Uchwała Nr XXVI/131/06

Uchwała Nr XXVI/131/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 9 marca 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy        z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1

1. Dochody budżetu gminu na 2006 rok w wysokości - 10.280.663 zł.
w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości     - 1.623.850 zł.
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  -      65.500 zł.
c) subwencja ogólna w wysokości   - 6.418.927 zł.
z tego:
- część oświatowa w wysokości    - 3.737.933 zł.
- część wyrównawcza     - 2.680.994 zł.
- część równoważąca w wysokości   -    316.478 zł.

 

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości -     10.2080.663 zł.
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawi w wysokości      - 1.623.850 zł.
b) wydatki na realizację zadań określonych
 w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości   -       62.500 zł.

2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości    - 9.592.350 zł.
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości   - 4.332.563 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości   -    899.905 zł.
- dotacje z budżetu w wysokości    -     175.262 zł.
- obsługę długu publicznego w wysokości   -         -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę   -          -

b) wydatki majątkowe w wysokości    -      688.313 zł.

§ 3
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 102.806 zł.

§ 4
Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości   - 366.668 zł.
- rozchody budżetu w wysokości    - 366.668 zł.

§ 5
Wykaz zadań  inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.
§ 6
Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody w kwocie  - 9.449 zł.
- wydatki w kwocie  - 9.449 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 7
Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 430.136 zł. w tym dotacje z budżetu 175.262 zł. oraz wydatków zakładów w kwocie 430.136 zł.
        § 8
Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami         i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej,         z wyjątkiem zmian dotacji i wydatków majątkowych,
b) Przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy (funkcjonującym jako jednostki budżetowe) z wyjątkiem wydatków majątkowych i zwiększeń wynagrodzeń,
c) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

          § 9
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych   
    zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać
   obowiązania na kwotę 900.000 zł.
§ 10
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                 Krzysztof Żyźniewski

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik do Uchwały XXVI 131 06 (31kB) word
Załącznik Nr 5 do uchwały XXVI 131 06 (22kB) word
Załącznik Nr 6 projekt do uchwały XXVI 131 06 (24kB) word


Wytworzył: Danuta Szymańska (9 marca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 10:51:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1681

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij