ścieków,
- przeznaczenia wody,

3. Informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
- powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkanie, użytkowe .......) w budynkach zasilanych w wodę,
- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
4. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.


2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
- mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24.1.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia i
przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 17.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3.Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
- miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
- przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,
- wymagania dotyczące:
- a)miejsca zainstalowania wodomierza głównego
- b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
- c) jakości odprowadzanych ścieków,
- terminu ważności warunków przyłączenia.

§ 25.1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
- 1. strony zawierające umowę,
- 2. zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,
- 3. sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymanych wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
4.   Terminy;

- a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
- b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,

5. Przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
6. Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

§ 26.1.Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i
            budowlano-montażowych.
        2.Określenie w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionego przedstawiciela stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2, są potwierdzane przez strony w
protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Rozdział  VI
Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 27. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1. W urzędach gmin, które udostępniają nieodpłatnie wgląd:
- a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- c) w regulamin świadczenia usług.
- d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2.  W przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, udostępniających nieodpłatnie:
- a) wgląd w wieloletni plan rozwoju i modernizacji,
- b) w plany inwestycyjne,
- c) w regulamin świadczenia usług.

Rozdział  VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposobu załatwiania reklamacji i wymiany informacji .

§ 28.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występowania zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2    Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez  uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:
- 1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
- 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
3. Wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o których mowa w ust.2, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 29.  Jeżeli strony nie ustaliły w umowie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania  informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

1.Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) .7 dni na - pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. A,
c) 14  dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 30 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadamiania odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.
§ 31.1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacji, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez przedsiębiorstwo.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  zobowiązane jest do powiadamiania zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14  dni od daty wpływu.

Rozdział  VIII
Postanowienia końcowe

§ 32. Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr VI/33/20003 z dnia 21 lipca 2003 roku. Rady Gminy Skrwilno i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 33. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 07 czerwca 2002 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).
   

 

U C H W A Ł A  Nr VI/34/2003
      
Rady Gminy Skrwilno
       z dnia 21 lipca 2003r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy.


 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm./ związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1


1. Wysokość opłaty za usuwanie i oczyszczanie ścieków ustala się w wysokości:

 1/ 1.80 zł + VAT za 1m3 ścieków wprowadzonych do kanalizacji
         sanitarnej i dowożonych z terenu gminy.

           § 2


Opłaty należy uiszczać u inkasenta w BS Skrwilno na rachunek Urzędu Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady Gminy
        Krzysztof Żyźniewski

 

    U C H W A Ł A  Nr VI/35/2003
    
Rady Gminy Skrwilno
    z dnia 21 lipca 2003r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 lit.a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm./
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr IX/69/99 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 28 grudnia 1999r. zmienia się § 3 nadając mu brzmienie:
" Inkasentami targowiska ustanawia się Jerzego Słabkowskiego i Mariana Kucharskiego."


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


                                § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                
 Krzysztof Żyźniewski

 


                                                                                                                                                                   
Uchwała Nr VI/36/2003
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 21 lipca 2003r.


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i  
wicedyrektorów oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin
dla pedagoga i psychologa.


                    Na podstawie art.42 ust.7 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
 Karta Nauczyciela ( tj. z 2003r Dz.U. Nr 118, poz 1112 z późn. zm.) 

 Rada Gminy
 uchwala, co następuje:

§ 1

 Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkola obniża się tygodniowy
 obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wychowawczych i
 opiekuńczych.
 Po obniżeniu wymiar godzin jest następujący:

1. Dyrektor przedszkola - 10 godzin

2. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

    a) do 4 oddziałów - 12 godzin 
                  
b) od 5 do 7 oddziałów - 7 godzin

                c) 8 i więcej oddziałów - 3 godziny
         
3. Wicedyrektor szkoły każdego typu - 7 godzin


§ 2

Ustala się obowiązkowy wymiar godzin pedagoga i psychologa na
20 godzin.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
                                                   
§ 4

           Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 września 2003 r.

  


 Przewodniczący Rady Gminy
         Krzysztof Żyźnieski

 

                     Uchwała Nr VI/37/2003
                    
Rady Gminy Skrwilno
                     z dnia 21 lipca 2003r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 

 Na podstawie atr.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )


Rada Gminy
              uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:

1. Mariola Sołtys
2. Adam Dołęgowski
3. Henryk Liszewski
4. Stanisław Gołębiewski
5. Dariusz Kolczyński

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                         Krzysztof Żyźniewski

 

     Uchwała Nr VII/38/2003
     
Rady Gminy Skrwilno
     z dnia 22 sierpnia 2003r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591) oraz art.122, art.128 ust.2,
art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 marca 2003r. Zarządzeniem Nr 5/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2003r. Zarządzeniem Nr 9/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 maja 2003r. Zarządzeniem Nr 15/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 czerwca 2003r. Uchwałą Nr VI/32/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lipca 2003 roku.

§ 2

W uchwale Nr IV/19/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 marca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1
    - dochody budżetu gminy w wysokości            - 10.231.279 zł
      zwiększa się do kwoty              - 10.318.197 zł
      w tym:
      dochody związane z realizacją zadań
      z zakresu administracji rządowej i innych
      zadań zleconych ustawami w kwocie            -      777.044 zł
   
    W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości            - 10.883.573 zł
    zwiększa się do kwoty               - 10.970.491 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
     wyodrębnia się:
  
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych    
i wydatki bieżące w kwocie             -    7.142.447 zł
       zmniejsza się do kwoty       - 7.105.237 zł
  b)  wydatki majątkowe w kwocie      - 3.686.916 zł
       zwiększa się do kwoty       - 3.821.544 zł

3. Rezerwę ogólną w kwocie       -      54.210 zł
    zmniejsza się do kwoty       -      43.710 zł

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie        - 652.294 zł

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego
    w kwocie 652.294 zł są przychody pochodzące z:
    - kredytu bankowego w kwocie         - 500.000 zł
    - wolne środki w kwocie          - 152.294 zł

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminy w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się plan wieloletnich programów inwestycyjnych w Gminie Skrwilno zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

1. Ustala się kwotę 1.851.017 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w tym na realizację środków SAPARD 1.551.017 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy
              Adam Meller

 

 Uzasadnienie

Dochody

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2003 rok i tak:
- w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów w kwocie 160.200 zł z tego w paragrafie wpływy z usług dokonano zwiększenia w kwocie 160.000 zł opłata za wodę oraz w paragrafie odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonano zwiększenia w kwocie 200 zł. Zmiany te nastąpiły w związku ze zmianą klasyfikacji. W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody w paragrafie wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych dokonano zwiększenia w kwocie 300 zł za sprzedaż wodomierzy. Zmniejszono również dział 400 rozdział dostarczanie wody w ogólnej kwocie 160.200 zł z tego w paragrafie wpływy z usług dokonano zmniejszenia w kwocie 160.000 zł - zmiana klasyfikacji za wodę oraz zmniejszono paragraf odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200 zł - zamiana klasyfikacji budżetowej. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie podatek od nieruchomości dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 4.410 zł, ponieważ z dniem 1.01.2003r. uległy zmianie przepisy podatkowe, grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości traktuje się jako grunty rolnicze. Zmian dokonano również w dziale 801 oświata i wychowanie w ogólnej kwocie 4.310 zł z tego w rozdziale szkoły podstawowe w paragrafie wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych dokonano zwiększenia w kwocie 210 zł za sprzedaż szlaki oraz w paragrafie wpływy z różnych dochodów dokonano zwiększenia w kwocie 200 zł wpłata Przewodniczącego Rady na wycieczkę dla dzieci w szkole podstawowej w Skrwilnie. Zwiększono również rozdział gimnazja w paragrafie wpływy z różnych opłat w kwocie 2.100 zł i są to wpłaty za specyfikację. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół w paragrafie wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.800zł i jest to zwrot za paliwo (autobusy szkolne). W dziale 853 opieka społeczna w rozdziale pozostała działalność w paragrafie wpływy z różnych dochodów dokonano zwiększenia planu w kwocie 90 zł i jest to wpłata za podręczniki dla pierwszej klasy z gminy Szczutowo. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 86.628 zł ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.


Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 10.318.197 zł.

 

Wydatki

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2003 rok i tak:
- w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dokonano zwiększenia planu wydatków w ogólnej kwocie 141.293 zł z tego zwiększono paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.998 zł w paragrafie dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.699 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.914 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 948 zł, zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 10.500 zł, zakup energii w kwocie 43.877 zł, w paragrafie zakup usług remontowych dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 3.000 zł, w paragrafie zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł, w paragrafie podróże służbowe krajowe w kwocie 2.500 zł, różne opłaty i składki 24.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.357 zł oraz w paragrafie podatek od towarów i usług VAT w kwocie 3.500 zł w/w zmiany wprowadzono ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody dokonano zmniejszenia planu wydatków w ogólnej kwocie 141.293 zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono w kwocie 35.998 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.699 zł, w składkach na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.914, składki na Fundusz Pracy w kwocie 948 zł, w zakupie materiałów i wyposażenie w kwocie 10.500 zł, w zakupie energii w kwocie 43.877 zł, w zakupie usług remontowych w kwocie 3.000 zł, w zakupie usług pozostałych w kwocie 6.000 zł, w podróżach służbowych krajowych 2.500 zł, w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.357 zł, w podatkach od towarów i usług VAT w kwocie 3.500 zł w/w zmiany nastąpiły w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale komendy powiatowe Policji w paragrafie wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł z przeznaczeniem dla Policji na zabezpieczenie bezpieczeństwa w czasie wyścigu rowerowego i pikniku rodzinnego w Skrwilnie. Zmniejszono natomiast dział 758 różne rozliczenia w rozdziale rezerwy ogólne i celowe w paragrafie rezerwy w kwocie 10.500 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zwiększenia w rozdziale szkoły podstawowe w ogólnej kwocie 38.200 zł z tego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 200 zł w szkole podstawowej w Skrwilnie z przeznaczeniem na wycieczkę szkolną oraz w paragrafie wydatki budżetowe na finansowanie inwestycji w kwocie 38.000 zł na zapłacenie rachunku za modernizację pokrycia dachowego w budynku szkoły podstawowej w Skrwilnie. W dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe dokonano ogółem zmniejszenia planu wydatków w kwocie 38.000 zł z tego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 30.000 zł oraz w paragrafie zakup usług remontowych w kwocie 8.000 zł, zmniejszenia w/w paragrafów wystąpiły w szkole podstawowej w Skrwilnie. Zmian planu wydatków dokonano w dziale 853 opieka społeczna w rozdziale pozostała działalność w paragrafie świadczenia społeczne w kwocie 90 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla ucznia klasy pierwszej. Zwiększono również dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ogólnej kwocie 96.628 zł z tego w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 86.628 zł z przeznaczeniem na zapłacenie rachunków za budowę oczyszczalni ścieków w Skrwilnie etap I oraz w pozostałej działalności w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Urszulewo.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi kwotę 10.970.491 zł.
 

 


Uchwała Nr VII/39/2003
  
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 sierpnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej "Budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Skrwilnie etap I część 2", określenie sposobu jej finansowania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz.U.Nr142,poz.1591
 z późn.zm.)uchwala się, co następuje:

§1


w uchwale Nr XXII/164/2002r Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 3 września 2002r zmienia się § 2, § 3, § 4 nadając im brzmienie.

"§2.Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 18.06.2003 roku do 30.07.2003r.
§ 3.Planowane nakłady w wysokości 2.588.308,-zł.zostaną poniesione w 2003r.
§4.Inwestycja, o której mowa w § 1 finansowana będzie:
1/ z programu  SAPARD 1.551.017,-zł
     2/ z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód zabezpieczenia w budżecie gminy - 1.037.291,-zł."

     § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3

1.Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Wiceprzewodniczący Rady Gminy
              Adam Meller

 

 


Uchwała Nr VII/40/2003
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 sierpnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągania kredytu komercyjnego w 2003 roku w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c. i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(jt. z 2001r. Dz.U.Nr.142, poz.1591 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§ 1


W uchwale Nr XXII/165/2002r. Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 3 września 2002 r. zmienia się § 1 i § 4 nadając im brzmienie:

"§1. Zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 1.551.017złotych.( słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście złotych),
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Skrwilnie etap I część 2.
 §4. Spłaty kredytu w wysokości 1.551.017 złotych ustala się w miesiącu grudniu 2003r."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
     Adam Meller

 

Uchwała Nr VII/41/2003
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 sierpnia 2003r.


w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej " Budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Skrwilnie etap I część 3 , określenie sposobu jej finansowania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( jt. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),
uchwala się, co następuje:


§ 1


Przystąpić do realizacji inwestycji pn." Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Skrwilnie etap I część 3,, w miejscowości Skrwilno.


§ 2


Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 2.04.2004r do 30.06.2004r.


§ 3


Planowane nakłady w wysokości  2.589.244 zł zostaną poniesione w 2004 r.


§ 4


Inwestycja o której mowa w § 1 finansowana będzie:

1/ z programu SAPARD  -  1.699.844 zł

2/ z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód zabezpieczenia w budżecie gminy -  889.400 zł


§ 5


Upoważnić Wójta Gminy do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedsięwzięć, o których mowa w § 1 a w szczególności do:

- ustalenia w drodze przetargu wykonawcy zadania.
- uwzględnienia w budżecie gminy zabezpieczenia środków własnych samorządu w wysokości niemniejszej jak 30% wartości zadania w okresie trwania inwestycji.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .


§ 7


1.Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Wiceprzewodniczący Rady Gminy
         Adam Meller

 

 

                                  Uchwała Nr VII/42/2003r.
                                  
Rady Gminy Skrwilno
                                   z dnia 22 sierpnia 2003r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2004 roku w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt lit..c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym ( jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
uchwala się, co następuje:


§ 1


Zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 1.699.844 złotych.
(słownie : jeden milion siedemset tysięcy), z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Skrwilnie etap I część 3.


§ 2


Na zabezpieczenie pożyczki proponuje się:
- zabezpieczenie majątkowe w postaci nieruchomości komunalnych,
- zabezpieczenie wekslowe- weksel ( in blanco ).


§ 3


Zobowiązanie wymienione w § 1 pokryte zostanie w całości z podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, od środków transportowych oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód zabezpieczenia w budżecie gminy.


§ 4


Spłaty kredytu w wysokości 1.699.844 zł ustala się w miesiącu grudniu 2004 r.
§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
          Adam Meller

 


     Uchwała Nr VII/43/2003
     
Rady Gminy Skrwilno
     z dnia 22 sierpnia 2003r.
     

w sprawie odwołania skarbnika gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. DZ. Nr 142, poz 1591) uchwala się, co następuje:


§ 1

Odwołuje się,  na wniosek Wójta Krystynę Włodowską ze stanowiska Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
   Adam Meller

 

                                   Uchwała Nr VIII/45/2003
                                  
Rady Gminy Skrwilno
                                   z dnia 11 września 2003r.


 w sprawie uchylenia uchwał.


           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

                                              § 1

Uchyla się uchwały Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2003 roku o Nr VII/40/2003 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2003 roku w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym oraz o Nr VII/42/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2004 roku w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.


                                               § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Żyźniewski

                                   Uchwała Nr VIII/46/2003
                                  
Rady Gminy Skrwilno
                                   z dnia 11 września 2003r.


 W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych.

 

                Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr. 98. poz. 1070  z poźn. zm. /
uchwala się,  co następuje:

 

 § 1


 Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym ławnikowi Sądu Rejonowego w Rypinie do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych wybrani zostali:

1. Kosobudzki Jerzy.
2. Cegłowski Krzysztof.
3. Detmer Waldemar.
4. Essa Wioletta.
5. Jaskólska Emilia.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

                                               
  § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Żyźniewski

                                                 Uchwała Nr IX/47/2003
                                                 
                                                 
Rady Gminy Skrwilno
                   
                                                  z dnia 10 października 2003r.

 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy.


                            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z pózn.zm./  uchwala się, co następuje:

                                                        § 1


Powołuje się, na wniosek wójta, Panią Mirosławę Sobiech na Skarbnika Gminy Skrwilno -Głównego Księgowego.


                                                        § 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

                                                                   
                                                         § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                               PRZEWODNICZĄCY  RADY
                                                    
                                                               Krzysztof  Żyźniewski

 

                                Uchwała Nr IX/48/2003
                               
Rady Gminy Skrwilno
                                z dnia 10 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art.122, art. 128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 marca 2003r. Zarządzeniem Nr 5/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2003r. Zarządzeniem Nr 9/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 maja 2003r.  Zarządzeniem Nr 15/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 czerwca 2003r.
Uchwałą Nr VI/32/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lipca 2003 roku. Zarządzeniem Nr 23/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 lipca 2003r. Uchwałą Nr VII/38/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2003r. Zarządzeniem Nr 26/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 sierpnia  2003r. Zarządzeniem Nr 27/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 września 2003r.

§ 2
W uchwale Nr IV/19/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 marca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1
 - dochody budżetu gminy w wysokości    - 10.383.392zł
          zwiększa się do kwoty      - 10.394.992zł
       w tym:
 dochody związane z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej i innych
 zadań zleconych ustawami w kwocie   -      842.239zł
         
          W §2
     1. Wydatki budżetu gminy w wysokości     - 11.035.686zł
          zwiększa się do kwoty      - 11.047.286zł                  
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
Wyodrębnia się:

 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
    i wydatki bieżące w kwocie     -  7.183.178zł
    zwiększa się do kwoty      -  7.263.162zł
b) wydatki majątkowe w kwocie     -  3.821.544zł
    zmniejsza się do kwoty     -  3.753.160zł
     3.  Rezerwa ogólna w kwocie     -       30.964zł

§ 3

 Ustala się deficyt budżetowy w kwocie  -  652.294zł

 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 652.294zł są          przychody pochodzące z:

- kredytu bankowego w kwocie       - 500.000zł
- wolne środki w kwocie    - 152.294zł

§ 4

 Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminy w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z      załącznikiem Nr 5.

§ 5
 Określa się zmianę wieloletnich programów inwestycyjnych w gminie Skrwilno zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                            Krzysztof Żyźniewski


                           

                               UZASADNIENIE


          Pani Mirosława Sobiech posiada przewidziane prawem
wykształcenie /studia wyższe magisterskie na kierunku finanse
 i bankowość w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie/ oraz 20 letni staż pracy.

 


                                Uchwała  Nr IX/49/2003
                                  
Rady Gminy Skrwilno
                           
z dnia 10 października 2003r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Na podstawie art.18.ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach publicznych /jt.z 2003 r .Dz.U.Nr 15, poz.148/ uchwala  się, co następuje:


§ 1

Zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 750.000 zł /słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ , z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Skrwilnie etap I część 3 w miejscowości Skrwilno.

§ 2

Na zabezpieczenie pożyczki proponuje się:
- zabezpieczenie majątkowe w postaci nieruchomości komunalnych,
- zabezpieczenie wekslowe /weksel lnblanco/.


§ 3

Zobowiązanie wymienione w § 1 pokryte zostanie w całości z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód zabezpieczenia w budżecie gminy.

 

 

 

§ 4

Ustala się spłatę pożyczki następująco:

2005 rok -  200.000 zł
2006 rok -  275.000 zł
2007 rok -  275.000 zł

 

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .. 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący Rady
         
                                                                             Krzysztof Żyźniewski

                             Uchwała Nr X/50/2003
                            
Rady Gminy Skrwilno                              
                            z dnia 05 listopada 2003r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/47/2003 w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

          


                           Na podstawie art.18 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./
uchwala się, co następuje:

 

                                                                 § 1

 

Uchyla się uchwalę Nr IX/47/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia
10 października 2003r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.


                                                                 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                 
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

 

                                                UCHWAŁA Nr XI/ 52/2003
                                                
Rady Gminy Skrwilno
                                                z dnia 11 grudnia 2003r.
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.6 ust.3 i art. 6a ust.11ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. z 1993r,Dz.U.Nr 94,poz..431 z pózn.zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Obniża się średnią  cenę skupu żyta,  ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w  sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów 2003 r. i ogłoszonej w Monitorze Polskim Nr 49,poz. 771 z kwoty 34,57 zł  za
1 kwintal na kwotę 32,22  zł za 1 kwintal , stanowiące podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004r. na obszarze gminy.


§2
Traci moc § 1  uchwały Nr III/11/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
10 grudnia 2002r.w sprawie obniżenia ceny żyta i określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.

 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4
 Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2004r i podlega publikacji w        Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego..


             
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

    UCHWAŁA Nr XI/ 53/2003
     
Rady Gminy Skrwilno
    z dnia 11 grudnia 2003r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art.6 ust.12 i ust.13 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. Nr 9, poz.31 z późn. zm.)                       
uchwala się, co następuje:


§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,43 zł od
1m2  powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych :
- położonych na terenach rekreacyjnych - 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni,
- związanych z budownictwem mieszkaniowym - 0,07 zł. od 1 m2 powierzchni. 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku                       publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,07 zł. od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,27 zł od 1m2  powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,42 zł od 1m2   powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od domów letniskowych - 5,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków gospodarczych lub ich części nie związane z gospodarstwami rolnymi - 3,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej                           działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -3,04 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartości.


§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne.
2. Pozostałe budynki byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na    
 Skarb Państwa, użytkowane na potrzeby własne.
3. Nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

 

4.  Budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody, i odprowadzania ścieków, stanowiące  własność i będące w użytkowaniu Gminy Skrwilno.

§ 3
Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie
w drodze inkasa przez sołtysów na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
/Nr XIII/102/2000 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2000r./

§ 4
Traci moc § 1, § 2, § 4  uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Skrwilno z dnia
10 grudnia 2002r.w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego


             
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

                                            Uchwała Nr XI/54/2003
                                           
Rady Gminy Skrwilno
                                            z dnia 11 grudnia 2003r.

 

w sprawie podatku od posiadania psów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z póżn. zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie 21,00 zł. od każdego psa.

§ 2

Podatek płatny jest w terminie do 30 czerwca każdego roku względnie w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa, bez wezwania.

§ 3

Pobór podatku od posiadania psów prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów, na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 4

Zwalnia się od podatku od posiadania psów :
- od jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego, który jest emerytem lub rencistą w celu pilnowania mieszkania bądź nieruchomości.

§ 5
Traci moc uchwała Nr III/114/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia
10 grudnia 2002r.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


             
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

                      Uchwała Nr XI/55/2003
                      
Rady Gminy Skrwilno
                      z dnia 11 grudnia 2003r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8, 10 i 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   265,70 zł.
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   522,80 zł.
   c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   765,90 zł.
2/ od samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 1990r. o dopuszczalnej ma-sie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   235,70 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   492,80 zł.
   c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   765,90 zł.
3/ od samochodów ciężarowych, posiadających katalizator spalin, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                    205,70 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                    462,80 zł.
   c/ powyżej 9 ton , a poniżej 12 ton            -                                     735,90 zł.


4/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r.,z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej ma-sie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   876,30 zł.
- o liczbie osi -  trzy                              -                                   415,60 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                 1444,00 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 1058,40 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2172,40 zł.
5/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi - dwie                            -                                     846,30 zł.
         - o liczbie osi - trzy                             -                                      385,60 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - trzy                            -                                    1414,00 zł.
          - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                     1028,40 zł.
     c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                     2142,40 zł.
6/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                         -                                          816,30 zł.
          - o liczbie osi - trzy                           -                                         355,60 zł.
      b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - trzy                           -                                        1384,00 zł.
          - o liczbie osi - cztery i więcej          -                                          998,40 zł.
      c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                        2112,40 zł.

7/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1315,40 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                   844,10 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                1647,50 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                1326,20 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2452,80 zł.
8/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi - dwie                             -                               1285,40 zł.
         - o liczbie osi - trzy                               -                                814,10 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
         - o liczbie osi - trzy                               -                               1617,50 zł.
         - o liczbie osi - cztery i więcej             -                                1296,20 zł.
       c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi - cztery i więcej             -                                2452,80 zł.
9/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin z innym syste-mem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                            -                                 1255,40 zł.
          - o liczbie osi - trzy                             -                                    784,10 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - trzy                             -                                  1587,50 zł.
          - o liczbie osi - cztery i więcej            -                                  1266,20 zł.
        c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
           - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                   2452,80 zł.


10/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                 -                                   383,50 zł.
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                      -                                   737,00 zł.
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                         -                                   854,80 zł.
11/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                -                                    353,50 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                    -                                     707,00 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                       -                                     824,80 zł.
12/ od ciągników siodłowych  i balastowych posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony               -                                     323,50 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                   -                                      677,00 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                      -                                      794,80 zł.

13/ od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 1990r. przysto-sowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneuma-tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   147,80 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1820,00 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1835,00 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                1783,00 zł.
14/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespołu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi - dwie                            -                                     117,80 zł.
       b/ równej lub wyższej  18 ton i do 36 ton włącznie:
         - o liczbie osi - dwie                           -                                     1790,00 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton;
          - o liczbie osi - dwie                          -                                     1805,00 zł.
          - o liczbie osi - trzy                           -                                     1753,00 zł.
15/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                           -                                         87,80 zł.
       b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi - dwie                          -                                     1760,00 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton:
           - o liczbie osi - dwie                          -                                     1775,00 zł.
           - o liczbie osi - trzy                           -                                      1723,00 zł.

16/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                  147,80 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - dwie                             -                                1937,76 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                2118,80 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                2548,65 zł.
17/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                -                                   117,80 zł.
    b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
       - o liczbie osi - dwie                                -                                 1937,76 zł.
    c/ wyższej niż 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                -                                 2088,80 zł.
       - o liczbie osi - trzy                                 -                                  2548,65 zł.
18/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                             -                                    87,80 zł.
      b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
          - o liczbie osi - dwie                              -                               1937,76 zł.
      c/ wyższej niż 36 ton:
          - o liczbie osi - dwie                              -                                2058,80 zł.
          - o liczbie osi - trzy                                -                               2548,65 zł.


19/ od przyczep i naczep, wyprodukowanych do 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-datku rolnego                                                 -                                        737,00 zł.
 
20/ od przyczep i naczep wyprodukowanych po 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-datku rolnego                                                -                                          707,00 zł.

21/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych do 1990r., z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym na równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopusz-czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
        - o liczbie osi - jedna                            -                                          147,80 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi - jedna                            -                                          522,80 zł.
        - o liczbie osi - dwie                                                                      1326,20 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi - dwie                            -                                        1326,20 zł.
         - o liczbie osi -  trzy                                                                       1454,70 zł.
22/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopusz-czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - jedna                           -                                           117,80 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi - jedna                           -                                           492,80 zł.
        - o liczbie osi - dwie                            -                                         1296,20 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi - dwie                           -                                         1296,20 zł.
         - o liczbie osi - trzy                            -                                          1424,70 zł.


23/ od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wypro-dukowanych do 1990 r.,  z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowa-dzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                             -                                       147,80 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - jedna                             -                                       876,30 zł. 
- o liczbie osi - dwie                              -                                    1347,60 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                              -                                    1729,90 zł.
- o liczbie osi - trzy                                -                                    1797,50 zł.
24/od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wypro-
dukowanych po 1990 r., z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                           -                                       117,80 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - jedna                           -                                      846,30 zł.
- o liczbie osi - dwie                            -                                     1317,60 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
     - o liczbie osi - dwie                            -                                   1699,90 zł.
     - o liczbie osi - trzy                             -                                    1767,50 zł.
25/ od autobusów, wyprodukowanych do 1990 r., w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                                  1208,30 zł.
      b)równej lub wyższej niż 30 miejsc          -                                  1797,50 zł.
26/ od autobusów, wyprodukowanych po 1990 r., w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                                  1178,30 zł.
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc         -                                  1767,50 zł.      

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy szkolne stanowiące własność Gminy Skrwilno będące w jej użytkowaniu.

§ 3
Podatek od środków transportowych płatny będzie na konto urzędu gminy w BS Skępe o/ Skrwilno.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


             
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

        UCHWAŁA Nr XI/56/03
       
Rady Gminy SKRWILNO
      z dnia 11 grudnia 2003 r.

    w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 lit " h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 nr 142, poz.1591z pózn.zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.11. 1998 r o finansach publicznych ( j.t Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy Skrwilno uchwala:

§ 1

Utworzyć, z dniem 1 stycznia 2004 r., jednostkę organizacyjną gminy, w formie zakładu budżetowego, pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie.

                                                                  § 2

      Przyjąć statut jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                        § 3

Wyposażyć jednostkę organizacyjną w składniki mienia niezbędne do prowadzenia działalności.

                                                                        § 4
              Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

                                                                        § 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                    Krzysztof  Żyźniewski

 

 


                                  S T A T U T                            Załącznik do uchwały Rady Gminy Skrwilno       
                                                                                                                        z dnia 11 grudnia 2003 r
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKRWILNIE


                                    Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                   
Zakład Gospodarki Komunalnej zwany dalej "Zakładem "jest zakładem budżetowym i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2 001 r Nr 142, poz.1591   z późn. zm..).
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
  4. Przepisów prawa właściwych dla przedmiotu działania Zakładu.
  5. Niniejszego statutu.
                                                              §  2
  1.Siedzibą Zakładu jest Urząd Gminy w Skrwilnie.                                             
2. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy i działa na terenie gminy Skrwilno.
3. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Skrwilno.

 

                                      Rozdział II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZAKŁADU
                                                                § 3.
 
Przedmiotem działania zakładu, jest świadczenie usług w zakresie:
1. Utrzymania i bieżącej konserwacji gminnych urządzeń wodociągowych oraz zaopatrywania ludności w wodę.
2. Utrzymania i bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
3. Utrzymania i bieżącej konserwacji gminnych dróg, ulic, mostów, placów, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku w pasach dróg gminnych.
4. Utrzymania i bieżącej konserwacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz zbiórki odpadów komunalnych.
5. Zarządzania i utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń komunalnych                     stanowiących własność gminy Skrwilno.
6.  Świadczenia usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej      działalności.

       7.    Organizowania prac publicznych i robót interwencyjnych.
8.  Organizowania pracy osobom odbywającym karę ograniczenia wolności.
9.  Organizacji grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części.
      10.   Wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta.
     

                            Rozdział III. ORGANIZACJA ZAKŁADU
 
                   § 4
l. Wójt Gminy zatrudnia i zwalnia Kierownika Zakładu.
2. Kierownik jednoosobowo kieruje Zakładem w zakresie określonym pełnomocnictwami udzielonymi mu przez Wójta Gminy.
3. Kierownik jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

                                                                    § 5

l. Kierownik ponosi odpowiedzialność za mienie oraz całokształt działania Zakładu i
reprezentuje go na zewnątrz.
2. W razie nieobecności Kierownika Zakładu zastępuje go Główny Księgowy.
3. Kierownik może upoważnić pracowników Zakładu do załatwiania określonych spraw w
imieniu Zakładu
                                                                         § 6


l. Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny opracowany przez Kierownika i     zatwierdzony przez Wójta.
2. Zakresy obowiązków i uprawnień pracowników w Zakładzie określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika
                                                                    §7

l. Kierownik jednoosobowo reprezentuje Zakład na zewnątrz i składa w jego imieniu oświadczenia woli.
2. Czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych po stronie Zakładu, wymagają do swej skuteczności podpisu Kierownika i Głównego Księgowego.

Rozdział IV.  GOSPODARKA FINANSOWA

           § 8
1. Przychodami Zakładu są:
- dotacje z budżetu gminy w wysokości niezbędnej do prowadzenia działalności,
- dochody własne uzyskane z prowadzenia działalności,
- odsetki bankowe,
- inne przychody

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody
i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia budżetem gminy. Plan finansowy Zakładu, z zachowaniem kwot dotacji uchwalonych przez Radę Gminy,  zatwierdza kierownik Zakładu.
                                                                          § 9
1. Zakład gromadzi środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym.
2. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku ustala Wójt w trybie zarządzenia.
3. Zakład prowadzi rachunkowość, zgodnie z ustalonym dla zakładu budżetowego planem kont oraz
sporządza w oparciu o plan kont sprawozdanie finansowe.
4. Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości przepisy o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych odpowiadające konstrukcji budżetu gminy.
5. Zakład rozlicza się z budżetem gminy.
6. Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Wójt.
7. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy.
8. Szczegółową działalność Zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania cen
określają odrębne przepisy prawa.  


Rozdział V.  MIENIE
§ 10
l. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym i składają się na nie:
a) środki trwałe,
b) środki obrotowe,
c) wartości niematerialne i prawne.
2. Kierownik gospodaruje i zarządza mieniem zakładu oraz zapewnia jego ochronę zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr142, póz. 1591 z późn. zm..).
                                  Rozdział VI.  POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 11
l. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
      2.Kierownik Zakładu po zakończeniu roku kalendarzowego, nie później niż do końca I-go kwartału roku następnego jest zobowiązany do złożenia Radzie Gminy raportu o wynikach działalności zakładu za ubiegły rok.
                                                                          § 12
 Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy.

             
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

                      UCHWAŁA NR XI/57/2003
                     
Rady Gminy  Skrwilno
                     z dnia 11 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2004
                   dla zakładu budżetowego.  

 

    Na podstawie art. 117 ust. 3 i art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z  2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      ( tekst jednolity : Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2004 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie, działającego jako zakład budżetowy
  -produkcja i dostarczanie wody  dotacja w kwocie 1,43 zł  do 1 m3

                                                         § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

 

                                                               
                         Uchwała Nr XI/58 /2003
                         
Rady Gminy Skrwilno
                         z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

 

                    Na podstawie art.18,ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 143,poz.1591 z późn.zm./, w związku z art.  24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/t.j. z 2000r.Dz.U.Nr 46,poz.543 z późn.zm./
 uchwala się, co następuje:

                                                                § 1


Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Okalewie, oznaczonej nr geodezyjnym 1016/1 o pow. 2,06 ha, stanowiącej własność Państwa Józefa i Krystyny Przybysz, która posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Rypinie księgę wieczystą KW 4235.

                                                                 § 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

                                                                 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                       

                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               Krzysztof Żyźniewski

 


      Uchwała Nr XI/59/2003
      
Rady Gminy Skrwilno
     z dnia 11 grudnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art.122, art. 128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala,
 co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 marca 2003r. Zarządzeniem Nr 5/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2003r. Zarządzeniem Nr 9/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 maja 2003r.  Zarządzeniem Nr 15/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 czerwca 2003r.
Uchwałą Nr VI/32/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lipca 2003 roku. Zarządzeniem Nr 23/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 lipca 2003r. Uchwałą Nr VII/38/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2003r. Zarządzeniem Nr 26/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 sierpnia  2003r. Zarządzeniem Nr 27/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 września 2003r.
Uchwały Nr IX/48/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2003r.
Zarządzeniem Nr 28/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2003r.
Zarządzeniem Nr 30/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 października 2003r.
Zarządzeniem Nr 31/2003 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2003r.
§ 2
W uchwale Nr IV/19/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 marca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1
 - dochody budżetu gminy w wysokości    - 10.375.985zł
          zwiększa się do kwoty      - 10.408.405zł
       w tym:
 dochody związane z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej i innych
 zadań zleconych ustawami w kwocie   -      823.232zł
         


          W §2
     1. Wydatki budżetu gminy w wysokości     - 11.028.279zł
          zwiększa się do kwoty      - 11.060.699zł                  
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
Wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
    i wydatki bieżące w kwocie     -  7.261.754zł
    zwiększa się do kwoty      -  7.368.357zł
b) wydatki majątkowe w kwocie     -  3.753.160zł
    zmniejsza się do kwoty     -  3.678.977zł
     3.  Rezerwa ogólna w kwocie     -       13.365zł

§ 3

 Ustala się deficyt budżetowy w kwocie  -  652.294zł

 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w kwocie  652.294zł                 są przychody pochodzące z :

- kredytu bankowego w kwocie       - 500.000zł
- wolne środki w kwocie    - 152.294zł

§ 4

 Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminy w roku                                              budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z      załącznikiem Nr 5.


§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                     Krzysztof Żyźniewski


Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2003 rok i tak:
W dziale 700 gospodarka  mieszkaniowa w rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w paragrafie wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych dokonano zwiększenia w kwocie 16.000zł - sprzedaż budynków komunalnych w Czarni Dużej i Urszulewie.
W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów w kwocie 17.890zł z tego w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono 4.890zł - wpływy z Urzędu Skarbowego w Rypinie, w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie podatek rolny dokonano zwiększenia w kwocie 8.000zł oraz w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących  dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 5.000zł - wpłata ostatniej raty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi na terenie gminy. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dokonano ogółem zmniejszenia planu dochodów w kwocie 36.700zł z tego w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie podatek leśny dokonano zmniejszenia w kwocie 1.700zł ponieważ uległa zmniejszeniu cena drewna wg złożonej deklaracji przez Nadleśnictwo oraz w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie podatek od nieruchomości dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 35.000zł ponieważ z dniem 01.01.2003 roku uległy zmianie przepisy podatkowe, grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości traktuje się jako grunty rolnicze. W dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w paragrafie subwencja ogólna z budżetu państwa dokonano zwiększenia w kwocie 15.981zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2003r. W dziale 853 opieka społeczna w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w paragrafie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dokonano zwiększenia planu dochodów  w kwocie 270zł - jest to kwota z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr pisma WPS VI-HP 3051/POM/85/03.W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale świetlice szkolne w paragrafie wpływy z usług dokonano zwiększenia w kwocie 21.194zł z tego Okalewo-3.259zł, Przywitowo-3.467zł, Skudzawy-2.601zł i Skrwilno 11.867zł oraz w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale przedszkola dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 515zł i jest to opłata stała oraz paragrafie wpływy z usług zmniejszono w kwocie 4.100zł - opłata za wyżywienie.
W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zwiększono plan dochodów w kwocie 2.000zł zgodnie z Pismem Wojewody Kuj. PomorskiegoNr WRR-II-73 135/2003 PM .
Zmian dokonano również w dziale 926 kultura fizyczna i sport w rozdziale pozostała działalność w paragrafie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dokonano zwiększenia  w kwocie 400zł są to środki otrzymane z BS Skępe.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi kwotę 10.408.405zł.

Wydatki
Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2003 rok i tak:
W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziale w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dokonano zwiększenia w ogólnej kwocie 17.033zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono w kwocie 4.205zł ponieważ zostały zatrudnione 2 osoby na oczyszczalni ścieków w Skrwilnie w kwocie 725zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 103zł oraz zakup energii dokonano zwiększenia w kwocie 12.000zł za opłacenie rachunków za energię a 2 hydroforniach i na oczyszczalni ścieków. Zmian dokonano również w dziale 600 transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia planu wydatków w ogólnej kwocie 5.232zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 232zł oraz w paragrafie zakup usług remontowych dokonano zwiększenia w kwocie 5.000zł na zapłaceni rachunku za prace równiarką. Zmian dokonano również w dziale 750 administracja publiczna w ogólnej kwocie 18.413zł z tego w rozdziale rady gmin w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono w kwocie 3.300zł na wypłatę diet dla radnych, w rozdziale urzędy gmin dokonano zwiększenia planu w ogólnej kwocie 15.113zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono w kwocie 2.770zł - wyrównanie płac dla wójta zgodnie z siatką płac oraz pochodne od płac w kwocie 2.343zł, zwiększono również paragraf zakup usług pozostałych w kwocie 10.000zł na zapłacenie rachunków za opłaty skredytowane, rozmowy telefoniczne oraz inne usługi. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i węgla do OSP Skrwilno.
W dziale  801 oświata i wychowanie dokonano ogółem zwiększenia w kwocie 31.296zł z tego w rozdziale gimnazja zwiększono plan w kwocie 20.800zł z tego w paragrafie nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 4.800zl i w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono w kwocie 16.000zł w/w zwiększenia są konieczne  ponieważ należy wypłacić 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zwiększono w ogólnej kwocie 10.496zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia planu w kwocie 496zł oraz w paragrafie zakup paliwa na dowożenie.
W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia planu w ogólnej kwocie 62,127zł z tego w szkołach podstawowych dokonano zmniejszenia w ogólnej kwocie 38.640zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono 26.940zł oraz pochodne od płac zmniejszono w kwocie 11.700zł w/w zmniejszeń dokonano w szkole w Przywitowie, w rozdziale gimnazja dokonano zmniejszeń w kwocie 22.991zł z tego w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono 5.200zł oraz w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono 17.791zł. W rozdziale dowożeni uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków w kwocie 496zł w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano również w dziale 851 ochrona zdrowia w ogólnej kwocie 5.000zł z tego w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono 900zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 180zł - składki zwiększono ze względu na wypłaty diet dla członków komisji, od których muszą być opłacane składki, zwiększono również zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 2.920zł na zakup węgla, prenumeraty czasopism, zakup materiałów biurowych oraz zwiększono usług pozostałych w kwocie 1.000zł na zapłacenie rachunków za usługi psychologa, opłata rozmów telefonicznych. W dziale 853 opieka społeczna w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zwiększono o kwotę 270zł na zakup sprzętu oraz w rozdziale dodatki mieszkaniowe w paragrafie świadczenia społeczne zwiększono 2.000zł na wypłatę dodatków. Zmian dokonano również w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w ogólnej kwocie 41.136zł z tego w rozdziale świetlice szkolne zwiększono plan wydatków w kwocie 26.694zł z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono 5.500zł z przeznaczeniem na wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz zwiększono paragraf zakup środków żywności na dożywianie w kwocie 21.194zł z tego dla świetlicy Okalewo 3.259zł, Przywitowo 3.467zł, Skudzawy 2.601zł oraz dla Skrwilna 11.867zł oraz w rozdziale przedszkola zwiększono plan w ogólnej kwocie 14.442zł z tego w paragrafie nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zwiększono 870zł  paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono w kwocie 12.900zł z przeznaczeniem na wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odpraw emerytalnych, zwiększono również składki na Fundusz Pracy w kwocie 672zł. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia planu w ogólnej kwocie 4.600zł z tego w świetlicach szkolnych w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono 500zł oraz w rozdziale przedszkola w paragrafie zakup środków żywności dokonano zmniejszenia w kwocie 4.100zł ponieważ mniej osób niż zaplanowano korzysta z dożywiania w przedszkolu.
W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia planu wydatków w ogólnej kwocie 17.784zł z tego w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie zakup usług pozostałych zwiększono 31.368 zł z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę kanalizacji ścieków w Skrwilnie etap I i II od zakończonych inwestycji oraz w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków w kwocie 2.100zł na budowę punktów świetlnych. Zmniejszono również dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono w kwocie 58.492zł na kanalizacji etap I część 2. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale biblioteki w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 391zł. W dziale 926 kultura fizyczna i sport  w rozdziale pozostała działalność dokonano zwiększenia w kwocie 1.400zł z tego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zwiększono 1.000zł na zakup nagród związanych z Biegiem Niepodległości oraz w zakupie usług pozostałych zwiększono 400zł dla instruktora sportu.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi kwotę 11.060.699zł   Uchwała Nr XII/60/04
   
Rady Gminy Skrwilno
  z dnia 24 lutego 2004 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4,pkt.9 lit. d i oraz pkt. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r Dz. U. Nr. 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art.122,art.128 ust.2, art.134 ust.3 art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych( Dz.U.Nr.155,poz.1014)
 Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie
 z załącznikiem nr 1 na kwotę      10.036.342 zł
 w tym:
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na kwotę         -363.250 zł
-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na kwotę      -63.000 zł
- subwencja ogólna w kwocie      -6.353.042 zł
 z tego:
część wyrównawcza w kwocie      -2.450.003 zł
część oświatowa w kwocie      -3.892.042 zł


§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z
załącznikiem nr 2 na kwotę      -10.786.342 zł
W tym:
-wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na kwotę     -63.000 zł
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych i
 wydatki bieżące w kwocie     - 7.206.101 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie    - 2.939.244 zł
c) rezerwę ogólną w kwocie    - 107.863 zł
d) rezerwę celową w kwocie    -533.134 zł

               § 3

Deficyt w kwocie 750.000 zł pokryty zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
               
§ 4

Ustala się przychody na kwotę      -1.576.192 zł
 rozchody na kwotę       -750.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 5

Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 w kwotach :
- przychody         -45.215 zł
- wydatki        -45.215 zł

§ 6

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5

 § 7

Ustala się plan przychodów dla Zakładu budżetowego
w wysokości      -388.759 zł
i wydatków w wysokości    -388.759 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem inwestycji.

§ 9

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 400.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

       
      § 11

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.


       § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 13

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                Przewodniczący Rady
                                               Krzysztof Żyźniewski

 

                               Uchwała Nr XII/61/ 04
                              
Rady Gminy Skrwilno
                               z dnia 24 lutego 2004r.        
                                         

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


                      Na podstawie art.4 i ust.2 ustawy z dnia 28 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. z 2002r. Dz.U.Nr 147,poz.1231 z późn.zm./ uchwala się, co następuje:

                                                      § 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                     
                                                      § 2

Traci moc uchwałą Nr III/10/2002 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                                                     § 3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

                                                     § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             
                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                       Krzysztof Żyźniewski

 


                                         Uchwała Nr XII/62/04
                                        
Rady Gminy Skrwilno
                                         z dnia 24 lutego 2004r.


w  sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.                                            

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie  gminnym   (j.t Dz.U.  z 2001r nr 142 poz. 1591 z  późn.zm.) oraz art. 46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (j.t Dz.U. z 1998r nr 64 poz.414 z późn.zm)

                                   Rada  Gminy  uchwala, co następuje :


      
                                                           § 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                          §  2


Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

                                                         §  3


Traci moc uchwała nr XXIII/131/93 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27stycznia 1993r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.


                                                          § 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                     Krzysztof  Żyźniewski

 


           

 

 

 

                                                                          Załącznik do uchwały Nr XII/62/04
                                                                          Rady Gminy Skrwilno
                                                                          z dnia 24 lutego 2004r.

 


                                            STATUT

                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Skrwilnie

                                        Rozdział  I

                                 Postanowienia ogólne

                                               §  1

1.Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie, zwanego dalej "ośrodkiem pomocy społecznej" jest  Urząd Gminy  w Skrwilnie, ul. Rypińska 7

2.Obszar działania ośrodka pomocy społecznej obejmuje gminę  Skrwilno

                                              §  2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  jest jednostką organizacyjną Gminy Skrwilno
 o statusie jednostki  budżetowej.

                                              §  3

Ośrodek Pomocy Społecznej  posługuje się pieczęcią o treści "Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej "

                                               §  4

Niniejszy statut  określa organizację  i strukturę organizacyjną  ośrodka  pomocy społecznej w tym:
1) jego zadania i zakres działania ,
2) organizacje i formy działania  ośrodka pomocy społecznej, zasady udzielania  pełnomocnictwa dla kierownika  i  innych osób funkcyjnych,
3) gospodarkę finansową
4) nadzór nad działalnością ośrodka pomocy społecznej

                                   

 

 

 

 


                                       

                                           Rozdział II

                      Zadania ośrodka pomocy społecznej  oraz zakres jego działania

                                                 §  5

1) Podstawowym zadaniem ośrodka pomocy społecznej jest  realizacja   zadań   własnych, zadań   zleconych  gminie i zadań  obowiązkowych gminy  związanych z udzielaniem pomocy społecznej  , osobom kwalifikującym się do takiej pomocy, zamieszkałych na terenie gminy.

                                                 §  6

Ośrodek pomocy społecznej realizuje  głównie zadania określone w § 5 poprzez zaspokajanie  niezbędnych potrzeb życiowych  osób i rodzin oraz  umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

                                                 §  7

Zadania  ośrodka pomocy społecznej obejmują w szczególności :
1) tworzenia warunków do funkcjonowania  systemu pomocy społecznej,
2) analizowanie , ocenianie i prognozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie  na                                
świadczenia  pomocy społecznej,
3) pobudzanie społecznej aktywności do zwalczania  i przeciwdziałania  powstawaniu 
zjawisk patologicznych,
4) oddziaływanie  na poszczególne  środowiska celem ich uaktywniania  do przezwyciężenia sytuacji kryzysowej,
5) kierowanie do domów pomocy społecznej,
6) przyznawanie i wypłacanie  świadczeń pieniężnych i w naturze,
7) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
8) realizowanie innych zadań  określonych ustawą o pomocy społecznej.
           
 

         
                                           Rozdział   III

                   Zadania  ośrodka pomocy społecznej oraz formy jego działania

                                                   §  8

1.Ośrodkiem  pomocy społecznej kieruje kierownik a w razie jego nieobecności wyznaczony  przez niego pracownik socjalny.

2.W skład ośrodka pomocy społecznej oprócz kierownika wchodzą pracownicy socjalni.

3.Kierownik  ośrodka pomocy społecznej  jest kierownikiem zakładu w rozumieniu  Kodeksu
   pracy.

 

                                              

                                                   §  9

1.Kierownik podpisuje decyzje administracyjne na podstawie  upoważnienia wydanego przez
   Radę Gminy . Upoważnienie to może  obejmować zadania  zlecone, zadania własne  gminy    
   oraz  zadania obowiązkowe wynikające z ustawy.

2.Upoważnienia określonego w ust.1 Rada Gminy  może na wniosek kierownika  ośrodka
   pomocy społecznej, udzielić wskazanemu przez niego pracownikowi socjalnemu.

                                                   

                                                     §  10


Kierownik  ośrodka pomocy społecznej  składa Radzie Gminy  coroczne sprawozdanie z działalności  oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

                                                     §  11

W celu realizacji zadań wynikających z niniejszego statutu ośrodek pomocy społecznej  współpracuje z organami administracji rządowej , samorządowej, stowarzyszeniami , fundacjami ,związkami wyznaniowymi  oraz innymi podmiotami aktywnymi w sferze pomocy społecznej.

                                              Rozdział   IV

               Gospodarka finansowa  ośrodka pomocy społecznej

                                                   §  12

1.Działalność ośrodka pomocy społecznej  finansowana jest ze środków  budżetowych.

2.Obsługę kasową i finansową zapewnia  wójt gminy.

                                                    §  13

Nadzór  merytoryczno-finansowy nad działalnością  ośrodka  pomocy społecznej sprawują:

 1.Właściwy organ  Rady Gminy  oraz wójt  w zakresie zadań własnych.

 2. Wojewoda  w zakresie zadań zleconych.

 

 

 

 

 

 

                                          Rozdział  V
                                   Postanowienia końcowe


                                                 §  14

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej  pod względem organizacyjnym określa regulamin  organizacyjny  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie  zatwierdzony przez wójta gminy  na wniosek kierownika ośrodka.

 


                                                 §  15

Zmiany niniejszego statutu następują w trybie wymaganym dla jego uchwalenia.


                                            Uchwała Nr XII/63/04
                                            
Rady Gminy Skrwilno
                                             z dnia 24 lutego 2004r.

w  sprawie obniżenia  wskaźnika  procentowego  wysokości dodatku mieszkaniowego

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 z późń.  zm. ), w związku z art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
 ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z  późń . zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje: 

§1

Obniża się z 70 % do 50 % wysokość wskaźnika  procentowego  dodatku mieszkaniowego ; czyli ustala się, że wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem  nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli  powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa  normatywnej powierzchni.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 roku i ma zastosowanie do dodatków mieszkaniowych przyznanych na wnioski składane od 1 marca 2004 roku.

                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                  Krzysztof Żyźniewski


Uchwała Nr XII/64/04
Rady Gminy Skrwilno
z dnia  24 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                         § 1

Zatwierdza się taryfy:
1) za dostawę wody - w wysokości 1,31 zł + VAT,
2) za przyjęcie i oczyszczenie ścieków - w wysokości 1,80 zł + VAT.

                                                          § 2

Traci moc uchwała Rady Gminy w Skrwilnie Nr III/16/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Skrwilno, oraz uchwała Rady Gminy w Skrwilnie Nr VI/34/2003 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy.

                                                           § 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie.

                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                     Krzysztof Żyźniewski


                                  UCHWAŁA Nr XII/65/04
 
                                  
Rady Gminy Skrwilno

                                 z dnia 24 lutego 2004r.


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji.

 

                                    Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z pózn. zm./ 
uchwala się, co następuje:


                                                                    § 1

Przyjąć plany pracy komisji na 2003r., stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszej uchwały.


                                                                     § 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.

            
                                                                     § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                           Krzysztof Żyźniewski


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył: Jerzy Paradowski (17 czerwca 2003)
Opublikował: Jerzy Paradowski (17 czerwca 2003, 13:11:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:16:30)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2950

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij