Uchwała Nr XXII/113/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XXII/113/05

Uchwała Nr XXII/113/05
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 27 czerwca 2005 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:
      
                                                  § 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 rok zgodnie z Uchwałą Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 08 grudnia 2004 roku, Zarządzeniem Nr 11/2005 r. Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2005 roku, Uchwały Nr XXI 107/05 Rady gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2005r. , Zarządzeniem Nr 17/2005 z dnia 10 maja 2005r.

                                                  § 2

W Uchwale Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 1
 - dochody budżetu gminy w wysokości                             -  9.503.293 zł
   zwiększa się do kwoty                                                    -   9.538.193 zł

  w tym:
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych
 ustawami w kwocie                                                            -  1.110.200 zł

 środki z programów strukturalnych i spójności
 Unii Europejskiej                                                                -    232.363 zł


W § 2

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                             -   10.201.293 zł
    zwiększa się do wysokości                                              -   10.236.193 zł

2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
   wyodrębnia się :

  a)wydatki bieżące  w wysokości                                    -   8.783.135 zł
    zwiększa się do kwoty                                                  -   8.755.715 zł

  b)wydatki majątkowe w  wysokości                               -  1.418.158 zł
     zwiększa się do kwoty                                                  - 1.480.478 zł

     w tym:

    wydatki na programy z funduszy strukturalnych
    i spójności Unii Europejskiej                                         -    150.384 zł


                                                                  § 3 

Deficyt budżetowy wynosi 698.000 zł i zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


                                                                 § 4

Określa się wykaz inwestycji  realizowanych  przez gminę w roku budżetowym
oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie


Dochody

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2005 rok i tak:
- W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w paragrafie wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia planu w kwocie 1000 zł. i jest to kwota za specyfikację za wodociągowanie wsi na przetarg.
- W dziale 600 transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gmin w paragrafie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zwiększono w kwocie 20.000 zł. i są to środki ludności na budowę chodnika w Urszulewie
- W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie wpływy ze sprzedaży wyrobów zwiększono w kwocie 5.000 zł. i są to dochody ze sprzedaży gruntów w Rudzie i Skrwilnie.
- W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie podatek od czynności cywilnoprawnych dokonano zmniejszenia planu w kwocie 33.500zł. a zwiększono rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33.500 zł. Zmiany te nastąpiły w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- W dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe w paragrafie wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 2.500 zł. – zwrot z energetyki za przyłącze energetyczne.
- W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonano zwiększenia w kwocie 6.400 zł. zgodnie z pismem Nr WFB.I 3011-19/05 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi  9.538.193 zł.

Wydatki
Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2005 rok i tak:
- W dziale 600 transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne w paragrafie zakup usług remontowych dokonano zmniejszenia w planie wydatków w kwocie 20.000 zł. oraz zwiększono paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 560 w miejscowości Urszulewo na odcinku granicy gminy do skrzyżowania z drogą gminną o długości 565 mb.
- W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na zapłacenie rachunku za drewno i materiały budowlane dla pogorzelców oraz zapłata za rachunki za prace elektryczne w budynku po byłych SKR.
- W dziale 750 administracja publiczna dokonano ogółem zwiększenia planu w kwocie 7.220 zł. z tego w rozdziale urzędy gmin w paragrafie zakup usług dostępu do sieci internet zwiększono w kwocie 2.720 zł. oraz w pozostałej działalności zwiększono plan w kwocie 4.500 zł. z tego w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.840 zł. na zabezpieczenie płac dla pracowników prac interwencyjnych oraz zwiększono paragraf składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 zł. oraz dokonano zmniejszenia w rozdziale urzędy gmin w paragrafie opłaty za usługi internetowe w kwocie 2.720 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- W dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 109.804 zł. z tego w paragrafie nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia zmniejszono w kwocie 8.616 zł. z tego w szkole w Skudzawach – 2.930 zł., w Przywitowie – 2.930 zł. i w Okalewie – 2.756 zł., zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73.296 zł. w tym w Skudzawach - 24.663 zł., w Przywitowie – 25.633 zł. i w Okalewie – 23.000 zł., składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono ogółem w kwocie 14.115 zł. z tego w Skudzawach – 4.755 zł., w Przywitowie – 4.922 zł. i w Okalewie – 4.438 zł., w paragrafie Składki na Fundusz Pracy zmniejszono w kwocie 2.007 zł. z tego w Skudzawach – 676 zł., w Przywitowie – 700 zł. i w Okalewie – 631 zł., w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 1.500 zł. z tego szkoła w Skudzawach – 500 zł., w Przywitowie – 500 zł. i w Okalewie – 500 zł. , w paragrafie zakup energii zmniejszono w kwocie 300 zł. z tego Okalewo, Przywitowo i Skudzawy po 100 zł. zmniejszono paragraf zakup usług pozostałych w kwocie 300 zł. – Skudzawy, Przywitowo i Okalewo po 100 zł., zmniejszono paragraf opłaty za usługi internetowe w kwocie 4.000 zł. oraz zwiększono paragraf zakup usług dostępu do sieci internet również w kwocie 4.000 zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej (zmiana nazwy paragrafu), zmniejszono również paragraf odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.670 zł. z tego w szkole w Skudzawach – 1.890 zł., w Przywitowie – 1.890 zł. i w Okalewie – 1.890 zł. W/W zmiany nastąpiły w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj. utworzeniu nowego rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększono rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i tak w rozdziale nagrody i wydatki osobowe zwiększono w szkole w Skudzawach w kwocie 2.930 zł., w Przywitowie – 2.930 zł. i w Okalewie – 2.756 zł., zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole w Skudzawach w kwocie 24.663 zł. , w Przywitowie – 25.633 zł. i w Okalewie – 23.000 zł., w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono w kwocie 14.115 zł. z tego w Skudzawach – 4.755 zł., w Przywitowie – 4.922 zł. i w Okalewie – 4.438 zł., zwiększono paragraf składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.007 zł. w tym w Skudzawach w kwocie – 676 zł., w Przywitowie – 700 zł. i w Okalewie – 631zł. w paragrafie zakup energii zwiększono w Skudzawach, w Przywitowie i w Okalewie po 100 zł., zwiększono zakup usług pozostałych w kwocie 300 zł. z tego w Skudzawach, Przywitowie i w Okalewie po 100 zł., zwiększono również paragraf odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Skudzawach w kwocie 1.890 zł., w Przywitowie – 1.890 zł., w Okalewie – 1.890 zł.
- W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono w kwocie 248.000 zł. a zwiększono rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 254.400 zł., zmiany te są konieczne ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej w kwocie 248.000 zł. oraz zwiększono świadczenia społeczne w kwocie 6.400 zł. na wypłaty zasiłków okresowych.
- W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia planu w kwocie 22.320 zł. a zwiększono paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zwiększono w kwocie 2.320 zł. na zapłacenie rachunku końcowego dla inspektora nadzoru.

Ogółem plam wydatków po zmianach wynosi kwotę 10.236.193 zł.

 

Załącznik do Uchwały NrXXII/113/05

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 27.06.2005

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

 

010

 

 

 

600

 

 

 

 

700

 

 

 

756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

01010

 

 

 

60016

 

 

 

 

70005

 

 

 

 

 

 

75615

 

 

 

 

 

75616

 

 

 

 

 

 

80101

 

 

 

85214

 

 

 

0690

 

 

 

6290

 

 

 

 

0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

 

 

 

 

 

0500

 

 

 

0970

 

 

 

 

2030

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Wpływy z różnych opłat.

 

Transport i łączność.

Drogi publiczne gminne.

Środki na dofinansowanie własnych inwes -

tycji gmin pozyskane z innych źródeł

 

Gospodarka mieszkaniowa.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów.

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-nych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Oświata i wychowanie.

Szkoły podstawowe.

Wpływy z różnych dochodów.

 

Pomoc społeczna.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

 

1.000

1.000

1.000

 

20.000

20.000

 

20.000

 

5.000

5.000

5.000

 

 

 

 

33.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.500

33.500

 

2.500

2.500

2.500

 

6.400

 

6.400

 

6.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.500

 

 

 

33.500

33.500

 

 

60.440

60.440

1.000

 

20.000

20.000

 

20.000

 

72.961

42.468

5.000

 

 

 

 

1.344.064

 

 

 

308.462

5.500

 

 

 

 

434.994

33.500

 

32.790

5.370

2.500

 

1.324.540

 

254.400

 

143.400

 

 

 

 

Ogółem dochody

68.400

33.500

 

 

 

600

 

 

 

 

700

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

60016

 

 

 

 

70004

 

 

 

75023

 

 

 

75095

 

 

 

 

80101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85214

 

85214

 

 

 

 

90001

 

 

 

 

4270

6050

 

 

 

4210

 

 

 

4350

4350

 

 

4010

4110

 

 

 

3020

 

4010

4110

4120

4210

4260

4300

4350

4350

4440

 

 

3020

 

4010

4110

4120

4210

4260

4300

4440

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

4300

6052

Wydatki

 

Transport i łączność.

Drogi publiczne gmin.

Zakup usług remontowych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.

 

Gospodarka mieszkaniowa.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.

Zakup materiałów i wyposażenie.

 

Administracja publiczna.

Urzędy gmin.

Opłaty za usługi internetowe.

Zakup usług dostępu do sieci internet.

 

Pozostała działalność.

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Oświata i wychowanie.

Szkoły podstawowe.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenie.

Zakup energii.

Zakup usług pozostałych.

Opłaty za usług internetowe.

Zakup usług dostępu do sieci internet.

Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenie.

Zakup energii.

Zakup usług pozostałych.

Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.

 

Pomoc społeczna.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenia społeczne.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-wych, współfinansowanie programów realizo-wanych ze środków bezzwrotnych pochodzą-cych z Unii Europejskiej

 

 

60.000

60.000

 

60.000

 

4.000

4.000

4.00

 

7.220

2.720

 

2.720

 

4.500

3.840

660

 

109.804

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000

 

 

105.804

 

8.616

73.296

14.115

2.007

1.500

300

300

5.670

 

254.000

 

 

 

254.400

6.400

 

2.320

2.320

 

 

 

 

2.320

 

 

20.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

2.720

2.720

2.720

 

 

 

 

 

 

109.804

109.804

 

8.616

73.296

14.115

2.007

1.500

300

300

4.000

 

5.670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248.000

 

248.000

 

 

 

 

22.320

22.320

22.320

 

 

 

181.120

181.120

31.686

60.000

 

40.150

33.650

25.000

 

1.376.928

1.125.289

-

2.720

 

105.008

28.147

5.460

 

4.220.796

2.583.949

 

130.524

1.666.204

330.925

47.056

99.449

26.100

19.700

-

4.000

111.713

 

105.804

 

8.616

73.296

14.115

2.007

1.500

300

300

5.670

 

1.811.716

 

-

 

254.400

254.400

 

612.298

436.508

187.680

 

 

 

88.444

 

 

 

 

Ogółem wydatki

437.744

402.844

 

Rezerwa ogólna i celowa wynosi 42,208 zł.


 


 


Wytworzył: Administrator (9 listopada 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 20:19:25)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 20:32:12)
Zmieniono: 2005-11-09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1417

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij