Uchwała Nr XVII/92/04 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XVII/92/04

Uchwała Nr XVII/92/04
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 08 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Organem właściwym do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa jest Wójt.
2. Organ wymieniony w ust. 1 jest także właściwy do stosowania ulg w spłacaniu tych należności, polegających na:
1) odraczaniu terminu zapłaty;
2) rozkładaniu należności na raty.

§ 2

Umorzenie należności, o których mowa w § 1 następuje na wniosek dłużnika lub z urzędu, a stosowanie innych ulg - na wniosek dłużnika.

§ 3
1. Umorzenie wierzytelności w całości lub w części może nastąpić w przypadku:
1) śmierci dłużnika, który nie pozostawił żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów  dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;
3) otrzymania postanowienia z sądu o ukończeniu postępowania  upadłościowego i stwierdzenia braku środków na spłatę istniejących zadłużeń;
4) gdy postępowanie okazało się nieskuteczne po 3 latach.
2. Umorzenie wierzytelności lub jej części może nastąpić także w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
3.   Umorzenie wierzytelności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części , w jakiej została umorzona wierzytelność.

§ 4
 Z uwagi na ważny interes dłużnika, na jego wniosek można:
1) odroczyć termin płatności;
2) rozłożyć na raty zapłatę należności.

§ 5

 Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli ich wysokość nie przekracza na dzień zapłaty 2zł.

§ 6

Udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom w trybie niniejszej uchwały odbywa się zgodnie z warunkami dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm.).

§ 7

Wójt informuje Radę Gminy z upływem I półrocza i z końcem roku o dokonanych umorzeniach i ulgach.

 

§ 8

1. Umorzenie następuje poprzez zwolnienie z długu.
2. Zastosowanie ulgi w spłacie należności następuje w drodze ugody zawartej z dłużnikiem.

§ 9

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 


Wytworzył: Szymańska (13 stycznia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (13 stycznia 2005, 12:22:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:27:28)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1836

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij