Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Symbol FN.3121

1.    Opis sprawy: Sprawa dotyczy udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przez: właścicieli gospodarstw rolnych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, posiadaczy gruntów stanowiących własność  Skarbu Państwa
lub jednostki  samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

2.    Wymagane dokumenty: Wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.
Wniosek winien zawierać następujące informacje:
  • nr aktu notarialnego datę zakupu gruntów,
  • od kogo został nabyty, czy nabywca nie jest osobą spokrewnioną w linii prostej z osobą zbywającą,
  • powierzchnię nabytych gruntów,
  • łączna powierzchnia gospodarstwa rolnego po zakupie,
  • czy przed nabyciem gruntów nie były w użytkowaniu nabywcy,
  • akt notarialny dotyczący nabycia gruntów (ksero).

3.    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 9,
     inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
4.    Termin i sposób załatwienia: Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi
w podatku rolnym nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

5.    Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
6.   Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.)

7.    Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno, w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

8.    Inne informacje: Zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w  drodze  umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
     Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zaistniały wyżej wymienione zdarzenia.

Przedmiotowe zwolnienie podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie
do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste na okres nie krótszy niż 10 lat.

Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.

Po upływie okresów przedmiotowych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i powinny być realizowane do wysokości pułapu określonego w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych.

9.    Formularze do pobrania:


Wytworzył: Edyta Tuchalska (20 listopada 2012)
Opublikował: Piotr Paradowski (22 listopada 2012, 09:50:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (4 grudnia 2014, 09:59:04)
Zmieniono: Poprawiono załącznik nr 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16421

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij