Uchwała Nr XXVIII/138/06

Uchwała Nr XXVIII/138/06
Rady Gminy Skrwilno
dnia 27 kwietnia 2006 r.


w sprawie trybu postępowania o udzielanie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.


 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r.o finansach publicznych.( Dz. U. Nr 249, poz.2104)  uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dotacje z budżetu gminy może uzyskać podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych, nie działający w celu osiągnięcia zysku o ile spełni następujące warunki:
a. wykorzysta przyznaną dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w roku budżetowym, którego dotacja dotyczy,
b. uzyska od Wójta Gminy zlecenie – umowę na realizację zadania,
c. zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddania się kontroli realizowanego zadania,
d. zostanie zachowane postępowanie wydatkowania środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
§ 2

Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji
1. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedłożyć Wójtowi Gminy imienny wniosek zawierający dane zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się w terminie do 31 października każdego roku.
3. Termin określony w § 2 ust. 2 nie ma zastosowania do zadań jednorazowych, okazjonalnych, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe.

 


§ 3

 Wójt Gminy przy rozpatrzeniu wniosków o dotację na realizację całości lub części danego zadania publicznego uwzględnia w szczególności następujące kryteria:
1. zasadność i racjonalność zadania powierzonego w proponowanym zakresie oraz możliwość wykonania zadania,
2. ocenę wykonania zadań w latach poprzednich np. terminowość, rzetelność i prawidłowość złożonych rozliczeń.

§ 4

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy z Wójtem Gminy po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego
§ 5

1. Dotacja może być przyznana na wykonanie zadania jednorazowego lub zadania o charakterze ciągłym z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
2. Środki finansowane w ramach dotacji mogą być przekazane:
- jednorazowo na poniesione i udokumentowane wydatki,
- w transzach – każda następna transza będzie przekazywana po rozliczeniu z poprzedniej,

Do wydatkowania środków finansowych z dotacji przez zleceniobiorcę mają obligatoryjne zastosowanie przepisy o zamówieniach publicznych.
Sankcje z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami i przeznaczeniem, a w szczególności zasady zwrotu dotacji wraz z odsetkami zostaną określone w umowie.

 

§ 6

1. Ustala się sposób i zakres rozliczenia dotacji zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych ustala się w umowie – przy dotacjach jednorazowych ten nie może być dłuższy niż do 31.XII roku budżetowego, a przy dotacjach ciągłych najpóźniej do 10 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym podmiot uzyskał dotację.
3. W przypadku niepełnego wykorzystania środków finansowych, niepełnej realizacji zadania lub rezygnacji z realizacji zadania pozostała kwota dotacji podlega niezwłocznemu zwrotowi do budżetu gminy.

§ 7

  Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

§ 8

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                            KRZYSZTOF ŻYŹNIEWSKI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik nr 1 do uchwały 138 (35kB) word
Załącznik Nr 1a do uchwału 138 (37kB) word
Załącznik nr 2 do uchwały 138 (40kB) word
Załącznik nr 3 do uchwały 138 (47kB) word


 


Wytworzył: Danuta Szymańska (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:27:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:42:30)
Zmieniono: 2006-05-16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1981

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij