Uchwała Nr XV/75/04

                                      Uchwała Nr XV/75/04
Rady Gminy Skrwilno
                                      z  dnia 26 sierpnia  2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust.2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r.Dz. U. Nr 15, poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 r., zgodnie z Uchwałą Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r., Zarządzeniem Nr 6/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2004 r., Zarządzeniem Nr 8/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 kwietnia 2004 r. Uchwałą Nr XIII/68/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zarządzeniem Nr 13/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2004 r. Zarządzeniem Nr 15/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 czerwca 2004 roku.
Uchwałą Nr XIV/71/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 czerwca 2004 roku Zarządzeniem Nr 17/2004 Wójt Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2004 roku.

§ 2

W uchwale Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W § 1

- dochody budżetu gminy w wysokości                         - 10.222.155 zł
   zwiększa się do kwoty - 10.417,986 zł
  w tym:
  dochody związane z realizacją zadań
  z zakresu administracji rządowej i innych
  zadań zleconych ustawami w kwocie -      596.449 zł
  zwiększa się do kwoty - 705.984 zł
 W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                   - 10.972.155 zł      zwiększa się do kwoty                                                         -  11.167,986 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
     wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
i wydatki bieżące w kwocie  - 7.769.434 zł
          zwiększa się do kwoty                                                   -  7.894,160 zł             b)  wydatki majątkowe w kwocie                                               -   2.619,334 zł
zwiększa się do kwoty                                                           -   2.712.934 zł
     c)  rezerwa ogólna w kwocie                                                     -        39.882 zł
           zmniejsza się w kwocie                                                       -        27,758 zł
     d)  rezerwa celowa w kwocie                                                     -     533.134 zł

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi                                                              -      750.000 zł
i zostanie pokryty pożyczką z Woj. Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach na 2004 rok i tak:
- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo  - w rozdziale - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna  wsi - w paragrafie - Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 13.500zł. Są to dochody wykonane za I półrocze 2004 r.
- W dziale 758 - Różne rozliczenia - w rozdziale - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w paragrafie - Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 72.796 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.
W rozdziale - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - w paragrafie Subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększono dochody o 16.258 zł, natomiast zmniejszono o taką samą kwotę  plan w rozdziale  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej  dla gmin - w paragrafie - Subwencja ogólna z budżetu państwa  przyjęto błędną klasyfikację rozdziałów. Kwota ta dotyczy rekompensaty za utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna - w rozdziale - Pozostała działalność - w paragrafie - Dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwiększono dotację o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów.
W rozdziale  - Świadczenia rodzinne zwiększono dotacje celową o kwotę 79.490 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków rodzinnych za II kwartał 2004 r. oraz na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan o kwotę 10.045 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi kwotę 10.417.986 zł..
Wydatki

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2004 rok i tak:
- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w rozdziale - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - w paragrafie - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono plan wydatków na kwotę 3.203 zł - Jest to wydatek dotyczący ubiegłego roku - trzynastki pracownik, którzy zostali zatrudnieni w zakładzie budżetowym. Koszty te powinny być ujęte w gminie.
W paragrafie - Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 583 zł, i w paragrafie - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 79zł. Są to pochodne od trzynastki.
- W dziale 600 - Transport i łączność - w rozdziale - Drogi publiczne i gminne - w paragrafie - Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 6.115 zł. Jest to kwota na pokrycie wydatków związanych z remontem chodnika przy Szkole Podstawowej w Skrwilnie.
- W dziale 750 - Administracja publiczna - w rozdziale - Pozostała działalność  - w paragrafie - Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan o kwotę 8.084zł, z przeznaczeniem na wypłatę funduszu socjalnego dla bezrobotnych..
-  W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale  - Ochotnicze straże pożarne - w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan wydatków w kwocie 450 zł natomiast w rozdziale Komendy powiatowe Policji  - w paragrafie - Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych zwiększono o  450 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie ładu i porządku publicznego w czasie wyścigu rowerowego w dniu 29 maja b.r.
- W dziale 758 - Różne rozliczenia - w rozdziale - Rezerwy ogólne i celowe - w paragrafie - Rezerwy dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 12.124 zł.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale - Szkoły podstawowe - w paragrafie - Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 52.796zł. Jest to kwota , która wpłynęła na dofinansowanie remontów placówek oświatowych. Z tego 20.796 zł szkoła podstawowa w Skrwilnie i 32.000,00 zł szkoła podstawowa w Skudzawach, zmniejszono na tym paragrafie wydatki o kwotę 67.000 zł i przesunięto na paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.. Kwotę tę przeznaczono na dobudowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Skudzawach.
W rozdziale - Gimnazja - w paragrafie - Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 23.520 zł. Z kwoty tej 20.000 zł z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie remontów placówek  oświatowych, z przeznaczeniem na wymianę okien oraz 3.520,00 zł na wymianę ogrodzenia przy szkole w Skrwilnie.
W rozdziale - Pozostała działalność - w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono wydatki o kwotę 26.600 zł, którą przeznaczono na inwestycje w Szkole Podstawowej w Skudzawach (26.600 + 67.000 = 93.600)
- W dziale 852 - Pomoc społeczna - w rozdziale - Pozostała działalność - w paragrafie - Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.
W rozdziale  - Świadczenia rodzinne - w paragrafie - Świadczenia społeczne  zwiększono dotacje celową o kwotę 78.780 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz w paragrafie 4210 zwiększono dotację o 988 zł z przeznaczeniem na wdrożenie systemów komputerowych.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w paragrafie - Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 10.045 zł na spłatę zobowiązań za 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz pozostałe działalności - w paragrafie - Zakup energii dokonano zwiększenia w kwocie 1.000 zł na zapłacenie rachunku za wodę a zmniejszono paragraf - Zakup usług pozostałych również w kwocie 1.000 zł.
- W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - w rozdziale - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu wydatków w ogólnej kwocie 4.040 zł z tego w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenie zwiększono w kwocie 2.400 zł na zapłacenie rachunku za zakup sprzętu sportowego i zakup nasion trawy na boisko -w paragrafie - Zakup energii zwiększono kwotę 640 zł na zapłacenie rachunku za wodę za podlewanie boiska sportowego oraz zwiększono paragraf - Zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł - zapłata rachunku za orkę i wałowanie boiska sportowego.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi kwotę  11.167.986 zł.


 


Wytworzył: admin (9 września 2004)
Opublikował: Jerzy Paradowski (9 września 2004, 12:27:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:22:19)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij