Uchwała Nr XIX/101/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XIX/101/05

 

UCHWAŁA Nr XIX/101/05
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

               Na podstawie art.. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późń. zm.),
w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Międzygminnym Oddziałem w Rypinie

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
                                                              Postanowienia ogólne


 § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skrwilno zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
    oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
    za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


§ 2.Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy(Dz.U.Nr 22,poz. 181);
2) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 Nr 118, poz. 1112
 z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno; pojęcie to obejmuje również przedszkole.


§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

 


Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
      1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
         w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie  
         prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
     2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od     
         pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa
      § 6 rozporządzenia.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowania nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt.

 


4. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków
    motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 1,5 % kwoty planowanej na   
    wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
5. Dodatek nie może być niższy niż 3% i nie wyższy niż 5 % otrzymywanego przez
    nauczyciela  wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż rok szkolny.
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny

§ 6.1.Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
    funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora szkoły -do 1.000 zł miesięcznie,
2) wicedyrektora szkoły - od 500 do 800 zł. miesięcznie,
3) wychowawcy klasy-30zł. miesięcznie (nauczycielowi przedszkola, zatrudnionemu w
      pełnym wymiarze godzin, przysługuje wynagrodzenie za wychowawstwo tylko za jeden
      oddział, niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzi zajęcia),
4) opiekuna stażu - 28 zł. miesięcznie.
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym     nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowiska lub funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w  którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub sprawowania funkcji.
6. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu     nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala wójt.
8. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor  szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w  przepisach wydanych na podstawie art.34 ust.2 i 3 Karty Nauczyciela w wysokości do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia  zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
 w  warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu     wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt .
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 


                                                                       Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

§ 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć   dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,     obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku  szkolnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia  liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w  art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub o 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.


§ 9. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za     faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad     ustalonych dla  godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.


Rozdział 7
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§ 10. 1.Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
1) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta,
2) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.


   § 11.1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co   najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
    przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i
    wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
         c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w                      
zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia ( centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów ( zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
        d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami                
            mającymi trudności w nauce,
       e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
       g)  organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
       a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji
          materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
      b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
            społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
      c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
          organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
         przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
      d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania
         szkoły lub placówki z rodzicami;  
    3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
       a)  udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
       b)  udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
           w zawodzie nauczyciela.
2. Wnioski o nagrodę wójta  lub dyrektora szkoły mogą składać:
    1) organy szkoły;
    2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3. Wnioski o nagrodę wójta składa się w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
4. Wnioski, o których mowa w ust.2, należy składać do dnia 3 września każdego roku i winny one                            
    zawierać:
    1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz      przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia;
   2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody;
5.Nagrodę wójta może przyznać wójt z własnej inicjatywy.


§ 12. 1. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach wójta, albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę
w innym czasie .
2. Wysokość nagrody wójta  nie może być wyższa niż  200%  minimalnej stawki wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela stażysty.
3.Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być wyższa niż 100% minimalnej stawki wynagrodzenia   zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

 


§ 13. Wykonanie uchwały powierza  się wójtowi oraz dyrektorom szkół.


§ 14. Traci moc uchwała Nr XI/85/2000 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 sierpnia 2000r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.


§15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r.


Wytworzył: Szymańska (7 marca 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (7 marca 2005, 12:54:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1678

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij