Uchwała Nr XVII/94/04

Uchwała  Nr XVII/94/04
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 08 grudnia 2004 roku


w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Gminie Skrwilno

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086)

 

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową,
    remontem ochroną dróg;
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
    zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów nie związanych z potrzebami
    zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów
    handlowych, usługowych i reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
    pkt 1-3.

§ 2

  1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu
wymienionym w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% - 1,50 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% - 3 zł.
 2. Stawki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy i chodników, a
         dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy
         dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,40 zł.
 

§ 3

1. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 - 40 zł.
2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m 2 powierzchni zajętej przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 na drogowym obiekcie inżynierskim- 50 zł.
3. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa drogowego.

§ 4

Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionym w § 1 pkt 3:
1) pod obiekty handlowe i usługowe - 0,40 zł za 1 m2;
2) pod inne obiekty - 0,40 zł za 1 m2;
3) za umieszczenie reklamy - 1,50 zł za 1 m2 reklamy w pasie drogowym.

§ 5

Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 ustala się stawki za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego - 0,50 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


     
   

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.

 

 Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji postanowień zawartych w art. 40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086).
Zgodnie z powołanymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty.
Stawki dzienne, o których mowa w art. 40 ust. 4 i 6 ustawy nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego, a stawka roczna opłaty, o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 200 zł.
Przy ustalaniu stawek o których mowa, uwzględnia się :
- rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
- procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
- rodzaj zajęcia pasa drogowego,
- rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

 


Wytworzył: Szymańska (13 stycznia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (13 stycznia 2005, 12:25:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:28:05)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2056

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij