Uchwała Nr II/7/06 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr II/7/06

UCHWAŁA Nr II/7/06
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 06 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8, 10 i 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   287,30 zł.
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   565,80 zł.
   c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   828,80 zł.
2/ od samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 1990r. o dopuszczalnej ma-sie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   255,00 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   533,20 zł.
   c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   828,80 zł.
3/ od samochodów ciężarowych, posiadających katalizator spalin, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                    222,60 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                    500,80 zł.
   c/ powyżej 9 ton , a poniżej 12 ton            -                                     796,40 zł.


4/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r.,z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej ma-sie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   948,20 zł.
- o liczbie osi -  trzy                              -                                   449,80 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                 1562,50 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 1145,30 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2350,80 zł.
5/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi – dwie                            -                                     915,80 zł.
         - o liczbie osi – trzy                             -                                      417,30 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – trzy                            -                                    1530,00 zł.
          - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                    1112,90 zł.
     c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                     2318,30 zł.
6/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                         -                                          883,30 zł.
          - o liczbie osi – trzy                           -                                         384,80 zł.
      b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – trzy                           -                                        1497,60 zł.
          - o liczbie osi – cztery i więcej          -                                        1080,50 zł.
      c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                        2285,80 zł.

7/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                     1423,40 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                      913,40 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                    1782,70 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                    1435,10 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                    2527,70 zł.
8/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi – dwie                             -                                    1390,90 zł.
         - o liczbie osi – trzy                               -                                     880,90 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
         - o liczbie osi – trzy                               -                                   1750,30 zł.
         - o liczbie osi – cztery i więcej             -                                    1402,60 zł.
       c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi – cztery i więcej             -                                    2527,70 zł.
9/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin z innym syste-mem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                            -                                  1358,50 zł.
          - o liczbie osi – trzy                             -                                     848,40 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi – trzy                             -                                   1717,80 zł.
          - o liczbie osi – cztery i więcej            -                                   1370,20 zł.
        c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
           - o liczbie osi – cztery i więcej           -                                   2527,70 zł.


10/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                 -                                   415,00 zł.
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                      -                                   797,50 zł.
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                         -                                   924,90 zł.
11/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                -                                   382,50 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                    -                                    765,10 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                       -                                    892,50 zł.
12/ od ciągników siodłowych  i balastowych posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony               -                                    350,10 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                   -                                     732,60 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                      -                                     860,10 zł.

13/ od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 1990r. przysto-sowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneuma-tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                  159,80 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie                             -                                1953,70 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                1985,70 zł.
- o liczbie osi – trzy                               -                               1892,30 zł.
14/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespo-łu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi – dwie                            -                                     127,41 zł.
       b/ równej lub wyższej  18 ton i do 36 ton włącznie:
         - o liczbie osi – dwie                           -                                    1937,00 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton;
          - o liczbie osi – dwie                          -                                    1953,30 zł.
          - o liczbie osi – trzy                           -                                    1896,90 zł.
15/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                           -                                      95,00 zł.
       b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi – dwie                          -                                  1904,60 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton:
           - o liczbie osi – dwie                          -                                  1920,80 zł.
           - o liczbie osi – trzy                           -                                  1864,50 zł.

16/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż18 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                  159,90 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie                             -                                1953,70 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie                             -                                2292,80 zł.
- o liczbie osi – trzy                               -                                2527,70 zł.
17/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przy-stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                -                                 127,40 zł.
    b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
       - o liczbie osi – dwie                                -                               1953,70 zł.
    c/ wyższej niż 36 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                -                               2260,30 zł.
       - o liczbie osi – trzy                                 -                               2527,70 zł.
18/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi – dwie                             -                                     95,00 zł.
      b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
          - o liczbie osi – dwie                              -                                1953,70 zł.
      c/ wyższej niż 36 ton:
          - o liczbie osi – dwie                              -                                2227,90 zł.
          - o liczbie osi – trzy                                -                               2527,70 zł.


19/ od przyczep i naczep, wyprodukowanych do 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-datku rolnego                                                 -                                797,50 zł.
 
20/ od przyczep i naczep wyprodukowanych po 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-datku rolnego                                                -                                 766,10 zł.

21/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych do 1990r., z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym na równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopusz-czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
        - o liczbie osi – jedna                            -                                     159,90 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi – jedna                            -                                     565,80 zł.
        - o liczbie osi – dwie                                                                 1435,10 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi – dwie                            -                                   1435,10 zł.
         - o liczbie osi -  trzy                                                                 1574,20 zł.
22/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneu-matycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopusz-czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi – jedna                           -                                     127,40 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi – jedna                           -                                     533,30 zł.
        - o liczbie osi – dwie                            -                                   1423,70 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi – dwie                           -                                    1402,60 zł.
         - o liczbie osi – trzy                            -                                     1541,70 zł.


23/ od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wypro-dukowanych do 1990 r.,  z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowa-dzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna                             -                                  159,90 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna                             -                                  948,20 zł. 
- o liczbie osi – dwie                              -                                1458,30 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie                              -                                1871,90 zł.
- o liczbie osi – trzy                                -                                1945,00 zł.
24/od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wypro-
dukowanych po 1990 r., z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna                           -                                   127,40 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna                           -                                   915,80 zł.
- o liczbie osi – dwie                            -                                 1425,70 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
     - o liczbie osi – dwie                            -                                 1839,50 zł.
     - o liczbie osi – trzy                             -                                 1912,60 zł.
25/ od autobusów, wyprodukowanych do 1990 r., w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                               1307,60 zł.
      b)równej lub wyższej niż 30 miejsc          -                               1945,00 zł.
26/ od autobusów, wyprodukowanych po 1990 r., w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                               1275,10 zł.
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc         -                               1912,60 zł.      

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy szkolne stanowiące własność Gminy Skrwilno będące w jej użytkowaniu.

§ 3
Podatek od środków transportowych płatny będzie na konto urzędu gminy w BS Skępe o/ Skrwilno.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/121/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                         Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (15 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (15 stycznia 2007, 16:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1672

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij