Uchwała nr XX/107/05

Uchwała Nr XX/107/05

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 30 marca 2005 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(jt z 2001 roku Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz

art.122,art.128 ust.2,art.134 ust.3 i 4,art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r.Dz.U.Nr 15,poz.148) Rada Gminy uchwala,co następuje:

      

                                                  § 1

 

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 rok zgodnie z Uchwałą Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 08 grudnia 2004 roku,Zarządzeniem Nr 11/2005 r.Wójta  Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2005 roku.

 

                                                  § 2

 

W Uchwale Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 roku  wprowadza się następujące zmiany:

 

1.W § 1

 - dochody budżetu gminy w wysokości                             -  9.961.467 zł

   zmniejsza się do kwoty                                                    -  9.396.985 zł

 

  w tym:

 dochody związane z realizacją zadań z zakresu

 administracji rządowej i innych zadań zleconych

 ustawami w kwocie                                                            -  1.110.200 zł

 

 środki z programów strukturalnych i spójności

 Unii Europejskiej                                                                -    232.363 zł

 

 

W § 2

 

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                             -   9.961.467 zł

    zwiększa się do wysokości                                              - 10.094.985 zł

 

2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1

   wyodrębnia się :

 

  a)wydatki bieżące  w wysokości                                    -   8.790.639 zł

    zmniejsza się do kwoty                                                -   8.684.472 zł

 

  b)wydatki majątkowe w  wysokości                               -  1.170.828 zł

     zwiększa się do kwoty                                                  - 1.414.658 zł

 

     w tym:

 

    wydatki na programy z funduszy strukturalnych

    i spójności Unii Europejskiej                                         -    150.384 zł

 

 

                                                                  § 3    

 

Deficyt budżetowy wynosi 698.000 zł i zostanie

pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

 

                                                                 § 4

 

Określa się wykaz inwestycji  realizowanych  przez gminę w roku budżetowym

oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

                                                            § 5

 

Ustala się:

-         przychody budżetu w wysokości        -    2.565.637 zł 

-          rozchody  budżetu w wysokości        -    1.867.637 zł

-                                            

-                                                             § 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

                                                           §  7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                            Krzysztof Żyźniewski

 

 

      

 

                                                           Załącznik do Uchwały Nr XX/107/05

                                                           Rady Gminy Skrwilno

                                                            z dnia 30 marca 2005 roku

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwięk-

szenia

Zmniej-szenia

Plan po

zmianach

 

 

010

 

 

 

 

 

758

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01010

 

 

 

 

 

75801

 

 

 

 

 

 

90001

 

 

 

 

 

6290

 

 

 

 

 

 

2920

 

 

 

 

6291

DOCHODY

 

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki na dofinansowanie własnych

Inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł finansowania pocho-dzących ze środków bezzwrotnych

Unii Europejskiej

 

 

 

   39.440

 

   39.440

 

 

   39.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  103.867

 

 

  103.867

 

  103.867

 

  500.055

  500.055

 

 

 

 

 500.055

 

 

 

    59.440

 

    59.440

 

 

    59.440

6.129.351

 

 

3.577.830

 

3.577.830

 

   283.863

   283.863

 

 

 

 

   232.363

 

 

 

 

  Ogółem dochody

 39.440

 603.922

 

 

010

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

758

 

 

 

801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

01010

 

 

 

 

70005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75023

 

 

 

 

75818

 

 

 

80101

 

 

80104

 

 

80110

 

 

 

80113

 

 

 

90001

 

 

 

 

 

 

6050

 

 

 

 

 

 

 

 

4590

 

6050

 

 

 

4300

6050

 

 

 

4810

 

 

 

4010

4210

 

4210

4270

 

4010

4110

4120

 

4210

 

 

 

 

6051

 

 

 

 

6052

 

 

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomo-ściami

 

 

 

 

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Administracja publiczna

Urzędy gmin

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

 

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe prac.

Zakup materiałów i wyposażenie

Przedszkola

Zakup materiałów i wyposażenie

Zakup usług remontowych

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracown.

Składka na ubezpieczenia społ.

Składki na Fundusz Pracy

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup materiałów i wyposażenie

Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,finansowanie programów środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych,współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

 

 

 698.000

 698.000

 

 

 698.000

     1.300

   

     1.300

 

 

 

 

 

 

 

    1.300

    1.000

    1.000

 

 

    1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.145

  

   4.145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.145

 

 

 

 

 

 

    1.300

  

    1.300

 

 

 

 

 

    1.300

 

 

    1.000

    1.000

    1.000

 

 

     4.145

     4.145

     4.145

 

  103.867

    42.267

    10.267

    32.000

    24.000

    10.000

    14.000

      9.600

     8.000

      1.400

         200

    28.000

    28.000

 

  460.615

 

  460.615

 

 

 

 

  278.235

 

 

 

 

  182.380

                      

 

1.322.450

1.305.250

 

 

1.115.850

     36.150

    

      6.500

 

 

 

 

 

    1.700

 

     4.800

1.320.653

1.101.971

     96.000

 

     61.000

     93.983

     93.983

     93.983

 

4.220.796

2.689.753

1.739.918

   100.949

   346.754

     11.038

       3.500

   921.287

   595.687

   118.293

     16.820

   201.182

     72.032

 

  632.298

 

  456.508

 

 

 

 

  150.384

 

 

 

 

   86.124             

 

 

 

 

Ogółem wydatki

704.445

  570.927

 

 

Rezerwa ogólna wynosi kwotę 93.983 zł.

 

 

Załącznik Nr 5

                                                                                                                                    do Uchwały  Nr XX/107/04

                                                                                                                                   Rady Gminy Skrwilno

                                                                                                                                   z dnia 8 grudnia 2004 r.

 

 

Zmiany programu

 

INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA ROK  2005

 

 

 

 

 

Lp.

 

PROGRAM  ZADANIE

 

 

 

WARTOŚĆ

 

TERMIN

 

PLANOWANE NAKŁADY NA 2005 r.

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

Kosztorys inwestorski

Łączne nakłady

 

rozpoczęcia

 

zakończenia

W tym rbm

1

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami dla wsi Wólka

521.829

521.829

2005

2005

422.115

Środki własne

2

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami dla wsi Skrwilno – Szczawno - Szustek

857.710

857.710

2005

2005

693.735

Środki własne

3

Zakup samochodu dla Urzędu

 

 

2005

2005

61.000

Środki własne

4

Budowa kanalizacji sanitarnej etap I część 4

 

2.168.303

1.117.616

 

1.081.936

 

01.08.2004

 

30.04.2005

73.894

                       

129.029

Środki własne

 

SAPARD

5

Budowa kanalizacji deszczowe etap I

Część3

 

61.312

51.381

 

                   49.741

 

01.08.2004

 

30.04.2005

12.230

 

                      21.355

Środki własne

 

SAPARD

6.

Zakup 2 działek pod przepompownie

 

 

 

2005 r.

2005 r.

                      4.800

Środki własne

 

Ad1. Rozpoczęcie budowy wodociągu obiekt Wólka doprowadzenie wody do 29 nieruchomości w tym we wsi Wólka25, Przywitowo 1, 

         Stępowo gm. Skrwilno 3. Planuje się wykonać 7.097 mb. Sieci wodociągu w tym Ø 110 mb. 4.921, Ø 90 mb. 825; przyłączeń z rur   

         PE 50 – 460 mb., PE 40 – 891.

Ad2. Rozpoczęcie budowy wodociągu obiekt: Skrwilno – Szczawno – Szustek. Doprowadzenie wody do 50 nieruchomości. Planuje się   

                     Wykonuje 2.518 mb. Sieci w tym Ø 90 mb. – 125, Ø 110 mb. – 5.497, Ø 160 mb. – 3.896.

                     Przyłączenia z rur PE 40 mb. – 1.412, PE50 mb. – 277, PE63 mb. 35 o łącznej długości 1.724 m.

           Ad3. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu.

           Ad4. Ciąg dalszy budowy kanalizacji sanitarnej etap I część 4 kanalizacja grawitacyjna 2.228 m., ciśnieniowa Ø 110 mm330 m, Ø 900

                    mm – 1.241m, przykanaliki Ø 200 mm – 564 mb, Ø 160 mm – 550,5 mb., pompownie szt. 5 w ulicach: Rypińska, Bieżuńska, Leśna.

           Ad5. Ciąg dalszy kanalizacji deszczowej grawitacyjna Ø 200 mm24 m, Ø 300 mm193 m w ulicy Bieżuńskiej.

 

Ad 6 Zakup dwóch działek pod przepompownię ścieków w Skrwilnie.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zmian dokonano w planie dochodów na 2005 rok i tak:

-W dziale 010  rolnictwo i łowiectwo  w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  w paragrafie środki  na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł .Są to opłaty adiacenckie od ludności od ludności na wodociągowanie wsi - kwota  39.440 zł.W dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w paragrafie –subwencje ogólne z budżetu państwa –pismo z Ministerstwa Finansów  Nr ST 3-4820-3/2005 zmniejszono subwencję oświatową w kwotę 103.867 zł .W dziale 900 –gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł finansowania pochodzących ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej-zmniejszono plan dochodów o kwotę 500.055 zł.Powyższa  kwota była ujęta w dochodach i wydatkach ubiegłego roku i  została wydatkowana.

 

Ogółem  plan dochodów po zmianach wynosi kwotę 9.396.985 zł.

 

Zmian dokonano również  w wydatkach budżetowych  na 2005 rok  i tak:

-w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  w paragrafie wydatki  inwestycyjne  jednostek budżetowych został zwiększony plan wydatków  o kwotę 698.000 zł, która będzie przeznaczona  na wodociągowanie wsi z kwoty tej 264.053 zl dla wodociągu  do wsi Wólka oraz kwota 433.947 zł dla wodociągu wsi Skrwilno, Szczawno i Szustek.W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa  w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejszono plan o kwotę 1.300 zł a zwiększono paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.W/w kwota zostanie przeznaczona na wykup działek pod przepompownie.W dziale 750 administracja publiczna w rozdziale urzędy gmin w paragrafie zakup usług pozostałych zmniejszono plan  wydatków o kwotę 1.000 zł  a zwiększono plan wydatków  w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,plan po zmianie na tym paragrafie wynosi 61.000 zł.Kwotę tą  przeznaczono na sfinansowanie  samochodu służbowego.W dziale 758  różne rozliczenia w rozdziale rezerwy ogólne i celowe w paragrafie rezerwy dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 4.145 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe  w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.267 zł w szkole w Przywitowie w paragrafie  zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.000 zł z tego w szkole w Skrwilnie zmniejszono w kwocie 10.000 zł,w Okalewie 5.000 zł,w Przywitowie zmniejszono  7.000 zl oraz w Skudzawach 10.000 zl. W rozdziale przedszkola w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan  wydatków o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000 zł. W rozdziale gimnazja w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000 zł w paragrafie składki  na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o kwotę 1.400 zł i w paragrafie składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 zł.W rozdziale  dowożenie uczniów do szkół w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.000 zł.W/w zmniejszenia w planie  wydatków w dziale 801 wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 103.867 zł.W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących  z Unii Europejskiej zmniejszono plan o kwotę  278.235  zł natomiast w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów  realizacyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zmniejszono plan o kwotę 182.380 zł.Zmniejszenia  w tym dziale wynikają z tego iż faktura za prace kanalizacyne została  zapłacona w końcu miesiąca grudnia 2004 roku oraz zwiększono paragraf 6052 o kwotę 4.145 zł na zapłacenie rachunku za montaż dwóch studni na kolektorze  K 2(dotyczy kanalizacji sanitarnej). 

 

Plan wydatków po zmianach  wynosi 10.094.985 zł.

 

          

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (31 marca 2005)
Opublikował: Józef Ksyt (31 marca 2005, 13:55:49)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (11 maja 2005, 11:15:44)
Zmieniono: 2005-05-11

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1330

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij