Uchwała Nr XXII/116/05

Uchwała Nr XXII/116/05
Rady Gminy Skrwilno
z  dnia 28 września 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 08 grudnia 2004r., Zarządzeniem Nr 11/2005r. Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2005r., Uchwały Nr XXI 107/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca2005r., Zarządzeniem Nr 17/2005 z dnia 10 maja 2005r., Uchwałą Nr XXII/113/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 20/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 35 /2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2005r.

§ 2

W Uchwale Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W § 1

- dochody budżetu gminy w wysokości                         - 9.508.607 zł.
   zwiększa się do kwoty - 9.548.131 zł.
 
w tym:
dochody związane z realizacją zadań  z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie         - 1.060.207 zł.
zwiększa się do kwoty         - 1.070.582 zł.

środki z programów strukturalnych i spójności
Unii Europejskiej           -   232.363 zł.
   


 W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   - 9.858.607 zł.
    zwiększa się do wysokości     - 9.898.131 zł.

2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
   wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości    - 8.899.850 zł.
    zwiększa się do kwoty      - 8.952.274 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -    958.757 zł.
    zmniejsza się do kwoty     -    945.857 zł.

 w tym:

 wydatki na programy z funduszy strukturalnych
 i spójności Unii Europejskiej    -    150.384 zł.


§ 3

Deficyt budżetowy wynosi 350.000 zł. i zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5


§ 5

Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości     - 2.449.999 zł.
- rozchody budżetu w  wysokości     - 2.099.999 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Dochody


Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2005r. i tak:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymano środki w wysokości 10.000 zł. z Nadleśnictwa w Skrwilnie
- W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w paragrafie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano zwiększenia planu w kwocie 10.375 zł. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ – 680 – 3/05 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w kwocie 4.255 zł.; zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ – 580 – 5/05 na wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się w kwocie 6.120 zł.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 2.100 zł. pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB I 3011 – 36/05 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakup zestawów komputerowych itp.)
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Świetlice szkolne, w paragrafie – wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 17.049 zł. W/w kwota przeznaczona jest na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 9.548.131 zł
Wydatki

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2005r. i tak:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale – struktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie dokonano zwiększenia planu w kwocie 10.000 zł.. na zakup materiałów.
- W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w paragrafie - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan dochodów o kwotę 316 zł., w paragrafie - składki na Fundusz Pracy zwiększono plan dochodów o kwotę 45 zł., w paragrafie - wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę 1.834 zł. W/w kwoty zostaną przeznaczone na obsługę komisji obwodowej, obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej oraz sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, w paragrafie - zakup materiałów i wyposażenie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.236 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, w paragrafie - zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 624 zł. na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania np. transport, łączność, oznaczenie lokali, w paragrafie – podróże służbowe krajowe zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł. na pokrycie kosztów przejazdów członków obwodowej komisji wyborczej oraz diet członków oraz rozdziale  - Wybory do Sejmu i Senatu, w paragrafie – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono w kwocie 6.120 zł. z przeznaczeniem na wypłaty diet członkom komisji wyborczych.
- W dziale 752 – obrona narodowa, w rozdziale – pozostałe wydatki obronne, w paragrafie – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy zwiększono  w kwocie 115 zł. na wypłaty dla żołnieża.
- W dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie  - rezerwy, zmniejszono w kwocie 115 zł.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale – szkoły podstawowe, w paragrafie – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.722 zł. O w/w kwotę został zwiększony paragraf – dodatkowe wynagrodzenia roczne. Przesunięcie to było konieczne z uwagi na przejście dyrektora szkoły w Okalewie na emeryturę, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenie zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opalowego, w paragrafie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o 30.000 zł. w Szkole Podstawowej w Skudzawach, która to kwota była przeznaczona na remont dachu, zwiększono natomiast ten sam paragraf w Szkole Podstawowej w Skrwilnie o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę okien na sali gimnastycznej.
W rozdziale – Gimnazja, zmniejszono paragraf – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200 zł., natomiast zwiększono paragraf – dodatkowe wynagrodzenia roczne, w/przesunięcia były konieczne ze względu na ustalenie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na czas określony.
- W rozdziale dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 25.00 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa.
- W rozdziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.100 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – świetlice szkolne, w paragrafie – zakup środków żywności zwiększono plan wydatków o kwotę 24.500 zł. przeznaczoną na sfinansowanie dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i tak: w Skudzawach – 5.100 zł., w Okalewie – 14.000 zł., w Przywitowie – 5.400 zł.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie – zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.951 zł. Wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji, a więc zmniejszenie odsetek od tego kredytu, oraz mniejsza kwota zaciągniętego kredytu niż planowano (spłata mniejszych odsetek) spowodowały iż w/w kwotą można było pokryć bieżące wydatki wynikłe w trakcie realizacji budżetu.
- W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale – pozostała działalność dokonano zwiększenia w kwocie 5.500 zł. z tego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zwiększono o kwotę 4.300 z przeznaczeniem na wypłatę rachunków takich jak: dyplomy, puchary, środki żywności związanych z powożeniem zaprzęgami parokonnymi w dniu 27 sierpnia oraz na koszty podróży w kwocie 1.200 zł. jako częściowy zwrot kosztów podróży za transport koni i bryczek.

Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 9.898.131 zł.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/116/05

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 28.09.2005

 

  

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

 

010

 

 

 

 

 

 

 

751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 Dochody

 

01010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75107

 

 

 

 

 

 

 

75108

 

 

 

 

 

 

 

85212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85401

 

 

 

 

6290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6310

 

 

 

 

 

 

 

 

083

 

Rolnictwo i łowiectwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzą-dów województw pozyskane z innych źródeł.

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

 

Wybory do Sejmu i Senatu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

 

Pomoc społeczna.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwes-tycyjne z zakresu administracji rządo-wej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Świetlice szkolne.

Wpływy z usług.

 

 

10.000

10.000

 

 

 

 

10.000

 

 

 

10.375

 

4.255

 

 

 

 

4.255

 

6.120

 

 

 

 

6.120

 

2.100

 

 

2.100

 

 

 

 

2.100

 

 

17.049

17.049

17.049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.440

70.440

 

 

 

 

69.440

 

 

 

16.310

 

4.255

 

 

 

 

4.255

 

10.955

 

 

 

 

10.955

 

1.287.241

 

 

930.100

 

 

 

 

2.100

 

 

194.157

87.849

87.849

 

 

 

 

Ogółem  dochody

 

 

39.524

 

 

 

 

010

 

 

 

 

751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

752

 

 

 

 

 

758

 

 

 

801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

854

 

 

 

 

900

 

 

 

 

926

Wydatki

 

 

01010

 

 

 

 

 

 

75107

 

 

 

 

 

 

 

 

75108

 

 

 

75212

 

 

 

 

 

75818

 

 

 

80101

 

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

80113

 

 

 

85212

 

 

 

 

 

 

85401

 

 

 

 

 

90001

 

 

 

92695

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

 

4110

4120

4170

4210

4300

4410

 

 

3030

 

 

 

4060

 

 

 

 

 

4810

 

 

 

4010

4040

4210

6050

 

 

 

4010

4040

 

 

4210

 

 

 

 

 

6060

 

 

 

 

4220

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

4210

4410

 

 

Rolnictwo i łowiectwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Zakup materiałów i wyposażenie.

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Składki na fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe.

Zakup materiałów i wyposażenie.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe

 

Wybory do Sejmu i Senatu.

Różne rozliczenia na rzecz osób fiz.

 

Obrona narodowa.

Pozostałe obronne wydatki obronne.

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

 

Różne rozliczenia.

Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwy.

 

Oświata i wychowanie.

Szkoły podstawowe.

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zakup materiałów i wyposażenie.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

 

Gimnazja.

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

 

Dowożenie uczniów do szkół.

Zakup materiałów i wyposażenie.

 

Pomoc społeczna.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

 

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Świetlice szkolne.

Zakup środków żywności.

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zakup usług pozostałych.

 

Kultura fizyczna i sport.

Pozostała działalność.

Zakup materiałów i wyposażenie.

Podróże służbowe krajowe

 

 

10.000

 

10.000

10.000

 

 

 

10.375

 

4.255

316

45

1.834

1.236

624

200

 

6.120

6.120

 

115

115

 

 

115

 

 

 

 

 

52.922

26.722

 

1.722

10.000

 

15.000

 

1.200

 

1.200

 

25.000

25.000

 

2.100

 

 

2.100

 

2.100

 

24.500

24.500

24.500

 

 

 

 

 

 

 

5.500

5.500

4300

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

115

115

 

32.922

31.722

1.722

 

 

 

30.000

 

1.200

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.951

32.951

32.951

 

 

934.026

 

916.826

10.000

 

 

 

16.310

 

4.255

316

45

1.834

1.236

624

200

 

10.955

6.120

 

115

115

 

 

115

 

33.593

33.593

33.593

 

4.282.474

2.620.627

1.664.482

132.900

111.049

 

15.000

 

921.287

594.448

47.600

 

226.182

97.032

 

1.780.006

 

 

978.710

 

2.100

 

392.203

275.355

87.849

 

 

 

579.347

403.557

154.729

 

44.940

44.940

22.120

10.000

 

 

 

 

Ogółem wydatki

 

105.512

 

65.988

 

 

 

 

            Rezerwa ogólna wynosi 33.593 zł.

 

 

 

        Załącznik Nr 5

   do Uchwały  Nr XXIII/116/05

          Rady Gminy Skrwilno

       z dnia 28 września 2005r.

 

 

Zmiany programu

 

INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA ROK  2005

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

PROGRAM  ZADANIE

 

 

 

WARTOŚĆ

 

TERMIN

 

PLANOWANE NAKŁADY NA 2005 r.

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kosztorys inwestorski

Łączne nakłady

 

rozpoczęcia

 

zakończenia

W tym rbm

1

Wymiana okien w sali gimnastycznej przy

SP w Skrwilnie

15.780

15.780

08.2005

30.09.05

15.000

Środki własne

 

2

 

Zakup kserokopiarki

-

-

30.09.05

30.09.05

2.100

Środki własne

 

 

Ad.1. Wymiana okien na sali gimnastycznej w szkole w Skrwilnie.

Ad.2. zakup kserokopiarki – organizacja nowych stanowisk pracy w świadczeniach rodzinnych.

 


 


 


Wytworzył: Administrator (9 listopada 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 20:25:34)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 21:00:18)
Zmieniono: 2005-11-09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1236

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij