Uchwała Nr XXII/115/05

 

Uchwała Nr XXII/115/05
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skrwilno

            Na podstawie art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późń.zm.), art.14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późń.zm.)oraz art.10 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późń.zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Skrwilno na lata 2005 – 2006 z perspektywą do 2014, stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizacja programu będzie finansowana z środków pomocowych i budżetu gminy.

§ 3

Upoważnia się wójta do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji programu.
§ 4

1. Zobowiązuje się wójta do sporządzenia, co 2 lata raportu z wykonania programu.
    2.  Na bieżąco, w cyklu półrocznym realizacja programu winna być monitorowana
        przez Gminne Forum Zrównoważonego Rozwoju.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

           Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz, w znacznej mierze wynikającej z nich, Polityki Ekologicznej Państwa.
         Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na powiaty przez ustawę z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001.62.627) w art. 17 i 18, ustawę z 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. 2001.62.628) w art.14 ust.6 oraz ustawę z 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 2001.100.1085) w art.10 w zakresie terminu jego realizacji. Zakres merytoryczny Programu ochrony środowiska określają Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002 ) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska sz 09.04.2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ( Dz. U. 2003.66.620) i Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami.
         Podstawę opracowania niniejszego opracowania stanowi szereg dokumentów udostępnionych przez gminę i powiat m.in.:
 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Skrwilno
• Strategia rozwoju gminy Skrwilno
• Strategia rozwoju powiatu rypińskiego,
• Program ochrony środowiska powiatu rypińskiego
• Plan gospodarki odpadami powiatu rypińskiego
• Dane z WIOŚ
• Dane z GUS
         Rozpoczynając pracę nad Programem Wykonawcy odwiedzili Gminę celem przedstawienia im metodyki realizacji opracowania oraz odwiedzenia najważniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska, obiektów komunalnych takich jak oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów oraz obiektów chronionej przyrody.
        Wizja terenowa oraz rozmowy z pracownikami samorządowymi zajmującymi się problematyką ochrony środowiska pozwoliły na szybkie wyrobienie sobie opinii na temat sytuacji w Gminie.
       Konieczne było uwzględnienie zadań planowanych przez Gminę, które większość z nich będą realizowały jako własne.
       Zwracając się o udostępnienie danych, Wykonawca miał świadomość, że pewne rejestry nie są prowadzone albo są niekompletne. Nieliczne braki zostały w Programie uwidocznione gdyż i taka jest jego rola. Zaproponowane też zostały środki zaradcze.
         Program składa się z kilku części charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, z analizą stanu istniejącego gminy Skrwilno odnośnie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, ochrony gleb, zasobów kopalin, wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza, wykorzystanie energii odnawialnej, oddziaływanie pól elektromagnetycznych, oddziaływanie hałasu. W programie zawarte są również problemy wynikające z prowadzonej działalności człowieka oraz zagrożenia środowiska przyrodniczego jak również przewidywane kierunki zmian, jakie nastąpią z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego.
        Program powinien być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać z przedsięwzięć zawartych w opracowaniach na szczeblu regionalnym
( Program wojewódzki, Strategia wojewódzka) i lokalnym zwłaszcza ze strategii powiatowej oraz z dokumentów, koncepcji władz powiatu, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców. Dodatkowo niektóre z przedsięwzięć zostały zaproponowane przez zespół opracowujący Program.
        Zhierarchizowana lista przedsięwzięć, odnośnie każdego komponentu środowiska przyrodniczego została zawarta w tabelach. Zadania podzielone są na zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne. W każdej z tych grup wyróżnia się zadania własne i koordynowane.
          Przy opracowywaniu programu, duży nacisk położono na poprawę stanu świadomości ekologicznej oraz edukację ekologiczną mieszkańców gminy.
        W programie przedstawiony został bilans potrzeb i możliwości finansowych gminy. Dzięki zestawieniu finansowemu możliwe jest określenie wielkości środków, jakie, gmina może przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska.
         Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i przepisami ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
         Plany te są realizowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
        Określają one:
• aktualny stan gospodarki w tej dziedzinie
•  prognozowane zmiany
• działania zmierzające do poprawy sytuacji
• instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
• system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
        Są one opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Krajowy plan gospodarki odpadami jest opracowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, a uchwalany przez Radę Ministrów. Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy. Stanowi on część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
       Projekty planów są opiniowane:
- projekt planu krajowego – przez zarządy województw,
- projekt planu wojewódzkiego – przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,
- projekt planu powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,
- projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.
      Nie udzielenie opinii w terminie dwu miesięcy uznaje się za opinię pozytywną.
      Wójtowie gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami, podobnie zarządy powiatów. Organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy składają co 2 lata, odpowiednio, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji. Podlegają one aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plany wszystkich szczebli muszą tworzyć spójną całość. 
      Plan gospodarki odpadami określa:
- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane
odzysku lub unieszkodliwiania,
- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub
ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,
        - projektowany system gospodarowania odpadami.
   Gminny plan gospodarki odpadami określa poza tym – rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła. Plany gospodarki odpadami obejmują wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje, baterie i akumulatory.
       Przepisy dopuszczają finansowanie przedsięwzięć priorytetowych niezbędnych do utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów ze środków publicznych. Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.
       Polskie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w szczególności w następujących aktach: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
       Podstawowe zasady gospodarowania odpadami wyrażone zostały przez następującą hierarchię dozwolonych zachowań:
- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- ograniczenie powstawaniu odpadów,
- odzysk z odpadów substancji, przedmiotów i produktów wraz z ich wykorzystaniem,
- unieszkodliwianie odpadów.
      Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy prawne gospodarowania odpadami w stosunku do obowiązujących przed 2001 rokiem przyniosły zmiany, które można ocenić jako rewolucyjne. Są one zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej, co do podstawowych założeń gospodarowania odpadami, stosowanej terminologii, zakresu regulacji oraz wielu rozwiązań szczegółowych. Zgodność ta dotyczy nie tylko ogólnych celów regulacji i ich hierarchii ( prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), ale i wielu podstawowych pojęć i wprowadzenia konieczności pozwoleń kompetentnych władz na prowadzenie czynności w zakresie gospodarowania odpadami.
    Wariant I
     Wariant zakłada wyłącznie jedną lokalizację RZUOK w Puszczy Miejskiej. Składowisko w Szczawnie zostanie stopniowo wygaszone i poddane rekultywacji. Odpady segregowane są u „ źródła” na trzy główne frakcje: ulegającą biodegradacji i surowce wtórne do worków oraz pozostałe odpady zmieszane do pojemnika.
   Zabudowa rozproszona:
   Mieszkańcy segregują odpady komunalne na trzy frakcje. Do worka foliowego o objętości 110 – 240 dm³ trafiają surowce wtórne, które będą odbierane z domów co dwa miesiące, drugą możliwością będzie oddanie ich do lokalnego punktu odbioru surowców i odbiór z domów są istotne ze względu na możliwość przypisania do posesji poziomu selekcji i udzielenia zniżki w opłatach. Frakcja ulegająca biodegradacji kompostowana jest w przydomowym kompostowniku lub oddawana do lokalnego punktu odbioru surowców (LPOS). Pozostałe odpady zmieszane trafiają do pojemnika, w który każde gospodarstwo domowe będzie zaopatrzone.
Odbierane one będą w cyklu dwutygodniowym.
       Zabudowa zwarta:
      Mieszkańcy segregują odpady komunalne na trzy frakcje. Do worków foliowych o objętości 110 dm³ trafiają surowce wtórne, które będą odbierane z domów co miesiąc, drugą możliwością będzie oddanie ich do LPOS. Frakcja ulegająca biodegradacji składana jest do oddzielnego kubła zlokalizowanego na nieruchomości lub oddawana do LPOS. Pozostałe odpady zmieszane trafiają do pojemników, w które każdy dom wielorodzinny będzie zaopatrzony.
      Ponadto uzupełnieniem systemu będą pojemniki na surowce wtórne ustawiane w niektórych miejscach ogólnie dostępnych, np. w pobliżu sklepów, szkół, urzędów itp. Jedno gniazdo składa się z kompletu minimum 3 pojemników ( system należy rozwijać w oparciu o funkcjonujące w tej chwili pojemniki do zbiórki selektywnej). Z chwilą uruchomienia kompostowni gniazda zostaną uzupełnione o pojemnik na odpady ulegające biodegradacji. Odpady komunalne powstają także w jednostkach gospodarczych, instytucjach, obiektach turystycznych i na terenach rekreacyjnych. Również w takich jednostkach konieczna jest segregacja „u źródła” do pojemników w konfiguracji wyżej opisanej.
       Wariant II 
        Zasady i sposób zbierania odpadów pozostają bez zmian w stosunku do wariantu I. Zmianie ulega ilość worków do jakich będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
         Proponowany dla Gminy Skrwilno kompleksowy system gospodarki odpadami realizować będzie wszystkie cele określone w ustawie o odpadach:
- unikanie i ograniczanie ilości powstających odpadów oraz zmniejszanie ich uciążliwości,
- wykorzystanie gospodarcze odpadów,
- unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać.

 

UZASADNIENIE 2 

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skrwilno.

Konieczność opracowania POŚ i PGO* dla Gminy Skrwilno wynika z obowiązku nałożonego na samorząd gminy przez zapis ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.z 2001 Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami.
 Z kolei obowiązek opracowania PGO wynika z zapisów Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku Dz.U.Nr 62 poz. 628. z późniejszymi zmianami.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami został pozytywnie zaopiniowany przez:
Zarząd województwa Kujawsko Pomorskiego
Zarząd Powiatu Rypińskiego

Głównym celem opracowania POŚ i PGO jest:
1. Analiza stanu istniejącego, w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, gleby, kopalin i wód podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól magnetycznych, chemikaliów i awarii.
2. Przedstawienie kierunków zmian
3. Określenie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych
4. Przyjęcie kryteriów wyboru i ustalenie ważności przedsięwzięć
5. Przedstawienie wymogów, które muszą być spełnione w zakresie:
•  Programowo-planistycznym,
•  Możliwości i ograniczenia korzystania ze środowiska.
• Opłat za korzystanie ze środowiska, wsparcia finansowego,
• Odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej,
• Działań kontrolnych Gminy,
• Źródeł finansowania programu,
• Edukacji społeczności lokalnej,
• Udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji.
• Wdrażanego nowego podejścia do planowania przestrzennego tzw. ekologizacja,
• Bilansu potrzeb i możliwości finansowych Gminy związanych z ochroną środowiska


Projekt Programu Ochrony środowiska tom I
Projekt Planu gospodarki Odpadami tom II
Są dostępne w biurze obsługi Rady Gminy Skrwilno pokój nr 15.

 

*Wyjaśnienie skrótów
POŚ- Program Ochrony Środowiska
PGO- Plan Gospodarki Odpadami

 


Wytworzył: Administrator (9 listopada 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 20:23:17)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 20:58:12)
Zmieniono: 2005-11-09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2087

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij