ZAKUP AUTOBUSU

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/23-28804

Znak sprawy 0341-11/2006

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:    

Gmina Skrwilno

Adres pocztowy:    

Ulica:

Rypińska 7

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Skrwilno

87-510

Kujawsko-pomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Kazimierz Stawicki

054 2700070

e-mail:

Fax:

 

skrwilno@zgwrp.org.pl

054 2700214

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.skrwilno.lo.pl

 

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

ZAKUP AUTOBUSU

Kryteria oceny ofert:

CENA 100%

Termin składania ofert:  

Data:    2006/09/11

Miejsce składania ofert:

W siedzibie zamawiającego pokój nr 19 (sekretariat piętro I)

 

 >>>>>>>>>>>>>

Nr sprawy

 

 

0341-11-/2006/III

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Nazwa

Gmina Skrwilno

Ulica; nr

Rypińska 7

Kod; miejscowość

87-510 SKRWILNO

tel; fax

0*54 270 00 12 / 0*54 270 02 14

NIP

892-12-12-310

Nazwa Banku

Bank Spółdzielczy Skępe Oddział Skrwilno

Nr rachunku

27954600042004002001010001

E-Mail:

skrwilno@zgwrp.org.pl

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na:


”ZAKUP AUTOBUSU”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

SPORZĄDZIŁ: Józef Ksyt

 

Z  A  T  W  I  E  R  D  Z  A  M

Kazimierz  Stawicki

23.08.2006 podpis kierownika jednostki

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

„ZAKUP AUTOBUSU”

Spełniającego następujące warunki i parametry techniczne:

1.Rok produkcji: od 1996 roku wzwyż.

2.Długość autobusu: max.6,5m,

3.Przebieg max.250tyś.km.

4.Pojemność skokowa silnika max.4,5dm3,

5.Moc silnika minimum 100 kM(z doładowaniem),

6.Rodzaj napędu diesel,

7. Skrzynia biegów: manualna zsynchronizowana,

8. Liczba miejsc siedzących 25 + stojące,

9. Drzwi: elektropneumatyczne, bądź mechaniczne jednoskrzydłowe,

10.Ogrzewanie: agregat grzewczy + nagrzewnice,

11.Autobus powinien być wyposażony w mechanizm wspomagania kierownicy, siedzenia z poręczami do trzymania dla pasażerów stojących lub poręcze do trzymania dla pasażerów stojących przytwierdzone do dachu,

12.Ogumienie:radialne bezdętkowe całostalowe.

13.Nadwozie po wymianie oblachowania zewnętrznego na nowe, pokryte lakierem akrylowym (gwarancja minimum 1 rok).

14.Podwozie: - zawieszenie przednie z układem kierowniczym po regeneracji,

-          układ hamulcowy po naprawie.

-          zabezpieczone antykorozyjnie

15.Instalacja elektryczna, pneumatyczna i c.o. sprawne technicznie.

16.Siedzenia:w wersji międzymiastowej z wysokimi oparciami(dopuszczalne sztywne):tapicerka siedzeń czysta, bez śladów zniszczenia.

17.Szyberdach minimum 1 szt.

18.Ksiażka serwisowa.

19.Aktualne badania techniczne.

20.Warunki gwarancji i rękojmi na cały autobus.

21.Wyposazenie autobusu: tachograf, zasłonki, nagłośnienie oraz wyposażenie kierowcy (trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik, klucz do kół, dwie gaśnice itp.)

1.1) Opis odpowiednich części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

1.3) Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Terminy

2.1) Termin wykonania zamówienia

W okresie 14 dni od podpisania umowy.

2.2) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 2006-10-10

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 2006-09-11 o godz. 1200.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 19, (sekretariat piętro).

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006-09-11 o godz. 12,10 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1 parter.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia

3.1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:

- Złożyć druk "OFERTA", który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego.

3.2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a) Forma dokumentów

Wymagane dokumenty w ppkt 3.1) i 3.2) należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

b) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

3.3) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą tradycyjną, faksem lub poczta elektroniczną.

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

4) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

4.1) Imię i nazwisko Jacek Jałowiec, Stanowisko: dyrektor Zespołu Szkół,

tel. 054 2700086 lub 2700003

Email: zs_skrwilno@wp.pl.

4.2) Imię i nazwisko: Józef Ksyt -Pracownik UG zamówienia publiczne

Tel.0*54 270 00 12 w.16

Email skrwilno@zgwrp.org.pl

5. Opis sposobu przygotowania ofert

5.1) Informacje ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych i treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2) Język, w którym należy sporządzić ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.3) Jedna oferta jeden wykonawca

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

5.4) Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

- Druk "Oferty" z załącznikami,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

5.5) Pełnomocnictwo

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

5.6) Numerowanie stron

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

5.7) Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

5.8) Oznaczenie i adresowanie oferty

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:

 

Gmina Skrwilno

      Ulica, nr:

Rypińska 7

 

87-510 SKRWILNO

i oznaczona jako:

Oferta na „ZAKUP AUTOBUSU”

Nie otwierać przed dniem 11 września 2006 roku godzina 1210.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wymagane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca jest zobowiązany:

Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

6.1) Oczywiste omyłki Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera:

- omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

7. Kryteria i sposób wyboru oferty

1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

 

KRYTERIUM

waga w %

 

Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)

100

 

 

 


suma (100%)

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Opis kryteriów:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)

cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x %

cena badanej oferty brutto

2) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Postanowienia ogólne

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem w/w punktu.

2) Protest

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. W razie wnoszenia protestu należy go złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr

3) Odwołanie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

 

Wzór formularza OFERTA


pieczęć adresowa wykonawcy

.............................................................................


nr tel./faxu

.............................................................................


REGON

.............................................................................


NIP

.............................................................................


internet
http://

.............................................................................


e-mail

.............................................................................

 

O F E R T A

 

I. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:

„ZAKUP AUTOBUSU”

składamy niniejszą ofertę za cenę.

wartość netto  ...................................................... zł słownie:...................................... złotych)

VAT    .............................................................. zł (słownie: ........................................ złotych)

Wartość brutto.................................................. zł (słownie: ........................................ złotych)

 

II. Termin wykonania zamówienia:

w ciągu 14 dni od podpisania umowy

III. Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także    dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

 

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

 

..........................................

.......................................................

         miejsce i data

podpisy osób uprawnionych           
do reprezentacji                     
wykonawcy lub pełnomocnika          

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru* / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*

Str.

 

Pełnomocnictwo*

Str.

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>

 

 

 

 

 

 

Umowa

kupna - sprzedaży samochodu

 

Zawarta w ............    dnia ..........  2006 roku, pomiędzy:...........................................

ul. ...................................., reprezentowana przez ................................

NIP................... ....,
zwanym dalej sprzedającym,

 

a Gminą Skrwilno 87-510 Skrwilno ul. Rypińska 7, NIP 892-12-12-310 reprezentowaną przez: Kazimierza Stawickiego Wójta, przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Sobiech

zwanych dalej kupującym.                              

§ 1

Sprzedający oświadcza, że autobus marki .............. typ............... o, numerze silnika AbcLHM310384252*, numerze nadwozia TYTMBDG41U358786584*,, wyprodukowanym w roku 199....., kolorze ......................., przebiegu ........... km. Jest sprawny technicznie w załączeniu aktualne badanie techniczne, wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. Z wyposażeniem zgodnym ze złożoną ofertą z dnia 11.09.2006 roku złożoną w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Kupujący zastrzega sobie prawo;

 Zasięgnięcia opinii biegłego rzeczoznawcy samochodowego,

Przeprowadzenia badania technicznego w niezależnej uprawnionej stacji diagnostycznej w celu potwierdzenia jego stanu.

Kupujący odstąpi od podpisania umowy w przypadku odmiennego od deklarowanego stanu technicznego autobusu.

§ 2

Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 samochód za kwotę ...............zł (słownie: ............. złotych). Zapłata za samochód nastąpi przelewem.

§ 3

1. Sprzedający wraz z autobusem wydał kupującemu następujące, dotyczące go dokumenty:

Faktura zakupu.

Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

Karta gwarancyjna

Książka serwisowa

§ 4

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 ................                                                                        ......................
                                                                                         Sprzedający                                                              

Kupujący      

 

Kontrasygnata  skarbnika...................................

*wpisz właściwe

 

 

 


Wytworzył: Józef Ksyt (23 sierpnia 2006)
Opublikował: Józef Ksyt (23 sierpnia 2006, 10:39:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1500

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij