Konkurs na trenera środowiskowego "ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012" - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Konkurs na trenera środowiskowego "ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012"

Wójt Gminy Skrwilno ogłasza konkurs na trenera środowiskowego "ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012"
w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego


WÓJT GMINY  SKRWILNO  OGŁASZA KONKURS NA  TRENERA  ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”  w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego  „Moje Boisko ORLIK 2012” 

(forma zatrudnienia – umowa zlecenie)
1.   Wymagania niezbędne:
 • ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U.Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.Nr71 poz. 738 z późn. zm.)

 • ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, albo

 • posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył(a) specjalistyczny kurs instruktorów w dyscyplinie tj. kurs gier zespołowych oraz tenisa ziemnego i zdał(a) egzamin końcowy.

2.    Wymagania dodatkowe:
Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie   gminy,
 • działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
 • organizację imprez, turniejów, mistrzostw,
 • włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu pilotażowego Animator Moje Boisko Orlik 2012,
 • współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
 • pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,
 • zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
 • inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
 • koordynowanie prac porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach    szkoleniowych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.


4.    Wymagane dokumenty:
 • życiorys(CV),
 • list motywacyjny,
 • koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Skrwilnie przy ul. Bieżuńskiej  , (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie  trwania   programu  w   postaci   szczegółowego   harmonogramu, przy uwzględnieniu 80 godzin zajęć w miesiącu), załącznik nr 3
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz posiadanie uprawnień trenerskich i instruktorskich,
 • kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
 • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV             (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Skrwilno. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Trener  Moje Boisko Orlik 2012 do dnia 25.01.2010 roku do godz. 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skrwilno.----------------------------------------------------------------------------
Załączniki:

----------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i przechodzą do II etapu programu:

 • Tomasz Graczyk - Skrwilno, ul. Nowy Rynek 8/17
 • Jarosław Łasiński - Okalewo 63/6
 • Łukasz Watkowski - Szczawno 23
 • Jacek Jałowiec - Skrwilno, ul. Targowa 28


O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Skrwilno, 26.01.2010 r.


                                                            Wójt Gminy Skrwilno

                                                             Dariusz Kolczyński


Wytworzył: Dariusz Kolczyński (5 stycznia 2010)
Opublikował: Piotr Paradowski (5 stycznia 2010, 10:45:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (27 stycznia 2010, 13:50:38)
Zmieniono: 2010-01-27 - dodano listę kandydatów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2974

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij