Uchwała nr XX/106/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała nr XX/106/05

Uchwała Nr XX/106/05

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 30 marca 2005r

 

 

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

 

 

              Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 28 października 1982r. o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj.z 2002r Dz.U.Nr 147,poz.1231 z późn.zm./

uchwala się co następuje:

 

                                                        

                                                                § 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

2005r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                § 2

 

Traci moc uchwała Nr XII/61/2004 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

                                                                § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

                                                                § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      

 

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                            Krzysztof Żyźniewski

 

HARMONOGRAM

REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK.

 

__________________________________________________________________________________

 Lp.         ZADANIA                   SPOSÓB REALIZACJI                                        SZACUNKOWY

                                                                                                                                       KOSZT          

__________________________________________________________________________________

  1.       Zwiększenie dos-         Prowadzenie systematycznej i kompleksowej                               

            tępości pomocy           działalności w formie  kierowania na leczenie               1.100,-                      

            terapeutycznej              odwykowe, pokrycie kosztów badania biegłego.                                             

            dla  osób uza-               

            leżnionych .                  Dieta za udział w posiedzeniach komisji                

                                               10 posiedzeń x70zł x 6 osób.                                                  5.000,- 

                                               

                                               Współudział w finansowaniu działań terape-

                                                           utycznych prowadzonych w placówkach na                               700,-

                                                           terenie innej gminy.

 

                                                           Kontynuacja pracy punktu ,zakup czasopism               1.000,-                            

                                              szkolenia członków komisji, koszty podróży               1.000,-

                                              krajowych.

 

  2.       Udzielanie rodzi-          Kontynuowanie dyżurów psychologa w punkcie         1.800,-                                                                   

            nom ,w których           informacyjno-konsultacyjnym

            występują  pro-           w przypadku trudnej sytuacji materialnej zwrot                           200,-

            blemy alkoholo-           kosztów dojazdu do poradni odwykowej.

            we pomocy psy-

            chologicznej i               Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia

            prawnej a w                 leczenia.

            szczególności

            ochrony przed

            przemocą

  

  3.       Prowadzenie                Prowadzenie na terenie szkół programów profi-           3.000,-

            profilaktycznej             laktycznych,

            działalności                  dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, którzy

            informacyjnej               deklarują gotowość pracy profilaktycznej.                  1.000,-

            i edukacyjnej

            wśród dzieci                Prowadzenie w czasie wakacji świetlic  wycho-                  5.000,-

            młodzieży  i                kawczych  z programem profilaktycznym oraz

            dorosłych                                    dożywianiem.

                                       

                                               Prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych                  2.000,-

                                               w piłce nożnej

                                                przystąpienie do kampanii  ALKOHOL –                              500,-

                                                NIELETNIM DOSTĘP WZBRONIONY                                 

                                     

                                               Zorganizowanie konkursu o tematyce uzależnień.                 1.400,-

                                                                                                                               Razem:23.700 ,-

 

 

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (31 marca 2005)
Opublikował: Józef Ksyt (31 marca 2005, 13:39:08)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (11 maja 2005, 11:16:52)
Zmieniono: 2005-05-11

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1639

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij