Uchwała nr XXX/143/06 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała nr XXX/143/06

UCHWAŁA NR  XXX/143/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 10 lipca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy        z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1
 Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2006 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXVI/131/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 marca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2006 roku, Uchwałą Nr XXVII/135/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem       Nr 6/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 7/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 8/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr XXIX/139/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 maja 2006r., Zarządzeniem Nr 10/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2006r., Zarządzeniem Nr 11/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2006r.

§ 2

W uchwale Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
Dochody budżetu gminy w wysokości    - 10.609.408 zł.
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości     - 1.775.012 zł.

W § 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   -     11.809.408 zł
   
2. W wydatkach ustalonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a)wydatki bieżące w wysokości    - 9.917.645  zł
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości   - 4.282.116 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości   -    900.966 zł.
- dotacje z budżetu w wysokości    -     227.767 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -           1.891.763 zł. 

W § 5 wprowadza się dodatkowo zadanie inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

W § 8 dodaje się punkt d w następującym brzmieniu:
d) Udziela się Wójtowi Gminy Skrwilno upoważnienia do zaciągania poręczeń  i gwarancji udzielonych przez Gminę do wysokości 50.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Krzysztof Żyźniewski

 

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, paragraf dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 2.902 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. W/w kwotę otrzymała Szkoła Podstawowa w Skrwilnie 2.344 zł i Szkoła Podstawowa w Przywitowie 558 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział pozostała działalność, paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota 62 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe.
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota 4.931 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 10.609.408 zł

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł (skrócono przewidywany okres karencji).
Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Skrwilno.
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, paragraf zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono o kwotę 2.902 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, paragraf zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu Szkoły Podstawowej w Przywitowie, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł po rozeznaniu faktycznych kosztów rozbiórki starej szkoły w Okalewie. W rozdziale pozostała działalność, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł , którą to kwotę przeznaczono na remont szkoły
Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział pozostała działalność, paragraf zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużytych materiałów biurowych i paliwo do samochodu.
Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w paragrafie świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 4.931 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i celowych. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększono paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł zgodnie z przyznaną dotacją – pismo Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy Nr WFB.I.3011 – 19/06 oraz zmniejszono ten paragraf o kwotę 6.000 zł z uwagi na fakt, iż został on zwiększony decyzją Rady w Uchwale Nr XXIX/139/06 z dnia 29 maja 2006 r. z przeznaczeniem na ten sam cel.
W/w kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 11.809.408 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik do uchwały XXX/143/06 (50kB) plik
Załącznik nr 5 do uchwały XXX/143/06 (27kB) plik


Wytworzył: Danuta Szymańska (11 lipca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (11 lipca 2006, 14:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij