Uchwała Nr XIV/71/04 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XIV/71/04

                                      Uchwała Nr XIV/71/04
Rady Gminy Skrwilno
                                      z  dnia 22 czerwca 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust.2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r.Dz. U. Nr 15, poz.148) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 r., zgodnie z Uchwałą Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r., Zarządzeniem Nr 6/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2004 r., Zarządzeniem Nr 8/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 kwietnia 2004 r. Uchwałą Nr XIII/68/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zarządzeniem Nr 13/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2004 r. Zarządzeniem Nr 15/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 czerwca 2004 roku.

§ 2

W uchwale Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W §1

- dochody budżetu gminy w wysokości                         - 10.196.496 zł
   zwiększa się do kwoty -  10.142.850 zł
  w tym:
  dochody związane z realizacją zadań
  z zakresu administracji rządowej i innych
  zadań zleconych ustawami w kwocie -      519.369 zł
 
 W §2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                   - 10.946.496 zł      zwiększa się do kwoty                                                         -  10.892.850 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
     wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
i wydatki bieżące w kwocie  -  7.709.311zł
          zwiększa się do kwoty                                                   -  7.775.130 zł             b)  wydatki majątkowe w kwocie                                               -   2.653.798 zł
zmniejsza się do kwoty                                                           -  2.619.334zł
     c)   rezerwa ogólna w kwocie                                                     -        50.253 zł
     d)   rezerwa celowa w kwocie                                                     -     533.134 zł

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi                                                              -      750.000 zł
i zostanie pokryty pożyczką z Woj. Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się przychody na kwotę                                                        -  1.500.000 zł
Rozchody na kwotę                                                                         -     750.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2004 rok i tak:
- W dziale 600 - transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne i gminne, w paragrafie dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów o kwotę 27.000,00 zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Rypinie nr. Rol.6018 - 3/4. Jest to dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi: Szucie - Szustek - Budziska.
Zmian dokonano w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale -  Część  wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w paragrafie - subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 16.218,00 na podstawie pisma z Ministerstwa finansów nr. ST3 - 4820 - 22/2004. Jest to kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.
W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 2.800,00. W/w kwotę należy przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Rozdział - pozostała działalność, paragraf - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 400 zł. Darowizna otrzymana na spotkanie osób niepełnosprawnych pt. "Spotkanie Radości" z BS Skępe 200 zł i Pan Manelski Bogdan - 200 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwanych  z innych źródeł finansowania ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.104zł W/w kwota uległa zmniejszeniu ze względu na mniejszą wartość przetargową inwestycji.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi kwotę 10.142.850 zł.

Wydatki

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2004 rok i tak:
- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale - inspekcja weterynaryjna, w paragrafie zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500zł.
W/w kwotę przeznaczono na opłatę za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem.
W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne i gminne w paragrafie zakup usług remontowych dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na prace równiarki na drogach gminnych oraz zwiększono paragraf zakup usług pozostałych w kwocie 988 zł oraz zmniejszono paragraf zakup usług remontowych w kwocie 30.104 zł. W/w kwotę przesunięto na wydatki inwestycyjne,  w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia o kwotę 57.104 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi Szucie - Szustek - Budziska.
     -   W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w        
          rozdziale Komendy powiatowe Policji, w paragrafie wpłaty jednostek na
rzecz środków specjalnych zwiększono plan o kwotę 700 zł.
Jest to dofinansowanie  do autogazu dla samochodu służbowego Policji w           
Rewirze Dzielnicowych w Skrwilnie. W rozdziale Komendy Powiatowe       
Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie wpłaty jednostek na rzecz      
środków specjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie toru przeszkód.
- W dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale rezerwy ogólne i celowe w
paragrafie rezerwy zmniejszono plan o kwotę 10.371zł. W/w rezerwa jest
przeznaczona na bieżące wydatki.
     -  W dziale 801 - oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe,      w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan 
  wydatków o kwotę 1.795 zł. W/w kwotę przeniesiono na wydatki  inwestycyjne. W paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   zwiększono plan o 10.365 zł. W/w kwota przeznaczona zostanie na zakup      zmywarki do Szkoły Podstawowej w Okalewie w kwocie 5.795 zł oraz   zamontowanie systemu alarmowego przy Szkole Podstawowej w     
Skrwilnie w kwocie 4.570 zł. W rozdziale - gimnazja w paragrafie zakup
materiałów i wyposażenie zwiększono plan o 1.000 zł, kwota została
zwiększona na pokrycie rachunków za materiały do remontu bramy przy 
Szkole w Skrwilnie. W dziale 852 - pomoc społeczna, w rozdziale 85212
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i      rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 2.800 zł, na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w rozdziale pozostała działalność, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zwiększono plan o 400 zł. W/w kwota została wydatkowana na spotkanie "Radości" z dziećmi niepełnosprawnymi. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków w ogólnej kwocie 104.733 zł. z tego w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zmniejszono w kwocie 100.104zł oraz w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia w kwocie 4.629zł. Obie kwoty są wynikiem podpisania umów na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej o niższej wartości.

Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 10.892.850 zł.

 

 

 

 


Wytworzył: admin (9 września 2004)
Opublikował: Jerzy Paradowski (9 września 2004, 12:19:25)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:21:14)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1222

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij