Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowwwych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Znak sprawy: 7627-1/2006     Skrwilno dnia 07 grudnia 2006 roku


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.] o wszczęciu w dniu 1 grudnia 2006 roku na wniosek P.H.U."SOJAR" S.C. A.J. Romanowscy Okalewo 133, 87-510 Skrwilno, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:

 " Zmianie sposobu użytkowania istniejących garaży z dobudową wiaty na stacje demontażu pojazdów samochodowych i budowę wagi wozowej do 15 ton, oraz dobudowie kotłowni parterowej do istniejącej stacji diagnostycznej na działce ewidencyjnej 1101/13 położonej w miejscowości Okalewo 133, gmina Skrwilno".

  Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu.
  Na podstawie art.89 k.p.a. informuję o wyznaczeniu na dzień 16 stycznia 2007 roku na godzinę 12,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Skrwilnie, rozprawy administracyjnej.
 Zgodnie z art.48 ust.2 pkt.1 ww. ustawy oraz § 2 ust.1 pkt.39a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.] decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
· Wojewodą Kujawsko-Pomorskim - Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Oddział Zamiejscowy we WŁOCŁAWKU, ul, Brzeska 8, 87-800 Włocławek,
· Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winny strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art.41 § 1 k.p.a. w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skrwilno: bip.skrwilno.lo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skrwilnie ul. Rypińska 7.
W związku z powyższym informuje, że w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, w Urzędzie Gminy w Skrwilnie ul. Rypińska 7, w pokoju nr 16.
      WÓJT
     mgr inz.Dariusz Kolczyński
Otrzymują:

1. P.H.U."SOJAR" S.C. A.J. Romanowscy Okalewo 133, 87-510 Skrwilno
2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Oddział Zamiejscowy, 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Brzeska 8,
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy,
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
5. Gmina Skrwilno
6. Pani Justyna Zaręba zam. Siennica, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25,   05-190 Nasielsk,
7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie
8. Pan Krzysztof Błażejewski zam Okalewo
9. Pan Ryszard Ostrowski zam. Okalewo
10. Pani Zofia Gumińska zam. Okalewo
11. Pani Mieczysława Nowatkowska zam. Okalewo
12. Pani Władysława Wojciechowska zam. Okalewo
13. Pani Helena Wojciechowska zam. Okalewo,
14. Pan Roman Łażewski ul. Mławska 41/21 87-500 Rypin
15. a/a. UG Skrwilno.

 

 


 


Wytworzył: Józe Ksyt (11 grudnia 2006)
Opublikował: Józef Ksyt (11 grudnia 2006, 10:25:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8747

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij