Uchwała Nr XXV/127/05

Uchwała Nr XXV/127/05
Rady Gminy  Skrwilno
z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Skrwilno

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) , w związku z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy  Skrwilno

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Skrwilno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                              § 2

  Traci moc  uchwała  Nr  XXIX/121/97   Rady Gminy Skrwilno  z dnia
  19  listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
   i porządku w gminie. 
 
                                                            § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Skrwilno.

                                                          § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

 


Załącznik do uchwały Nr XXV/127/05
        Rady Gminy  Skrwilno
     z dnia  29 grudnia  2005 r.             
                                                                                                                      
R e g u l a m i n
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  SKRWILNO


R o z d z i a l   I
Postanowienia   ogólne

§1
      Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku  na terenie  gminy
  S k r w i l n o ,  a w szczególności :
 1)      wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, oraz inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami ,
2)      rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości  oraz drogach publicznych a także zasady ich rozmieszczania,
3)      częstotliwość, zasady i sposób usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4)      obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarcze, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością, dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
5)      wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowi deratyzacji  i  terminów jej przeprowadzania.
2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.),
2)      nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków ( art. 46 § 1 kodeksu cywilnego),
3) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania
czystości i porządku,
najemcach /właścicielach lokalu - należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualnie umowy na odbiór odpadów ,
umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców / właścicieli lokali;
stawkach opłat - należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę / właściciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych
 4)    odpadach  komunalnych  -  należy  przez  to  rozumieć  odpady,  powstające  w   gospodarstwach domowych a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

5) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania
6)  zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,
7) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć w szczególności świnie, owce, kozy, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, norki, tchórzofretki, lisy, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
8) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostały.
3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w której ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki obciążają właścicieli nieruchomości zgodnie z ust. 2 pkt. 3.

§ 2

 Gmina Skrwilno  tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku w
szczególności poprzez:
1)     propagowanie działań mieszkańców gminy na rzecz ekologii,
2)     wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw mieszkańców zmierzających do utrzymania czystości i porządku w miejscu zamieszkiwania,
3) zapewnienie prawa do dostarczenia odpadów na wysypisko odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych,
4) budowę  i  utrzymanie  na  terenie  gminy  kanalizacji  sanitarnej,  
5)    wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie utrzymania czystości i porządku,
6)     bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu,
7)     tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,
8)     wprowadzenie zakazu  wywozu  odpadów  komunalnych  w  miejsca  inne  niż  wysypisko śmieci,
9)     wprowadzenie zakazu wypalania traw, suchych roślin i innych odpadów,
10) kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób winnych zaniedbań lub też uchylających się od obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości określonych w ustawie i niniejszym regulaminie,
11) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok padłych bezdomnych zwierząt oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami zbiórki i utylizacji padłych zwierząt.
12) mieszkańcy gminy będą informowani w formie komunikatu  o możliwości    składowania w wyznaczonym miejscu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  pochodzącego z gospodarstw domowych.
 
§ 3
Na terenie Gminy Skrwilno obowiązują następujące zakazy i obowiązki :
1)  dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza
instalacjami i urządzeniami do czasu wprowadzenia selektywnego
zbierania lub odbierania odpad ów ulegających biodegradacji, a ich
spalanie nie narusza odrębnych przepisów,
2) zakaz samowolnego spalania pozostałości roślinnej na powierzchni ziemi
3) zakaz spalania komunalnych odpadów niebezpiecznych w miejscach i instalacjach do tego celu nie przeznaczonych oraz spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych gumy odzieży, zaoliwionych szmat oraz mebli,

4) zakaz zakopywania odpadów komunalnych i wylewania nieczystości ciekłych  oraz wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych ,

5) zakaz wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych nieczystości ciekłych i wód deszczowych,
6) obowiązek  składowania obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach do tego przeznaczonych tak jak odpowiednie płyty gnojowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce,
7) obowiązek corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci,
8) obowiązek  umieszczania na targowiskach informacji o warunkach prowadzenia handlu i utrzymania czystości,
9) obowiązek umieszczania plakatów ,reklam, nekrologów  itp. jedynie w wyznaczonych miejscach tj. odpowiednich tablicach,  słupach ogłoszeniowych czy gablotach .

 

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości           i terenach użytku publicznego

§ 4
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1)      wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz do utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2)      przyłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
3)      gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w urządzeniach o których mowa w pkt. 1;
4)      usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyłącznie za pośrednictwem podmiotów uprawnionych, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 5 niniejszego regulaminu, na podstawie umowy zawartej z takim podmiotem,
5)      oczyszczania ze  śniegu i  lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości; na pozostałych terenach w odniesieniu do dróg publicznych , utrzymanie czystości i porządku należy do zarządcy drogi.
2. Jeżeli na nieruchomości prowadzone są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm), utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy w zakresie określonym w ust. 1 należy do kierownika budowy.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i przechowywania tych dowodów przez okres 1 roku.
4. Na żądanie Wójta lub osoby(osób) przez niego upoważnionej, właściciel nieruchomości lub osoba, o której mowa w ust. 2 zobowiązany jest okazać umowę zawartą z podmiotem uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5, oraz dowód opłaty za te usługi.

§ 5
1.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1)   sprzątania terenu nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych;
2)   zamiatania terenów utwardzonych, aby nie dopuścić do zalegania na nich zanieczyszczeń.
2. Zabrania się wypalania trawników, terenów zielonych, nieużytków i obszarów użytkowanych rolniczo oraz wyłączonych z użytkowania rolniczego.

§ 6
1. W budynkach wielo lokalowych winna znajdować się tablica zawierająca dane:
       1)  adres właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz regulamin porządku domowego;
       2)  numer telefonu pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, pogotowia            
           energetycznego, wodociągowego.
2. Nieruchomości zabudowane powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny numerami porządkowymi.

§ 7
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone są z zachowaniem następujących warunków:
1)   może się odbywać wyłącznie w obrębie nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości
2)   powstające ścieki  odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub szczelnych  zbiorników bezodpływowych,
3)  dopuszczalne jest przeprowadzanie jedynie drobnych , doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych np. wymianę kół , świec zapłonowych , żarówek , uzupełnianie płynów itp. pod warunkiem , że nie będą powodować powstawania ponadnormatywnych hałasów, emisji spalin oraz powstawania ścieków zawierających oleje lub smary
2. Zabronione jest mycie pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, lasach, parkach i w pobliżu zbiorników wodnych .

 

Rozdział III
Rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych a także zasady ich rozmieszczania

§ 8
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do używania w celu gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości typowych zamkniętych pojemników, kontenerów  z uwzględnieniem możliwości segregacji odpadów.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać, co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów na każdą nieruchomość.
3. Ilość urządzeń, ich rodzaj i wielkość powinny być uzależnione od potrzeb mieszkańców.
4. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych w obrębie nieruchomości winny być ustawione w wydzielonych miejscach, z łatwym dostępem dla podmiotów zajmujących się wywozem odpadów. Sposób ustawienia pojemników nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców nieruchomości i mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
5. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania urządzeń do gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Urządzenia winny być przez właściciela nieruchomości okresowo dezynfekowane.
7. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.
8. Przy sytuowaniu miejsc gromadzenia nieczystości stałych należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie a w szczególności § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 z późn.zm.)

                                                                         § 9
Właściciele nieruchomości mogą organiczną część odpadów kompostować na terenie posiadanej nieruchomości. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek.
                                                                        
§ 10
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia w  miarę  potrzeb  i  możliwości  selektywnej zbiórki następujących odpadów: szkła, butelek plastikowych oraz  makulatury i puszek.
2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów gmina nieodpłatnie udostępnia w poszczególnych miejscowościach w miejscach ogólnie dostępnych.

§ 11
1. Na nieruchomości, która nie została przyłączona do kanalizacji sanitarnej, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w oczyszczalnie przydomowe       lub w szczelne zbiorniki bezodpływowe oraz do ich opróżniania w miarę potrzeb.
2. Pojemność szamba winna uwzględniać normatywne ilości odpadów ciekłych na jednego mieszkańca zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami.
3. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika bezodpływowego (szamba) lub podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego czy innego nielegalnego zrzutu ścieków upoważnione przez Wójta Gminy służby mogą dokonać kontroli w celu stwierdzenia stanu technicznego szamba, czy też ustalenia sposobu nielegalnego zrzutu ścieków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren nieruchomości upoważnionym służbom w celu przeprowadzenia kontroli.

 


§ 12
1. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerkach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.
2. Organizatorzy imprez, spotkań o charakterze publicznym są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na obszarze, gdzie się one odbywają poprzez:
      -  wyposażenie miejsca organizacji imprez w odpowiednią liczbę pojemników na  
         odpady  oraz przenośnych sanitariatów,
      -  uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania itp.
      -   zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie w sytuacjach gdy jest to wymagane
 


 
Rozdział IV
Sposób i częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych
terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13
1. Komunalne odpady  stałe  przy  zachowaniu  podstawowych  przepisów  higieniczno-sanitarnych powinny być wywożone nie rzadziej jak jeden raz na miesiąc  a na bieżąco według potrzeb celem uniknięcia przepełnienia pojemników z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektów szkolnych i koszy ulicznych.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) następować winno z wyprzedzeniem wykluczającym ich przepełnienia i wylewanie się zawartości na powierzchnie terenu.

§ 14
1. Odpady komunalne stałe należy usuwać wyłącznie na  składowiska  a  odpady komunalne ciekłe wyłącznie do  oczyszczalni ścieków.
2. Do wywozu odpadów komunalnych stałych należy używać sprzętu specjalistycznego, a do wywozu odpadów komunalnych ciekłych wozów asenizacyjnych (samochodowych, ciągnikowych).
3. Do wywozu nieczystości stałych i płynnych upoważnione są tylko podmioty, o których mowa w § 1  ust. 2 pkt. 5
4. Ścieki komunalne z terenu gminy Skrwilno winny być wywożone do Oczyszczalni Ścieków w Skrwilnie.
5. Opróżnianie zbiorników ze ścieków odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą  zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną firmą wywozową.
6. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp. 

 

 

Rozdział V
0bowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie

§ 15
1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1)     prowadzenie ich na uwięzi; w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób aby nie kąsały, drapały lub brudziły,
2)     stały i skuteczny dozór nad zwierzętami ,
3)     nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.,
4)     przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych jak opłacanie podatków od psów, obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie, przestrzegać terminów tych szczepień i udostępniać na żądanie upoważnionych do kontroli służb świadectwa szczepienia oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów ras obronnych.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą także zwierząt nie udomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt domowych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak najmniej uciążliwy, nie stanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych.
5. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.
6. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone  w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.

§ 16
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich:
a. dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich przez rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Skrwilno i będących ich głównym źródłem utrzymania pod warunkiem, że prowadzą hodowlę zwierząt gospodarskich w budynkach wybudowanych ( lub zaadaptowanych) w celach hodowlanych i posiadają odpowiednie obiekty i urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych. Wszystkie obiekty muszą być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Hodowla nie może stanowić uciążliwości dla środowiska.
b. Dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich na potrzeby własne na terenach w
zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ,że chów zwierząt powinien być
                    usytuowany, prowadzony w taki sposób, aby nie pogarszał warunków
       ,            estetycznych, sanitarnych, porządkowych otoczenia, nie powodował
                    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi  
                    zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.
c. Przy chowie zwierząt gospodarskich prowadzący chów musi przestrzegać 
obowiązujących przepisów weterynaryjnych i sanitarno-epidemiologicznych oraz dbać o to , aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało dla innych osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości  uciążliwości takich jak hałas, odory itp.

 


2. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi.
3. W przypadku traktowania zwierzęcia w sposób niehumanitarny Wójt Gminy może na mocy decyzji odebrać je czasowo właścicielowi lub opiekunowi i przekazać do schroniska dla zwierząt lub innemu podmiotowi lub jednostce jeśli jest to zwierzę gospodarskie.

§ 17
1. Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki by nie mogły samodzielnie wydostać się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim. Właściciele psów na nieruchomości wspólnej są zobowiązani do wyprowadzania ich na smyczy, a także stworzenia im takich warunków by nie przeszkadzało to innym użytkownikom (lokatorom) nieruchomości.
2. Posesje, gdzie przebywają, psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne, powinny być opatrzone estetyczną i czytelną, tabliczką z informacją "uwaga pies".
3. Psy należy wyprowadzać na smyczy. W przypadku psów, co, do których istnieje uzasadniona obawa, ze mogą zachowywać się agresywnie, należy założyć kaganiec, przy przebywaniu w miejscach publicznych.

 

Rozdział VI
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania

§ 18
1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:
1)   w odniesieniu do budynków wielo mieszkaniowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich - co najmniej 1 raz na sześć miesięcy chyba ,że inne przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym zakresie.
2)   w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby.
2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, przeprowadza się deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

 


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 19
1. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień mniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Skrwilno. Wykonywanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.
2. Mieszkańcy gminy zobowiązani są podpisać umowy z uprawnionymi podmiotami na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, nie później niż do    31 grudnia  2006 roku
3. Osoby, które nie wykonują określonych w uchwalonym Regulaminie obowiązków podlegają karze.
4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w punkcie 1 prowadzone jest według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


 


Wytworzył: Danuta Szymańska (4 stycznia 2006)
Opublikował: Jerzy Paradowski (4 stycznia 2006, 11:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1858

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij