Uchwała nr XX/105/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała nr XX/105/05

Uchwała Nr XX/105/05

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 30 marca 2005r.

 

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  Skrwilno.

   

 

                                Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( t.j. z 2004r. Dz.U.Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

                                                      Rozdział I

                                              Postanowienia ogólne.

 

 

                                                           § 1

 

 

Regulamin określa:

1)      sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2)      formy stypendium szkolnego,

3)      tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

 

                                         Rozdział II

 

           Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

 

                                                     

                           

                                                            § 2

 

 1. Stypendium w pełnej wysokości stanowi kwota, określona w art. 6 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych(Dz.U.Nr 228,poz.2255 z późn.zm.)
 2. Wysokość stypendium na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od dochodu miesięcznego na członka rodziny ucznia, w sposób następujący:

a)      dochód do 200 zł -  100% stypendium w pełnej wysokości,

b)      dochód powyżej 200zł do 316 zł – 80% stypendium w pełnej wysokości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Rozdział III

 

                 Formy stypendium szkolnego

           

 

                                                           §3

 

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach plany nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.;
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
 4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

 

                                                    Rozdział  IV

 

                               Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

              

                                                          § 4

 

 1. Pomoc materialna o, o której mowa w § 3 ust. 1 realizowana jest przelewem na rachunek podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych na te zajęcia.
 2. Pomoc materialna, o której mowa w § 3 ust. 2realizowana będzie przelewem na rachunek podmiotu sprzedającego podręczniki lub poprzez zwrot wydatków poniesionych na zakup pomocy czy podręczników.
 3. Pomoc materialna, o której mowa w § 3 ust.3 realizowana będzie poprzez zwrot kosztów odpowiednio udokumentowanych, związanych z dojazdem do szkoły bądź wynajmem mieszkania czy internatu.
 4. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1-3 wypłaca się przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców bądź pełnoletniego ucznia czy słuchacza lub w kasie urzędu gminy

 

                                                      § 5

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się osobiście w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w Referacie Świadczeń Rodzinnych w terminie do 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku.

 

 

 

 

 

                                                    § 6

 

 1. Ciałem opiniodawczo-doradczym jest  Komisja Stypendialna powołana przez wójta, której zadaniem jest opiniowanie złożonych wniosków oraz proponowanie wysokości i formy stypendium szkolnego na dany rok szkolny.

          

                                             Rozdział V

 

                   Tryb i sposób udzielania zasiłku  szkolnego

          

                                                 § 7

1. Na zasiłki szkolne przeznacza się 2% kwoty dotacji celowej otrzymanej przez gminę na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa.

2.Zasiłki szkolne przyznaje wójt w wysokości i formie uwzględniającej zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie pomocy.

3.Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Skrwilnie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy.

           

                                                 Rozdział VI

 

                                         Postanowienia końcowe.

 

                                                      §8

 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

                                                      § 9

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005r.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                     Krzysztof Żyźniewski

 

 

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (31 marca 2005)
Opublikował: Józef Ksyt (31 marca 2005, 13:46:24)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (11 maja 2005, 11:16:22)
Zmieniono: 2005-05-11

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2897

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij