Uchwała Nr II/8/06 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr II/8/06

UCHWAŁA NR II/08/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 6 grudnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy        z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:


§ 1
 Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2006 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXVI/131/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 marca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2006 roku, Uchwałą Nr XXVII/135/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem       Nr 6/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 7/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 8/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr XXIX/139/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 maja 2006r., Zarządzeniem Nr 10/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2006r., Zarządzeniem Nr 11/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr XXX/143/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 lipca 2006 r., Zarządzeniem Nr 20/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lipca 2006r., Zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 sierpnia 2006 r, Zarządzeniem Nr 24/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 września 2006 r., Uchwałą Nr XXXI/146/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 września 2006 r., Zarządzeniem Nr 25/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2006 r., Uchwałą  NR XXXIII/154/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia z 26 października 2006r., Zarządzeniem Nr 27/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 listopada 2006, Zarządzeniem Nr 29/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 listopada 2006, Zarządzeniem Nr 31/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia            24 listopada 2006, Zarządzeniem Nr 32/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2006,


§ 2

W Uchwale Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
Dochody budżetu gminy w wysokości    - 12.208.569 zł.
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości     - 2.800.555 zł.

W § 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   -     13.488.569  zł
   
2. W wydatkach ustalonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości    -          11.527.440  zł
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości   - 4.407.322 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości   -    925.363 zł.
- dotacje z budżetu w wysokości    -  242.053 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -           1.961.129 zł. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
· W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., w paragrafie – subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 16.649 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 5-4822 – 22g/2006r.
· W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły Podstawowe,      w paragrafie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 920 zł.      z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
· W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Świadczenia rodzinne                 i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe          z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraaz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 7.100 zł. W rozdziale – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w paragrafie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 605 zł. oraz paragraf – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów w kwocie 9.635 zł. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W rozdziale – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w paragrafie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 741 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr WFB I 3011 – 48/06 z dnia 15 listopada 2006r.

Plan dochodów po zmianach wynosi   12.208.569 zł.
Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych i tak:
· W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie – zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków  w kwocie 37.645 zł., zwiększono natomiast plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale – Urzędy Gmin, w poszczególnych paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.586 zł., w paragrafie – dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 6.325 zł., składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 202 zł. oraz paragraf – składki na Fundusz Pracy o kwotę 532 zł. W/w kwoty są przeznaczone na odprawę z tytułu wygaśnięcia kadencji i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
· W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły Podstawowe,        w paragrafie -  wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 16.649 zł. w SP Skudzawy, w paragrafie – pomoce naukowe i dydaktyczne zwiększono plan wydatków o kwotę 920 zł. w SP Okalewo z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenia  zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.489 zł., zwiększono natomiast paragraf- - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.489 zł. z przeznaczeniem na prace związane z wywozem gruzu z rozbiórki starej szkoły i prace związane z wyrównaniem boiska przy SP Skrwilno.
· W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie -  świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków w kwocie 7.100 zł. z przeznaczeniem na dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, w rozdziale – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w paragrafie – składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono plan wydatków w kwocie 741 zł., w rozdziale – zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w paragrafie – świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 10.240 zł. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, w rozdziale – Pozostała działalność, zmniejszono paragraf – świadczenia społeczne o kwotę 4.087 zł., natomiast zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na zakup zmywarki do Przedszkola i chłodziarki w SP Przywitowo zgodnie z realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”

Plan wydatków po zmianach wynosi 13.488.569 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik do Uchwały Nr II 8 2006 (42kB) word
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II 8 2006 (29kB) word


Wytworzył: Danuta Szymańska (16 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 stycznia 2007, 08:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij