Uchwała Nr XXIV/121/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XXIV/121/05

Uchwała Nr XXIV/121/05
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 02 grudnia 2005r

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8, 10 i 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   278,90 zł.
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   549,30zł.
   c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   804,70 zł.
2/ od samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 1990r. o dopuszczalnej ma-sie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   247,60 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   517,70 zł.
   c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   804,70 zł.
3/ od samochodów ciężarowych, posiadających katalizator spalin, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                    216,10 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                    486,20 zł.
   c/ powyżej 9 ton , a poniżej 12 ton            -                                     773,20 zł.


4/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r.,z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej ma-sie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   920,60 zł.
- o liczbie osi -  trzy                              -                                   436,70 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                 1517,00 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 1111,90 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2282,30 zł.
5/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi – dwie                            -                                     889,10 zł.
         - o liczbie osi – trzy                             -                                      405,10 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – trzy                            -                                    1485,50 zł.
          - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                    1080,50 zł.
     c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                     2250,80 zł.
6/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                         -                                          857,60 zł.
          - o liczbie osi – trzy                           -                                         373,60 zł.
      b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – trzy                           -                                        1454,00 zł.
          - o liczbie osi – cztery i więcej          -                                        1049,00 zł.
      c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                        2219,30 zł.

7/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1382,00 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                   886,80 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                1730,80 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                1393,30 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2501,90 zł.
8/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi – dwie                             -                               1350,40 zł.
         - o liczbie osi – trzy                               -                                855,30 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
         - o liczbie osi – trzy                               -                               1699,30 zł.
         - o liczbie osi – cztery i więcej             -                                1361,80 zł.
       c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi – cztery i więcej             -                                2501,80 zł.
9/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin z innym syste-mem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                            -                                 1318,90 zł.
          - o liczbie osi – trzy                             -                                    823,70 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – trzy                             -                                  1667,80 zł.
          - o liczbie osi – cztery i więcej            -                                  1330,30 zł.
        c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
           - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                   2501,90 zł.


10/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                 -                                   402,90 zł.
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                      -                                   774,30 zł.
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                         -                                   898,00 zł.
11/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                -                                    371,40 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                    -                                     742,80 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                       -                                     866,50 zł.
12/ od ciągników siodłowych  i balastowych posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony               -                                     339,90 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                   -                                      711,30 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                      -                                      835,00 zł.

13/ od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 1990r. przysto-sowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneuma-tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                   155,20 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie                             -                                 1912,10 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                 1927,90 zł.
- o liczbie osi – trzy                               -                                1837,20 zł.
14/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespo-łu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi – dwie                            -                                     123,70 zł.
       b/ równej lub wyższej  18 ton i do 36 ton włącznie:
         - o liczbie osi – dwie                           -                                     1880,60 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton;
          - o liczbie osi – dwie                          -                                     1896,40 zł.
          - o liczbie osi – trzy                           -                                     1841,70 zł.
15/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                           -                                         92,30 zł.
       b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi – dwie                          -                                     1849,10 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton:
           - o liczbie osi – dwie                          -                                     1864,90 zł.
           - o liczbie osi – trzy                           -                                      1810,20 zł.

16/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż18 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                  155,20 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie                             -                                1936,20 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                2226,00 zł.
- o liczbie osi – trzy                               -                                2505,10 zł.
17/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                -                                   123,70 zł.
    b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
       - o liczbie osi – dwie                                -                                 1936,20 zł.
    c/ wyższej niż 36 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                -                                 2194,50 zł.
       - o liczbie osi – trzy                                 -                                  2505,10 zł.
18/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                             -                                    92,30 zł.
      b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
          - o liczbie osi – dwie                              -                               1936,20 zł.
      c/ wyższej niż 36 ton:
          - o liczbie osi – dwie                              -                                2163,00 zł.
          - o liczbie osi – trzy                                -                               2505,10 zł.


19/ od przyczep i naczep, wyprodukowanych do 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-datku rolnego                                                 -                                        774,30 zł.
 
20/ od przyczep i naczep wyprodukowanych po 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-datku rolnego                                                -                                          743,80 zł.

21/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych do 1990r., z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym na równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopusz-czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
        - o liczbie osi – jedna                            -                                          155,20 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi – jedna                            -                                          549,30 zł.
        - o liczbie osi – dwie                                                                      1393,30 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi – dwie                            -                                        1393,30 zł.
         - o liczbie osi -  trzy                                                                       1528,30 zł.
22/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopusz-czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi – jedna                           -                                           123,70 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi – jedna                           -                                           517,80 zł.
        - o liczbie osi – dwie                            -                                         1382,20 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi – dwie                           -                                         1361,80 zł.
         - o liczbie osi – trzy                            -                                          1496,80 zł.


23/ od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wypro-dukowanych do 1990 r.,  z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowa-dzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna                             -                                       155,20 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna                             -                                       920,60 zł. 
- o liczbie osi – dwie                              -                                    1415,80 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie                              -                                    1817,40 zł.
- o liczbie osi – trzy                                -                                    1888,40 zł.
24/od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wypro-
dukowanych po 1990 r., z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna                           -                                       123,70 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna                           -                                      889,10 zł.
- o liczbie osi – dwie                            -                                     1384,20 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
     - o liczbie osi – dwie                            -                                   1785,90 zł.
     - o liczbie osi – trzy                             -                                    1856,90 zł.
25/ od autobusów, wyprodukowanych do 1990 r., w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                                  1269,50 zł.
      b)równej lub wyższej niż 30 miejsc          -                                  1888,40 zł.
26/ od autobusów, wyprodukowanych po 1990 r., w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                                  1238,00  zł.
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc         -                                  1856,90 zł.      

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy szkolne stanowiące własność Gminy Skrwilno będące w jej użytkowaniu.

§ 3
Podatek od środków transportowych płatny będzie na konto urzędu gminy w BS Skępe o/ Skrwilno.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                  Krzysztof Żyźniewski

 


Wytworzył: admin (21 grudnia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (21 grudnia 2005, 11:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1961

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij