Protokół Nr XIX/2005

Protokół Nr XIX/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 21 lutego 2005 r. w Urzędzie Gminy

w Skrwilnie.

 

 

 

      Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.

 Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.

Przewodniczący rady wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowo punktu jako 3 „Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę oraz określenie sposobu jej finansowania.”

Rada w głosowaniu 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” przyjęła zmianę do porządku obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.    Sprawy organizacyjne – już omówione,

2.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego.

3.    Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę oraz określenie sposobu jej finansowania.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniu dopłat do tych taryf.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji na 2005r.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad.

 

Ad. 2.

Radny Piątkowski powiedział, że plan rozwoju lokalnego jest dokumentem fikcyjnym, bez konsultacji społecznej, nie uwzględniający realnych, przekonsultowanych zadań, nie uwzględnia dokończenia budowy drogi Ruda-Otocznia-Zambrzyca.

Wójt wyjaśnił, że dokument ten nie jest dokumentem fikcyjnym ponieważ nie powstał on przypadkowo gdyż był wcześniej przedstawiany na komisjach. Tworzenie tego dokumentu oparte było o strategię rozwoju gminy. Każda inwestycja powstaje w oparciu o potrzeby gminy i w konsultacji ze społeczeństwem i za jego poparciem.

Przewodniczący rady powiedział, że plan był wspólnie ustalany z komisjami i społeczeństwem.

Radny Gorczewski prosił o odczytanie zadań ujętych w części tabelarycznej dla informacji gości.

Przewodniczący odczytał projekt zadań ujętych w tabeli załączonej do projektu uchwały.

Radny Piątkowski wnioskował o wprowadzenie do planu zadania „Dokończenie budowy drogi Ruda-Otocznia-Zambrzyca.

Radny Dołęgowski powiedział, że materiał ten otrzymali wszyscy radni wcześniej i była możliwość dyskusji na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały opracowany przez wójta w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego.

Rada w obecności 15 radnych, 10 głosami „za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XIX/96/05 w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

Przewodniczący rady poinformował,  że projekty uchwał w sprawie przystąpienia do inwestycji wpłynęły przed sesją dlatego wprowadzono je dodatkowo do dzisiejszego porządku obrad, a radni otrzymali projekty tuż przed sesją.

Odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wodociągowania wsi Wólka.

Rada w obecności 15 radnych, 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIX/97/05 w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, oraz określenie sposobu jej finansowania.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z kolei przewodniczący rady odczytał drugi projekt uchwały dotyczący przystąpienia do inwestycji wodociągowania wsi Szczawno.

Radny Piątkowski pytał, jakimi kryteriami się kierowano przyjmując do realizacji wodociągowanie tej wsi a nie innej.

Przewodniczący rady poinformował, że wieś ta była bardzo dawno przygotowana do tej inwestycji, miała nawet zgromadzone środki finansowe na ten cel.

Wójt poinformował, że kolejność realizacji inwestycji była podyktowana logiką i rzeczywistością ponieważ nie można wodociągować od końca . Dokumentacja jest wykonana na całość zadania czyli na wszystkie pozostałe wsie i w najbliższym czasie będą wydane pozwolenia na budowę.

W tej chwili gmina jest przygotowana do realizacji wodociągowania Wólki i Szczawna i opracowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o finansowanie tego zadania. Na pozostałą część będzie składany wniosek o dofinansowanie w miesiącu czerwcu i w głównej mierze od wielkości przyznanych środków będzie zależało czy zadanie będzie zrealizowane całościowo czy etapowo.

Radny Kolczyński, w nawiązaniu do dwóch zaproponowanych uchwał zwracał uwagę na zbyt późny termin składania wniosku o dofinansowanie inwestycji i związane z tym ryzyko.

Następnie rada w obecności 15 radnych , 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIX/98/05 w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę oraz określenie sposobu jej finansowania.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę i odprowadzenie ścieków.

Przewodniczący komisji społeczno-gospodarczej poinformował, że komisja bardzo szczegółowo analizowała stawki za wodę i ścieki. Obawiano się, że podwyższenie tych stawek może spowodować obniżenie wpływów za wodę i ścieki.

Komisja wnioskuje , aby stawka  za wodę wynosiła 1,40 zł + VAT a za ścieki

1,90 zł. + VAT.

Radny Kolczyński stwierdził, że podatnik dwa razy płaci za wodę  i ścieki ponieważ raz poprzez opłatę ustalonej stawki, drugi raz przy dopłacie do kosztów wyprodukowania, która jest z budżetu gminy a budżet z podatków podatników.

Radny Piątkowski powiedział, że zakład komunalny powinien obniżyć koszty  jego funkcjonowania a nie podwyższać stawki. Powinna być zrobiona w tej sprawie kalkulacja.

Przewodniczący rady poinformował, że bardzo szczegółowa kalkulacja jest dołączona do projektu uchwały, należało ją tylko przeczytać.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze stawkami zaproponowanymi przez  komisję społeczno-gospodarczą.

Za uchwałą głosowało 9 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący stwierdził , że rada podjęła uchwałę Nr XIX/99/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenie dopłat do tych taryf.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad.5.

 Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. Poinformował, że projekt uchwały został wywołany wnioskami radnych i wszystkie zgłoszone wnioski zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Radny Piątkowski powiedział, że radni nie otrzymali załącznika Nr 2 do uchwały a na załączniku Nr 1 nie jest określona długość poszczególnych dróg,  pytał, czy na drogi wymienione w projekcie uchwały są akty własności, .

 

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Mirosława Wasielewska- inspektor ds. dróg. Poinformowała, że żadna z wymienionych dróg nie jest własnością gminy, tak jak i większość dróg gminnych. Drogi te musiałyby być skomunalizowane i wówczas gmina byłaby ich właścicielem. Na dzień dzisiejszy prawie żadna droga nie ma uregulowanego stanu prawnego. Powiedziała, że załączniki do projektu uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Pani Wasielewska wskazała radnemu i wszystkim obecnym na sesji przebieg dróg na mapie oraz podała ich długość.

Radny Kolczyński uważał, że droga dojazdowa do targowiska od strony Szustka powinna znaleźć się w wykazie dróg gminnych. Prosił wójta o zwrócenie uwagi na tę drogę przy okazji podejmowania podobnej uchwały.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

Rada w obecności 15 radnych, 12 głosami ‘za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XIX/100/05 w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.6.

Przewodniczący poinformował, że projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli był szczegółowo analizowany przez wszystkie komisje rady. W związku z tym, że jest to materiał obszerny, przewodniczący nie odczytywał go tylko otworzył dyskusję. Poinformował, że generalnie radni, na posiedzeniach komisji zgadzali się z projektem wójta. Rozbieżne zdania były tylko w punkcie dodatków funkcyjnych. Poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk.

Przewodniczący komisji społeczno-gospodarczej powiedział, że stanowisko to przedstawi przewodniczący komisji oświaty.

Przewodniczący komisji oświaty powiedział, że głosy w sprawie dodatku funkcyjnego były podzielone i nie wypracowano jednoznacznej propozycji.

Przewodniczący komisji finansowej przestawiła propozycję komisji w sprawie dodatku funkcyjnego i tak : dla dyrektora do 800 zł., dla V-ce dyrektora od

500-600 zł., dla wychowawcy klasy od 30 do 40 zł.

Przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że propozycje tej komisji były takie same jak finansowej.

Wobec różnicy zdań radnych przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez wójta jako najdalej idący. Za uchwałą głosowało 8 radnych, 2 było przeciwnych, 5 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że rada podjęła uchwałę Nr XIX/101/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.7.

     Po odczytaniu projektu uchwały rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/102/05 w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.8.

    Po odczytaniu przez przewodniczącego projektu uchwały rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/103/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.9.

     Rada w obecności 15 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/104/05 w sprawie planów pracy komisji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.10.

    Wójt złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny. Poinformował, że rok ten jest rokiem specyficznym. Wiele spraw stoi pod znakiem zapytania. Zakończono budowę kanalizacji. W najbliższym czasie będzie odbiór IV etapu tej budowy. Nie otrzymaliśmy jeszcze zwrotu środków za III etap. Mają wpłynąć na przełomie lutego i marca. Zabezpieczone są środki na budowę wodociągów do wsi Wólka i Szczawno, niezależnie czy otrzymamy dofinansowanie czy nie. Składamy wniosek na to zadanie do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymanie ich pozwoli na podejmowanie działań w zakresie inwestycyjnym. W chwili obecnej należy myśleć o przygotowaniu się do inwestycji wielokierunkowo.

Gmina przygotowana jest do wodociągowania pozostałych wsi i zadanie to będzie realizowane w całości lub etapowo, w zależności od posiadanych środków.

Wójt poinformował, że gmina została obciążona dodatkowym zadaniem, jakim są stypendia i zasiłki szkolne. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne środki finansowe na ten cel. Na najbliższej sesji rada będzie podejmowała uchwałę w sprawie regulaminu stypendium.

 

Ad. 11.

   Radny Kolczyński miał uwagi do wójta, że w wywiadzie do gazety pomorskiej nie wspomniał o zakupie samochodu dla urzędu. Jego zdaniem przy zmniejszeniu środków na oświatę i planowanych inwestycjach jest rozrzutnością.

Wójt wyjaśnił, że zakup samochodu był zaplanowany w budżecie ubiegłorocznym, lecz zakupu dokonano na przełomie roku. Samochód nie był wymysłem wójta lecz prawie całej rady. Jest potrzebny i służy nie tylko pracownikom urzędu.

Radny Piątkowski pytał, czy gmina zatrudnia pracowników interwencyjnych. Mówił również o kontroli weterynaryjnej na targowisku, która nie jest kontrolą weterynaryjną lecz policyjną. Według niego nie jest to prawidłowo robione. Punkt taki nie powinien być  przy wjeździe na targowisko.

Radny Dołęgowski stwierdził, że w sprawie obsługi weterynaryjnej na targowisku należałoby wypracować jakiś model pracy.

Radny Tatkowski podnosił sprawę zmniejszenia punktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia na usługi stomatologiczne w Okalewie, przez co nie będzie w pełni zabezpieczona profilaktyka uczniów w szkole.

Wójt odpowiedział radnemu Piątkowskiemu, że w chwili obecnej jest zatrudnionych 8 osób na okres 3 miesięcy.

 

Ad.12.

   W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 

 

 

      Protokolant:                    Przewodniczący Rady

    Danuta Szymańska                  Krzysztof Żyźniewski

    

 


Wytworzył: Szymańska (23 marca 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (23 marca 2005, 21:39:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1630

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij