Uchwała NR XVII/90/04

Uchwała NR XVII/90/04
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 08 grudnia 2004 roku


w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 122, art. 128, ust. 2, art. 134, ust 3, art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości                  - 9.812.827 zł
    w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości            - 1.081.400 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                       -      64.800 zł
    c) subwencja ogólna w wysokości                      - 6.226.918 zł
        z tego:
        - część oświatowa w wysokości                                                - 3.681.697 zł
        - część równoważąca w wysokości                                           - 2.545.221 zł
   d) środki z programów strukturalnych i spójności UE                  -    732.418 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera
    załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości                  - 9.812.827 zł
    w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości                                                           - 1.081.400 zł
    b) wydatki na realizację zadań określonych w
        programie profilaktyki i rozwiązywania
        problemów alkoholowych w wysokości                                  - 64.800 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
    a) wydatki bieżące w wysokości                                               - 8.641.999 zł
    b) wydatki majątkowe w wysokości                                         - 1.170.828 zł
   w tym wydatki na programy z funduszy
   strukturalnych i spójności UE                                                         428.619 zł
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów,
    rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do
    niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków ( plan finansowy) zadań z
    zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
    określonych w § 1, pkt. a) i § 2, pkt. a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej
    uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 98.128 zł.

§ 4

1. Ustala się:
    - przychody budżetu w wysokości                                                - 1.283.999 zł
    - rozchody budżetu w wysokości                                                  - 1.283.999 zł

    Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających
źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody w kwocie  11.483 zł
- rozchody w kwocie    11.483 zł
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

 


§ 7

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 411.867 zł, w tym dotacje z budżetu gminy 189.400 zł, oraz wydatków zakładów w kwocie 411.867 zł, w tym wpłaty do budżetu ..-. zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:
a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i              paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków majątkowych,
b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy ( funkcjonujących jako jednostki budżetowe) z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 9

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych
    zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł,
    w tym na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych w kwocie   
    1.500.000 zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie
    zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000 zł.

§ 10

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 


Wytworzył: Szymańska (13 stycznia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (13 stycznia 2005, 12:18:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:26:57)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1560

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij