Uchwała Nr XVI/79/04

                                      Uchwała Nr XVI /79 /04
                                       Rady Gminy Skrwilno
                                   z  dnia 21 października 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust.2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r.Dz. U. Nr 15, poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 r., zgodnie z Uchwałą Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r., Zarządzeniem Nr 6/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2004 r., Zarządzeniem Nr 8/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 kwietnia 2004 r. Uchwałą Nr XIII/68/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zarządzeniem Nr 13/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2004 r. Zarządzeniem Nr 15/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 czerwca 2004 roku.
Uchwałą Nr XIV/71/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 czerwca 2004 roku Zarządzeniem Nr 17/2004 Wójt Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2004 roku. Zarządzeniem Nr 22 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 września 2004 r. Zarządzeniem Nr 24 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 września 2004 r.

§ 2

W uchwale Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W § 1

- dochody budżetu gminy w wysokości                         - 10.562.063 zł
   zmniejsza się do kwoty - 10.509.908 zł
  w tym:
  dochody związane z realizacją zadań
  z zakresu administracji rządowej i innych
  zadań zleconych ustawami w kwocie -      850.061 zł
   
 W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                   - 11.312.063 zł      zmniejsza się do kwoty                                                      -   11.259.908 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
     wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
i wydatki bieżące w kwocie  - 8.038.237 zł
          zwiększa się do kwoty                                          - 8.134.037 zł             b)  wydatki majątkowe w kwocie                                               -   2.712.934 zł
zwiększa się do kwoty                                                           -   2.878.994 zł
     c)  rezerwa ogólna w kwocie                                                      -        27.758 zł
     d)  rezerwa celowa w kwocie                                                     -      533.134 zł
zmniejsza się do kwoty                                                         -      219.119 zł
§ 3

Deficyt budżetowy wynosi                                                              -      750.000 zł
i zostanie pokryty pożyczką z Woj. Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych za 2004 r. i tak :
- W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 756 21 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie -  Podatek dochodowy  od osób fizycznych zwiększono dochody z udziału gminy w tym podatku o kwotę 50.000 zł.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale -  Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie - Wpływy z różnych opłat zwiększono dochody  o kwotę 2500 zł. tj. za dokumentację przetargową. W paragrafie - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł zmniejszono o kwotę 104.655 zł. Jest to podatek VAT, który w świetle "urzędowej wykładni ministra finansów" nie jest kosztem kwalifikowanym.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 10.509.908 zł.

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2004 rok.
- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 34.200zł, na pokrycie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem dla wsi Skrwilno, Szczawno, Szustek - Niemcowizna oraz 76.860zł na opracowanie projektu budowlanego pod nazwą "Budowa Sieci Wodociągowej wraz z przyłączeniem dla wsi: Rak, Mościska, Czarnia Duża, Czarnia Mała, Zambrzyca i Otocznia.
- W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy Gmin w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 20.000 zł, która będzie przeznaczona na zakup opału oraz bieżące wydatki gminy, w paragrafie - Zakup usług pozostałych - zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł, brakującą na bieżące opłaty: rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, wywóz nieczystości itp.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - w paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększono wydatki o kwotę 55.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie karosacji samochodu strażackiego.
- W dziale 758 - Różne rozliczenia - w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono rezerwę o kwotę 314.015 zł. Powyższa kwota jest przeznaczona na pokrycie podatku VAT, zapłata za projekt sieci wodociągowej wsi, dopłata do wymiany okien w Szkole Podstawowej w Skrwilnie.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale - Szkoły podstawowe, w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenie zwiększono wydatki na łączną kwotę 33.000zł z przeznaczeniem na zakup opału i płyt chodnikowych przy Szkole Podstawowej w Skrwilnie - kwota 23.000zł oraz na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Okalewie w kwocie 10.000 zł, w paragrafie - Zakup usług remontowych zwiększono wydatki o 30.140 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Skrwilnie, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 3.200 zł . W/w kwota jest przeznaczona na budowę kotłowni, składu opału, instalacji CO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szkole Podstawowej w Skudzawach.Wartość całego zadania wynosi 157.591 zł. Z tej kwoty 96.800 zł zakwalifikowano jako wydatki inwestycyjne :dobudowa kotłowni, składu opału, instalacji CO, pozostała kwota 60.791 zł jest przeznaczona na usługi remontowe niezbędne przy prawidłowym funkcjonowaniu instalacji CO. Z czego 30.000 zł. w/w usług remontowych jest dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W rozdziale Przedszkola, w paragrafie - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000 zł, w paragrafie - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan wydatków o 300 zł. Powyższą kwotę przesunięto na paragraf zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przedszkolnym.
W rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup paliwa.
W rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 725 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli - emerytów.
-    W dziale 852 - Pomoc Społeczna - w rozdziale Pozostała działalność - w      paragrafie  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.660 zł, która jest przeznaczona na zakup[ barakowozu dla rodziny poszkodowanej podczas pożaru.         
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale - Pozostała działalność - w paragrafie - Odpisy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 725 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli - emerytów.
- W dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w paragrafie - Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki o kwotę 34.200 zł z uwagi na zaciągnięcie tańszych kredytów niż były przewidziane w planie budżetowym. W paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z programu środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD) zmniejszono o kwotę 104.655 zł (VAT niekwalifikowany) natomiast zwiększono o tą kwotę paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków własnych.
W rozdziale 926 Kultura fizyczna i sport - w rozdziale - Pozostała działalność - w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sport oraz inne bieżące wydatki.

Plan wydatków po zmianach wynosi 11.259.908 zł.
   


Wytworzył: Szymańska (17 listopada 2004)
Opublikował: Jerzy Paradowski (17 listopada 2004, 13:43:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:23:34)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1262

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij