Uchwała nr XXIX/139/06

UCHWAŁA NR XXIX/139/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 29 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy        z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1
 Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2006 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXVI/131/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 marca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2006 roku, Uchwałą Nr XXVII/135/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem       Nr 6/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 7/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 8/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 kwietnia 2006r.

§ 2
 W Uchwale Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
Dochody budżetu gminy w wysokości    - 10.595.513 zł.
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości     - 1.774.950 zł.
W § 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   -     11.795.513 zł.
   
2. W wydatkach ustalonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości    - 9.913.750 zł.
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości   - 4.282.116 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości   -    900.966 zł.
- dotacje z budżetu w wysokości    -     227.767 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -           1.881.763 zł. 

§ 3
Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości   - 1.589.330 zł.
- rozchody budżetu w wysokości    -   389.330  zł.
   

 Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

 Deficyt budżetowy wynosi 1.200.000 zł. i zostanie pokryty pożyczką                  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Dochody
Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2006 rok i tak:
- W dziale 852 – Pomoc społeczna , w rozdziale - Pozostała działalność , w paragrafie – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 29.100zł. decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2006r.Nr WFB.I.3011 – 12/06 .
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 67.281zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 10.595.513 zł. 

 Wydatki
 Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2006 rok i tak:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie – wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki o kwotę 253.700 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na inne wydatki i inwestycje niezbędne w gminie.
- W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne, w paragrafie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji dróg gminnych i rozgraniczenie drogi Skrwilno-Przywitowo oraz budowę chodników w Skrwilnie kwota 50.000 zł.   W rozdziale – Pozostała działalność, w paragrafie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł. W/w kwota pokryje koszty budowy kładki stalowej na rzece Skrwie.
- W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale – Urzędy Gmin,              w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł., natomiast zwiększono paragraf – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 1.000 zł. która to kwotę przeznaczy się na zakup aktualizacji programu „FKB Radix”.
- W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale – Ochotnicze straże pożarne, w paragrafie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 11.500 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na karosację samochodu strażackiego przy OSP w Przywitowie.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły Podstawowe,            w paragrafie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan  wydatków o kwotę 90.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na rozbiórkę starej szkoły w Okalewie – 50.000 zł oraz na dokumentację budowy sali gimnastycznej przy SP w Skrwilnie – 40.000zł, w paragrafie – zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Szkole Podstawowej w Skudzawach.
W rozdziale – Dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono wydatki o kwotę 2.000 zł, zwiększono natomiast wydatki na paragrafie – wynagrodzenia bezosobowe. W/w zmiana związana jest ze zmianą opiekuna i ze sposobem wynagrodzenia opiekuna nad dziećmi w czasie dowożenia. W paragrafie – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł. na zakup autobusu dowożącego dzieci do 5 szkół.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł. zmiana ta związana jest z wejściem w życie ustawy o pomocy społecznej. W paragrafie – składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.050 zł., związaną z w/w podwyżką płac oraz paragraf – składki na Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 150 zł. co jest związane z w/w podwyżką. W rozdziale – Pozostała działalność, w paragrafie – świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 29.100 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie – stypendia dla uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 67.281 zł. przeznaczona na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale – Biblioteki zmniejszono plan wydatków o kwotę 52.505 zł na niżej wymienionych paragrafach:
§    wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32.247 zł.
§    składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8.061 zł.
§    składki na fundusz pracy w kwocie 1.145 zł.
§    zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 8.000 zł.
§    zakup energii w kwocie 700 zł.
§    zakup usług pozostałych w kwocie 1.500 zł.
§    podróże służbowe krajowe w kwocie 200 zł.
§    odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 652 zł.

a zwiększono plan wydatków w paragrafie – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 52.500 zł.
Powyższa zmiana powstała w wyniku przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Instytucję Kultury.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 11.795.513 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik do uchwały 139 (46kB) plik
Załącznik nr 4 do uchwały 139 (47kB) word
Załącznik nr 5 do uchwały 139 (42kB) word
 


Wytworzył: Danuta Szymańska (5 czerwca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (5 czerwca 2006, 10:40:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij