Uchwała Nr XXV/124/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XXV/124/05

UCHWAŁA NR XXV/124/05
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2006 r.                                           

                          
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 122, art. 124, 2.3, art. 128, ust. 2, art. 134, ust 3, art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości                           - 10.280.663 zł.
    w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości       -  1.623.850 zł.
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                                        -    65.500 zł.
    c) subwencja ogólna w wysokości                                                    - 6.418.927 zł.
        z tego:
        - część oświatowa w wysokości                                                    - 3.737.933 zł.
        - część wyrównawcza w wysokości                                                - 2.680.994 zł.
        - część równoważąca w wysokości                                                -    316.478 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera
    załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości                              - 10.280.663 zł.
    w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości                                                                        - 1.623.850 zł.
    b) wydatki na realizację zadań określonych w
        programie profilaktyki i rozwiązywania
        problemów alkoholowych w wysokości                                           -    65.500 zł.

2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
    a) wydatki bieżące w wysokości                                                        -    9.597.350 zł.
    b) wydatki majątkowe w wysokości                                                    -      683.313 zł.
  
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów,
    rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do
    niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków ( plan finansowy) zadań z
    zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
    określonych w § 1, pkt. a) i § 2, pkt. a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej
    uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 102.806 zł.

§ 4

1. Ustala się:
    - przychody budżetu w wysokości                                             -    366.668 zł.
    - rozchody budżetu w wysokości                                              -    366.668 zł.

    Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających
źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody w kwocie  9.449 zł.
- wydatki w kwocie    9.449 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 430.136 zł, w tym dotacje z budżetu gminy 175.262 zł. oraz wydatków zakładów w kwocie 430.136 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:
a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i              paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków majątkowych,
b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy ( funkcjonujących jako jednostki budżetowe) z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 9

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych
    zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.
   
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie
    zaciągać zobowiązania na kwotę 900.000 zł.

§ 10

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 r. i lata następne - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 11

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Budżet
Gminy Skrwilno
na rok 2006
(w wersji opisowej)
                                                     
                                                                         
                                                                   
Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2006 przewiduje środki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Dochody
                                Ogółem plan dochodów wynosi  10.280.663 zł.


Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo      - 50.000 zł.

Plan dochodów w tym dziale wynosi kwotę     - 50.000 zł.
Jest to udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji
pn  "Budowa wodociągów wsi"

Dział 020 - Leśnictwo        - 2.100 zł.

W rozdziale " Gospodarka leśna" są przewidywane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. od Nadleśnictwa Skrwilno.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa     - 61.786 zł.

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w kwocie                                                                                           28.035 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w kwocie 30.971 zł, a także opłata z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów 2.576 zł i dzierżawy gruntów na cele rolnicze 204 zł.

Dział 750- Administracja publiczna      - 89.554 zł.

W rozdziale " Urzędy wojewódzkie" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi
63.500 zł. W rozdziale - "Urzędy Gmin" przewidywana kwota dochodów
wynosi 26.054 zł. W w/w kwotę składają się dochody z czynszów w kwocie 24.754 zł i wpływy z różnych opłat w kwocie 1.300 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
                    Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa  - 1.150 zł.

Jest to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa `- 1.680 zł.

Dochody w tym rozdziale to czynsz za dzierżawę pomieszczenia OSP na sklep w Urszulewie.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
                  i od innych jednostek nie posiadających osobowości
                  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      -  1.349.141zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  -      3.100 zł.
- podatek od nieruchomości      -  426.225 zł.  
- podatek rolny        -    91.970 zł.
- podatek leśny        -   46.721 zł. 
- podatek od środków transportowych     -   63.425 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych    -   43.500 zł.
- podatek od spadków i darowizn     -         500 zł.
- podatek od posiadania psów      -         600 zł.
- wpływy z opłaty targowej      -    55.000 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności rządowe -      3.200 zł.
- wpływy z różnych opłat      -         750 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -      1.100 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody
 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan
dochodów wynosi        -    91.500 zł.
z czego :
- wpływy z opłaty skarbowej                                                      -           26.000 zł.   
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi                -           65.500 zł.

W rozdziale 75621 - " Udział gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa - kwota dochodów wynosi                 -         521.550 zł.
z czego :
- podatek dochodowy od osób fizycznych                                  -         520.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych                                    -             1.550 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia                                                   -      6.740.405 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                           -      3.737.933 zł.
- Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                       -      2.680.994 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                     -         316.478 zł.                   
- Odsetki od nieterminowych wpłat                                             -            5.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie                                            -          31.150 zł.

- W rozdziale - Szkoły podstawowe - dochody z najmu i dzierżawy
 składników majątkowych j.s.t                                                     -            3.400 zł.
- W rozdziale - Przedszkola - kwota przeznaczonych dochodów
   wynosi                                                                                       -          27.750 zł.
   z tego - wpływy - z różnych opłat - opłata stała 3.350 zł
              - wpływy z usług wyżywienie dzieci 24.400 zł.

W dziale - 852 - Pomoc Społeczna                                           -     1.792.100 zł.
 
- W rozdziale - Pozostała działalność                                           -         37.200 zł.
   Dotacja na program "Posiłek dla potrzebujących" - 37.200
- W rozdziale - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja
   celowa wynosi                                                                            -    1.498.000 zł.
- W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
    osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota
    dotacji celowej wynosi                                                              -           7.300 zł.
- W rozdziale - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenie społeczne - dotacje na ten cel wynoszą               -       172.700 zł.
   Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
   własnych zadań bieżących gmin wynosi                                    -       118.800 zł.
   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
   zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
   oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         -         53.900 zł.     
- W rozdziale - Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja celowa
   otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
   bieżących gmin wynosi                                                               -        76.900 zł.
  


Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza                       -       160.377 zł.

W rozdziale - Świetlice szkolne - wpływy z usług kwota na dożywianie
uczniów wynosi - 160.377 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    -           1.220 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota
planowanych dochodów wynosi                                                   -           1.220 zł.

 


Wydatki

Ogółem plan  wydatków wynosi 10.280.663 zł.


Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo     - 953.940 zł.

W rozdziale "Spółki wodne" wydatki zaplanowano na kwotę - 4.000 zł.                   z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale "Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi" wydatki skalkulowano na kwotę        - 929.175 zł.
Z czego:
- na dotację przedmiotową dofinansowanie poboru wody dla zakładu budżetowego kwota zaplanowanych wydatków wynosi - 175.262 zł.
- na zakup usług pozostałych -  spłata odsetek od kredytów i koszty karencji - 120.600 zł.
- na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 633.313 zł.

W rozdziale "Główny Inspektor Weterynarii" przeznaczono na sfinansowanie zadań kwotę w wysokości 13.248 zł. (nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem).

W rozdziale "Izby Rolnicze" zaplanowano 2.517 zł. jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowana kwota wydatków wynosi 5.000 zł.
z czego: kwotę 1.500 zł. przeznaczono na zakup materiałów, a 3.500 zł na zakup usług pozostałych.

Dz. 600 - Transport i Łączność            - 180.316 zł.

Rozdział - Drogi publiczne gminne             - 180.316 zł.
Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota                        -   58.416 zł.
Pozostała kwota 71.900 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni lub modernizacji dróg.
Na budowę chodnika we wsi Urszulewo przeznaczono kwotę 50.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                - 34.155 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -34.155 zł
Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę 34.155 zł. na zakup węgla do Pałacu w Okalewie na energię, opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz na drobne remonty budynków komunalnych.


Dz. 710 Działalność Usługowa                                                              - 1.550 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność 71095 zaplanowano kwotę           - 1.550 zł.
W/w kwota jest przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na
 groby pomordowanych.

Dz. 750 - Administracja Publiczna                                               - 1.270.958 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 1.153.857 zł

Rozdział - Urzędy Wojewódzkie 75011                                            -   80.909 zł.
Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności i dowody osobiste.

W rozdziale - Rady Gminy 75022                                                        - 40.194 zł.
Są to wydatki na wypłaty diety dla Przewodniczącego Rady, diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz zakup napoi na posiedzenia.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin                                                      -  1.027.246 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie  -   990.145 zł.
Z tego: płace, pochodne od płac dla 18 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota - 830.949 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 196.297 zł. na zakup komputerów, oprogramowania, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, zakup Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Ministra Finansów, opłata za szkolenia pracowników, zakup

czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup miału itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność                                              - 122.609zł.
W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów, zaplanowano na składki na stowarzyszenie Gmin i Ziemi Dobrzyńskiej, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, Zgromadzenie Gmin Rypińskich, dla Kół Gospodyń, Związek Emerytów i Rencistów.

Dz. 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli           i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa                                                   - 1.150 zł.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.150 zł.
Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 50.800 zł

W rozdziale 75412 Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę 50.800 zł.
Są to wydatki na utrzymanie 9 remiz. Z tego: utrzymanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta gminnego, drobne remonty w remizach, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków, ogrzewanie garaży w OSP w Skrwilnie i Przywitowie, zakup sprzętu pożarniczego i wypłaty za udział strażaków w pożarach.

Dz. 758 - Różne rozliczenia                                                              - 102.806 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę -  102.806 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie                                                   - 4.629.420 zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe                                       - 2.844.651 zł.
W w/w rozdziale są obsługiwane cztery szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo, Skudzawy i Przywitowo. Ogółem w tych szkołach jest 29 oddziałów do których uczęszcza 560 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych kwota wynosi 2.653.799 zł.
Pozostała kwota 190.852 zł. przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, opłata za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku szkół itp.

W rozdziale 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
                  - 91.916 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 3 szkoły: Okalewo, Skudzawy i Przywitowo. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi   - 89.721 zł.
Pozostała kwota 2.195 zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną oraz za rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 80104 - Przedszkola              - 374.968 zł.
Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 308.084 zł.
Pozostała kwota 66.884 zł. przeznaczona jest na zakup środków żywności, zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne remonty, ubezpieczenie majątku przedszkola, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 61 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja                                                             - 1.021.309 zł.
W gimnazjum jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 290 uczniów. Budżet w gimnazjum przeznaczony jest na:
- płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości       - 962.124 zł.
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 59.185 zł. Jest to kwota na zakup pomocy naukowych w klaso-pracowniach, utrzymanie klas i zaplecza sanitarnego w należytym stanie. Opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring szkoły, zakup opału na zimę, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje, drobne naprawy, druki i materiały biurowe itp.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                                - 223.793 zł.
W rozdziale tym wydatki obligatoryjne czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą - 108.706 zł.
Pozostała kwota 115.087 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, ubezpieczenie i remont 3 autobusów szkolnych i 1 osinobusa, które dowożą 546 uczniów.
Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 21.859 zł
Są to opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność                                               - 50.924 zł.
Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów, opłata za usługi bankowe i paliwo na wycieczki, itp.

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia                                                                - 65.500 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi   - 65.500 zł.
Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota wydatków wynosi  47.524 zł.
Pozostała kwota 17.976 zł. w/w rozdziale zaplanowano na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem.


Dz. 852 Pomoc Społeczna                                                               - 2.257.466 zł. 

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W w/w rozdziale wypłata świadczeń społecznych wynosi 1.523.061 zł. Płace i pochodne od płac, pochodne od wypłaconych świadczeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia - 1.515.241zł
Pozostała kwota 7.820 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: energię elektryczną, zakup druków i materiałów biurowych, delegacje, ogrzewanie itp.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.300 zł. Kwota ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 172.700 zl.
W w/w rozdziale wypłacane są: zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki dla kobiet w ciąży, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                           - 205.692 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                   - 158.913 zł.
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 158.913 zł. z tego to płace i pochodne od płac dla 4 pracownic wynoszą 141.030 zł.
Pozostała kwota 17.883 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje itp.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność                                             - 189.800 zł.
W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków jednorazowych  tj. węgiel, odzież, leki, żywność, dożywianie dzieci w szkołach.


Dz. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza                                - 329.661 zł.
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne                                                    - 327.305 zł. 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  - 157.984 zł. Pozostała kwota 169.321 zł. przeznaczona jest na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego  w stołówkach szkolnych oraz zakup energii i na pozostałe usługi.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność                                                 - 2.356 zł.
W rozdziale tym zaplanowano opłaty za druki i usługi bankowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (fundusz dla emerytów).

Dz. 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska          - 222.286  zł.  

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   -  45.000 zł. 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki zapłatę odsetek od
zaciągniętego kredytu.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami                                         - 16.200 zł  
W rozdziale tym zaplanowano płace dla gospodarza wysypiska śmieci w Szczawnie oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                - 90.436 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za energię  na drogach i ulicach oraz opłatę za usługę - konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                               - 70.650 zł.
Wydatki w tym rozdziale to inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, wypłata za przystanki, które wynoszą 15.650 zł. oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, opracowanie założeń gminnego planu zaopatrzenia w ciepło w energię elektryczna i paliwo gazowe - 55.000 zł.,


Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  - 140.155 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  - 3.230 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na energię elektryczną w świetlicach, zakup potrzebnych materiałów.
Rozdział 92116 Biblioteki                                                                   - 136.925 zł.
Na utrzymanie bibliotek zaplanowano kwotę 136.925 zł. z tego to płace, pochodne od płac, 13-stki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 3 bibliotekarek w Skrwilnie, Okalewie i Skudzawach wynoszą 121.093 zł.
Pozostała kwota 15.832 zł. zaplanowana jest na zakup książek do bibliotek, zapłata za węgiel, czasopisma, druki, środki czystości itp.


Dz. 926 - Kultura Fizyczna i Sport                                                    - 40.500 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatki dotyczące zakupu sprzętu sportowego, opłata składek, wypłata diet dla sędziów za mecze, ubezpieczenie dla zawodników.

 

 

 

 

 

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (4 stycznia 2006)
Opublikował: Jerzy Paradowski (4 stycznia 2006, 11:11:49)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (4 stycznia 2006, 11:25:11)
Zmieniono: 2006-01-04

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1428

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij