Uchwały Rady Gminy z lat 2005 - 2006

Uchwała Nr III/13/2006

Uchwała Nr III/13/2006  RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw.                 Na podstawie art.35 ustawy [...]

Uchwała Nr III/12/06

UCHWAŁA NR III/12/06 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 [...]

Uchwała Nr III/11/06

UCHWAŁA NR III/11/06RADY GMINY SKRWILNOz dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie nie wygaśnięcia wydatków z końcem roku budżetowego 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  [...]

Uchwała Nr II/10/06

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 grudnia 2006 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta                      Na podstawie [...]

Uchwała Nr II/9/06

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Skrwilno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi [...]

Uchwała Nr II/8/06

UCHWAŁA NR II/08/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 [...]

Uchwała Nr II/7/06

UCHWAŁA Nr II/7/06 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. [...]

Uchwała Nr II/6/06

UCHWAŁA Nr II/6/06     Rady Gminy Skrwilno z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, [...]

Uchwała Nr II/5/06

UCHWAŁA Nr II/5/06    RADY GMINY SKRWILNO z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr II/4/06

UCHWAŁA Nr II/4/2006 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia  06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady.        Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr II/3/06

UCHWAŁA Nr II/3/2006 Rady Gminy  Skrwilno z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej.                Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr I/2/06

UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy  Skrwilno z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy  Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 [...]

Uchwała Nr I/1/06

UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy  Skrwilno z dnia 27 listopada 2006r.   w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Uchwała Nr XXX/145/06

Uchwała Nr XXX/145/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/140/06.                        Na [...]

Uchwała nr XXX/144/06

UCHWAŁA NR XXX/144/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie finansowania inwestycji wspólnej pod nazwą „Zakup pojemników oraz budowa utwardzonych punktów zbiórki do selektywnej [...]

Uchwała nr XXX/143/06

UCHWAŁA NR  XXX/143/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 [...]

Uchwała Nr XXIX/142/06

Uchwała Nr XXIX/142/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29maja 2006r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Skrwilno. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. z 2001r. Dz. [...]

Uchwała nr XXIX/141/06

UCHWAŁA NR XXIX/141/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 29 maja 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie jako samorządowej instytucji kultury. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. [...]

Uchwała nr XXIX/140/06

UCHWAŁA  NR  XXIX/140/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 29 maja 2006 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie w samorządową instytucję kultury.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 1 i [...]

Uchwała nr XXIX/139/06

UCHWAŁA NR XXIX/139/06 Rady Gminy Skrwilnoz dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 [...]

Uchwała Nr XXVIII/138/06

Uchwała Nr XXVIII/138/06 Rady Gminy Skrwilno dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli [...]

Uchwała Nr XXVIII/137/06

Uchwała Nr XXVIII/137/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium  dla Wójta Gminy Skrwilno .  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i art 18a ust  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXVII/136/06

UCHWAŁA NR XXVII/136/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  [...]

Uchwała Nr XXVII/135/06

Uchwała Nr XXVII/135/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 [...]

Uchwała nr XXVII/134/06

Uchwała nr XXVII/134/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 marca 2006r.   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłaty  rocznej ustalonej z tytułu oddania nieruchomości w trwały [...]

Uchwała nr XXVII/133/06

Uchwała nr XXVII/133/06 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 21 marca 2006r, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniu dopłat do tych taryf.  Na podstawie art. 24 ust. 1,3,6 i [...]

Uchwała Nr XXVII/132/06

Uchwała Nr XXVII/132/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.               Na [...]

Uchwała Nr XXVI/131/06

Uchwała Nr XXVI/131/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 9 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 [...]

Uchwała Nr XXVI/130/06

Uchwała Nr XXVI/130/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 9 marca 2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących statutów sołectw.         Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXVI/129/06

Uchwała Nr XXVI/129/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 marca 2006r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia [...]

Uchwała Nr XXVI/128/06

Uchwała Nr XXVI/128/06Rady Gminy Skrwilnoz dnia 9 marca 2006r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielenia nieodpłatnej pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego.        Na podstawie art. 5 [...]

Uchwała Nr XXV/127/05

Uchwała Nr XXV/127/05Rady Gminy  Skrwilnoz dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Skrwilno  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1  ustawy z [...]

Uchwała Nr XXV/126/05

Uchwała Nr XXV/126/05Rady Gminy Skrwilnoz  dnia 29 grudnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr [...]

Uchwała Nr XXV/125/05

Uchwała Nr XXV/125/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2006 r. i lata następne. Na [...]

Uchwała Nr XXV/124/05

UCHWAŁA NR XXV/124/05RADY GMINY SKRWILNOz dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2006 [...]

Uchwała Nr XXIV/123/05

Uchwała Nr XXIV/123/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 02 grudnia 2005r.   w sprawie uchylenia uchwały Nr [...]

Uchwała Nr XXIV/122/05

Uchwała Nr XXIV/122/05Rady Gminy Skrwilnoz  dnia 02 grudnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr [...]

Uchwała Nr XXIV/121/05

Uchwała Nr XXIV/121/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 02 grudnia 2005r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. [...]

Uchwała Nr XXIV/120/05

UCHWAŁA Nr XXIV/120/05 Rady Gminy Skrwilnoz dnia 02 grudnia 2005r   w sprawie podatku od nieruchomości.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z [...]

Uchwała Nr XXIV/119/05

Uchwała NrXXIV/119/05 Rady Gminy Skrwilnoz dnia 02 grudnia 2005r w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.     Na podstawie art. 54 ust. 7 [...]

Uchwała Nr XXIV/118/05

UCHWAŁA Nr XXIV/118/05RADY GMINY SKRWILNOz dnia 02 grudnia 2005r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.                Na podstawie art.. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w [...]

Uchwała nr XXIII/117/05

Uchwała nr XXIII/117/05 Rady Gminy Skrwilnoz dnia 28 września 2005 r.   w sprawie odwołania kierownika urzędu stanu cywilnego            Na podstawie art. 6 ust. 3 z dnia 29 września 1986 r. [...]

Uchwała Nr XXII/116/05

Uchwała Nr XXII/116/05Rady Gminy Skrwilnoz  dnia 28 września 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. [...]

Uchwała Nr XXII/115/05

  Uchwała Nr XXII/115/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skrwilno             Na [...]

Uchwała Nr XXII/114/05

Uchwała Nr XXII/114/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 27 czerwca 2005 roku            w sprawie zaciągnięcia  pożyczki [...]

Uchwała Nr XXII/113/05

Uchwała Nr XXII/113/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt z 2001 roku Dz. U. [...]

Uchwała Nr XXII/112/05

Uchwała Nr XXII/112/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.              Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr XXII/111/05

Uchwała Nr XXII/111/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 27 czerwca 2005r.   w sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości  stanowiącej własność gminy.           Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXII/110/05

Uchwała Nr XXII/110/05Rady Gminy Skrwilno  z dnia 27 czerwca 2005r.   w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Otocznia. [...]

Uchwała Nr XXI/109/05

Uchwała Nr XXI/109/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 kwietnia 2005r.   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno.    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i art 18a ust  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała nr XX/108/05

Uchwała  NrXX/108/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2005 roku   w sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej              [...]

Uchwała nr XX/107/05

Uchwała Nr XX/107/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2005 roku      zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok   Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Uchwała nr XX/105/05

Uchwała Nr XX/105/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2005r.     w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  Skrwilno.     [...]

Uchwała nr XX/106/05

Uchwała Nr XX/106/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2005r      w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania [...]

Uchwała Nr XIX/104/05

UCHWAŁA Nr XIX/104/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia planów pracy [...]

Uchwała Nr XIX/103/05

UCHWAŁA Nr XIX/103/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 lutego 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowaniaoraz wartości jednego [...]

Uchwała Nr XIX/102/05

Uchwała Nr XIX/102/05 Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.     Na podstawie art. 54 ust. 7 [...]

Uchwała Nr XIX/101/05

  UCHWAŁA Nr XIX/101/05RADY GMINY SKRWILNOz dnia 21 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.                Na podstawie art.. 30 ust. 6, art. 49 [...]

Uchwała Nr XIX/100/05

Uchwała Nr XIX/100/05 Rady Gminy  Skrwilnoz dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała nr XIX/99/05

  Uchwała nr XIX/99/05Rady Gminy  Skrwilnoz dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniu dopłat do tych taryf.  Na podstawie art. 24 ust. [...]

Uchwała Nr XIX/98/05

  Uchwała Nr XIX/98/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi    w wodę, oraz określenie sposobu jej [...]

Uchwała Nr XIX/97/05

  Uchwała Nr XIX/97/05Rady Gminy Skrwilnoz dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w  wodę, oraz określenie sposobu jej [...]

Uchwała Nr XIX/96/05

  UCHWAŁA Nr XIX/96/05RADY GMINY SKRWILNOz dnia 21 lutego 2005 r.         w sprawie planu rozwoju lokalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij