Uchwała Nr XXIV/122/05

Uchwała Nr XXIV/122/05
Rady Gminy Skrwilno
z  dnia 02 grudnia 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 08 grudnia 2004r., Zarządzeniem Nr 11/2005r. Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2005r., Uchwały Nr XXI 107/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca2005r., Zarządzeniem Nr 17/2005 z dnia 10 maja 2005r., Uchwałą Nr XXII/113/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 20/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 35 /2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2005r., Uchwałą Nr XXII/116/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 września, Zarządzeniem Nr 38/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2005r., Zarządzeniem Nr 40/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 października 2005r., Zarządzeniem Nr 44/05 Wójta gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2005r.

§ 2

W Uchwale Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W § 1

- dochody budżetu gminy w wysokości                         - 9.918.998 zł.
   zwiększa się do kwoty - 9.999.698 zł.
 
w tym:
dochody związane z realizacją zadań  z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie         - 1.342.009 zł.

środki z programów strukturalnych i spójności
Unii Europejskiej           -   232.363 zł.

 W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości    - 10.268.998 zł.
   zwiększa się do wysokości      - 10.349.698 zł.

2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
   wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości    - 9.323.141 zł.
    zwiększa się do kwoty      - 9.422.441 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -    945.857 zł.
    zmniejsza się do kwoty     -    927.257 zł.

 w tym:

 wydatki na programy z funduszy strukturalnych
 i spójności Unii Europejskiej    -    150.384 zł.


§ 3

Deficyt budżetowy wynosi 350.000 zł. i zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                      Krzysztof Żyźniewski

 

 

Uzasadnienie


Zmian dokonano w dochodach budżetowych.

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział – Drogi publiczne gminne, paragraf – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszono o kwotę 20.000 zł. w związku z brakiem realizacji inwestycji chodnika we wsi Urszulewo pomniejszono dochody o wpłaty od ludności.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf – podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększono dochody o kwotę 70.000 zł. W rozdziale – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf – podatek od spadków i darowizn zwiększono dochody o 15.000 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zwiększono dochody o kwotę 1.400 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy w tej komórce.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział – Świetlice szkolne, paragraf – wpływy z usług zwiększono dochody o kwotę 14.300 zł. – są to wpływy od dzieci na dożywianie w stołówkach szkolnych.


Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 9.999.698 zł.


Zmian dokonano również w wydatkach

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, paragraf – dotacja przedmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez zakład budżetowy – zwiększono wydatki o kwotę 13.500 zł., która to kwota stanowi zwiększenie dotacji o należny podatek VAT.
- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział – Drogi publiczne gminne, paragraf – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki o kwotę 20.000 zł. o niezrealizowane wpłaty od ludności na budowę chodnika w Urszulewie
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział – Pozostała działalność, paragraf – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zwiększenie wydatków o kwotę 3.900 zł. spowodowane zwiększeniem inkasa dla sołtysów, rozdział – Urzędy Gmin, paragraf – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000 zł. w związku ze zwiększonym zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz wypłatą odprawki emerytalnej, paragraf – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 14.300 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania. W rozdziale – Pozostała działalność, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenie zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł., w paragrafie – zakup usług pozostałych plan wydatków zwiększa się o kwotę 11.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu Lider + oraz opłacenie prowizji bankowych, paragraf różne opłaty i składki zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł.  na opłacenie składek PFRON.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział – szkoły podstawowe, paragraf – zakup materiałów zwiększono plan wydatków o kwoty 1.500 zł. na zakup wyposażenia pokoju nauczycielskiego. Rozdział – Dowożenie uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na badanie techniczne.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział – Ochotnicze straże pożarne, paragraf – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - zwiększono wydatki kwotę 500 zł. – jest to ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, paragraf – zakup materiałów i wyposażenie – zwiększono wydatki o kwotę 2.600 zł. z przeznaczeniem na zakup opału i paliwa do samochodów strażackich, paragraf – zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 200 zł. za położenie płytek w sali zebrań strażaków
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 1.400 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy w tej komórce.
- Dział854 -   Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział – Świetlice szkolne, paragraf – zakup środków żywności, zwiększono o kwotę 14.300 zł. Są to wydatki ponoszone na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i tak:         SP Skudzawy – 3.200 zł., SP Okalewo – 6.000 zł. SP Przywitowo – 5.100 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf – zakup energii zwiększono plan wydatków o 12.000 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 10.349.698 zł.


 


Wytworzył: admin (21 grudnia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (21 grudnia 2005, 11:59:09)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (21 grudnia 2005, 12:01:05)
Zmieniono: 2005-12-21

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1617

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij