Uchwała Nr XXV/125/05

Uchwała Nr XXV/125/05
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu na 2006 r. i lata następne.

Na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
 Przy sporządzaniu projektu budżetu biorą udział:
1. wójt gminy,
2. skarbnik gminy,
3. kierownicy jednostek organizacyjnych,
4. dyrektorzy szkół,
5. dyrektor przedszkola,
6. kierownik zakładu budżetowego.

§ 2
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownik zakładu budżetowego, dyrektorzy szkół, dyrektor przedszkola składają propozycje projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych, dotyczących kierowanych przez nich jednostek.
2. Projekt budżetu dysponenci opracowują na podstawie:
- przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku, w tym wynagrodzeń
- aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowych z budżetu gminy
- dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalanej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.)
- dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w danym roku budżetowym dołączają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków.
3. Wskaźniki do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy ustala Wójt gminy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
§ 3
Ustala się ostateczny termin składania zapotrzebowań, o których mowa w § 2 na dzień 15 października każdego roku.
                                                         § 4       
 Materiały składane są do skarbnika gminy, który nadzoruje terminowość złożenia materiałów i ich kompletność.
1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa a także w oparciu o przewidywany plan zatrudnienia i wykonania wynagrodzeń, stawek podatkowych, przewidywanego wykonania wydatków rzeczowych z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji, właściwy zespół pod kierunkiem Skarbnika gminy sporządza projekt budżetu w którym zawiera:
1) Prognozowane dochody budżetu gminy
2) Wydatki budżetu gminy z wyodrębnieniem:
- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych
- wydatków na realizację zadań zleconych
3) Wpłaty jednostek organizacyjnych i dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem
4) Dochody z podatków, opłat i innych należności określonych ustawami
5) Subwencje ogólne z budżetu państwa
6) Wyodrębnione dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami.
7) Dochody z majątku gminy
8) Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej gminy
9) Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
10)  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
11)  Zakres kwoty dotacji przedmiotowych
12)  Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań Gminy
13)  Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w zakresie określonym w art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
14)  Określenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Projekt budżetu gminy sporządza się według następującej szczegółowości:
- dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów
- wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów
     z określeniem nazwy klasyfikacji budżetowej
3. Do projektu załącza się cześć opisową

§ 5
 Wójt Gminy sporządza projekt uchwały budżetowej, do której poza projektem budżetu dołącza się:
1. informacje o stanie mienia komunalnego gminy, która zawiera wyczerpujące 
      dotyczące:
- powierzchni oraz wartości gruntów
- budynków i budowli
- aktualny sposób użytkowania mienia - gruntów, budynków, budowli oraz planowanego sposobu zagospodarowania mienia dotychczas niewykorzystanego
- pozostałych środków trwałych i urządzeń
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem następujących danych:
- nazwy i lokalizacji inwestycji
- całkowitej wartości kosztorysowej
- nakładów planowanych w roku budżetowym
- źródła pokrycia nakładów inwestycyjnych
3. Odrębny plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu      administracji rządowej. Plan powinien być opracowany po stronie dochodów i wydatków z rozbiciem na działy, rozdziały i paragrafy.
4. Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.
5. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych.
6. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.

§ 6
1. Projekt budżetu gminy oraz informacje o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami Wójt Gminy przedkłada:
a) Przewodniczącemu Rady Gminy
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania w terminie najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7
 Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej przekazuje niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady.
 Przewodniczący poszczególnych komisji ustalają terminy posiedzeń poświęconych analizie projektu.

§ 8
1. Niezwłocznie po otrzymaniu projektu budżetu komisje rady przystępują do pracy, która kończy się wydaniem opinii.
2. Komisja rady może wskazać konieczność dokonywania zmiany w opiniowanym prze siebie dziale, wskazując jednak zwiększenie wydatków, zobowiązana jest wskazać źródło finansowania.
3. Opinie Komisji rady jej przewodniczący przedkładają Wójtowi Gminy na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem sesji, na której będzie prezentowany projekt budżetu do akceptacji rady gminy.
4. Na 10 dni przed terminem sesji budżetowej Wójt Gminy przedstawia swoje stanowisko do zgłoszonych przez komisje opinii na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady.
§ 9
 Wraz z przesłaniem projektu uchwały budżetowej przewodniczącym stałych komisji rady można zaplanować termin sesji, podczas której odbędzie się czytanie budżetu. Termin ten powinien być wyznaczony w taki sposób, że czas do jej rozpoczęcia pozwoli na wyznaczenie w nim posiedzeń wszystkich komisji.

§ 10
 Opinie regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić radzie gminy przynajmniej 3 dni przed sesją.

§ 11
 W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej przewodniczącemu rady gminy Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów.
 Jednostki te w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych opracowują projekty swoich planów finansowych nie później jednak jak do 21 grudnia.

Przebieg Sesji budżetowej
§ 12
1. Sesja, podczas której ma być uchwalony budżet gminy może zawierać inne punkty porządku obrad.
2. Radni zobowiązani są do przygotowania się do sesji oraz do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z Wójtem gminy lub Skarbnikiem.
§ 13
 Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. Uzasadnienie Wójta może być składane w formie ustnej.
2) Odczytanie opinii komisji rady przez jej przewodniczących
3) Odczytanie stanowiska Wójta do opinii, które może być podtrzymujące swoje pierwotne stanowisko wyrażone w projekcie budżetu albo przychylające się do opinii komisji w całości lub w poszczególnych jej punktach.
4) Dyskusja nad wszelkimi nie uzgodnionymi sprawami.
5) Głosowanie każdego nie uzgodnionego stanowiska osobno.
6) Głosowanie całej uchwały budżetowej.

§ 14
 W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu Wójt Gminy :
- przekazuje podległym jednostkom gminy informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu
- opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

§ 15
 Zmiany do uchwały budżetowej dokonywane są w trybie w jakim podejmowane są uchwały rady gminy.

 

§ 16
 W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą mają zastosowanie przepisy wynikające z :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

§ 17
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr V/21/94 z dnia         26 października 1994r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Skrwilno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
§ 18

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

        


Wytworzył: Danuta Szymańska (4 stycznia 2006)
Opublikował: Jerzy Paradowski (4 stycznia 2006, 11:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1657

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij