Protokół Nr XXIII/2005

Protokół Nr XXIII/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 28 września 2005 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 

 Sesję otworzył, o godzinie 10ºº przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującym” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego  punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji pn budowa chodnika we wsi Urszulewo”.
Rada w obecności 15 radnych 6 głosami „za” i 9 „przeciw” odrzuciła wniosek przewodniczącego o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad.
Radny Stanisław Piątkowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok”. Wniosek radnego Piątkowskiego nie został przyjęty, ponieważ „za” głosował tylko 1 radny.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek wypracowany przez komisję społeczno-gospodarczą o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 3 i 4. Wniosek uzasadniał tym, że projekty tych uchwał wymagają jeszcze dopracowania i ponownie będą rozpatrzone przez komisję. Wniosek przewodniczącego został przyjęty, ponieważ „za” głosowało 14 radnych i 4 „wstrzymało się” od głosu.
Przewodniczący stwierdził, że rada zdjęła z porządku obrad punkt 3 i 4. Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania kierownika USC.
4. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

 

 


Ad. 2.


Skarbnik gminy-Mirosława Sobiech  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały               
zmieniającej budżet gminy na 2005r.
Ponadto poinformowała, że po opracowaniu projektu uchwały wpłynęły środki finansowe w wysokości 6120 zł na wybory do Sejmu i Senatu i w wysokości 115 zł na obronę narodową-refundacja wypłaty dla żołnierza rezerwy. Wobec tego Wójt proponuje wprowadzenie tych zmian do projektu uchwały. Budżet po zmianach będzie wynosił, dochody 9.548.131 zł, wydatki 9.898.131 zł.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Dariusz Kolczyński prosił, aby w przyszłości materiały na sesję omawiały wszystkie komisje. Pytał kto podjął decyzję o zmianach w realizacji inwestycji. Czy  wymiana dachu w SP w Skudzawach była mniejszą  potrzebą niż wymiana okien w sali gimnastycznej. Decyzję taką powinna podjąć rada a nie jakaś grupa „widmo”. Prosił również o wyjaśnienie na jakie konkretne cele przeznacza się kwotę 32.951 zł, ponieważ w projekcie uchwały jest tylko napisane, że na wydatki bieżące.
Skarbnik Gminy poinformował jakie są to wydatki bieżące a mianowicie:
-25.000 na dowożenie
-500 na kulturę fizyczną i sport
-pozostałe środki na dożywianie dzieci
Przewodniczący Rady powiedział, że zwołał komisję finansową i społeczno-gospodarczą, ponieważ projekty uchwał dotyczące zadań tych komisji. Wójt wyjaśnił, że podjął decyzję o rezygnacji w tym roku z remontu dachu w Skudzawach, ponieważ po sprawdzeniu okazało się, że remont ten można przełożyć na przyszły rok i wykonać go w pełnym zakresie.
O potrzebie remontu sali gimnastycznej nie trzeba nikogo przekonywać, ponieważ wszyscy wiedzą jak ta sala wyglądała.
 Radny Piątkowski, analizując wydatki prosił o przedłożenie konkretnych rachunków za imprezę powozu zaprzęgami.
 Skarbnik Gminy poinformowała, za co płacono rachunki. Prosiła radnego do księgowości, gdzie przedstawi mu wszystkie interesujące go rachunki.
Wójt poinformował, że za imprezę powożenia zaprzęgami wszystkie rachunki zostały zapłacone ze środków przekazanych na ten cel przez Nadleśnictwo.
Radny A. Dołęgowski powiedział, że dziwi się niektórym radnym dyskutującym na dzisiejszej sesji o tych samych sprawach, które były wyjaśniane już na posiedzeniu komisji społeczno-gospodarczej. Wg niego sprawy oświaty powinna dokładnie przeanalizować komisja oświaty.
Radny K. Cegłowski wnioskował o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały ponieważ zmieniła ona tok omawianych spraw.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem zmian podanych przez Skarbnika Gminy przy omawianiu projektu. Rada w obecności 15 radnych, 7 głosami „za”, 1 „przeciwnym” i 7 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXIII/116/05 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2005r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad.3.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny D. Kolczyński pytał, czy po odwołaniu kierownika USC będzie miał kto sprawować ten Urząd. Czy planuje się powołać kogoś na to   stanowisko.
Sekretarz Gminy wyjaśniła , że zmieniły się zasady naboru pracowników urzędu. Chcąc zatrudnić nowego pracownika należy ten fakt ogłosić w BIP z podaniem warunków jakie powinien spełniać kandydat. Kandydata wybiera wójt spośród
zgłoszonych osób.
W naszej gminie USC może funkcjonować ponieważ z urzędu kierownikiem jest wójt a ponadto mamy powołanego uchwałą Rady zastępcę kierownika.
Po wyjaśnieniach rada w obecności 15 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/117/05 w sprawie powołania kierownika USC. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Mówił o inwestycji wodociągowania Szczawna oraz o bieżących sprawach, którymi się zajmował.
Powiedział o remoncie stołówki i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Skrwilnie o pracach na targowisku w Skrwilnie oraz o przygotowaniach do X Biegu Niepodległości oraz obchodach tego święta w Raku w dniu 16 października br. Zapraszał wszystkich radnych i mieszkańców Gminy do udziału w uroczystości.
 
Ad.5

Radny Gorczewski pytał ile odbyło się komisji w okresie międzysesyjnym i dlaczego nie byli o nich powiadomieni wszyscy radni.
Przewodniczący Rady poinformował, że w tym okresie odbyły się 4 posiedzenia komisji, a powiadamiani byli członkowie poszczególnych komisji.
Radny Liszewski pytał radcę prawnego czy w posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby zainteresowane, inne niż radni, czy o posiedzeniach komisji nie należy zawiadamiać w sposób zwyczajowo przyjęty czyli przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy.
Radca prawny wyjaśnił, że posiedzenia komisji tak samo jak sesje rady są jawne a sposób powiadamiania rozstrzyga statut Gminy.
Radny Piątkowski prosił o interwencję w s[prawie zatamowanej przez bobry części rzeki Skrwa na odcinku wsi Ruda, mówił również o konieczności konserwacji tej rzeki. Pytał jaką sumę otrzymuje gmina za dzierżawę garaży po byłej SKR . Pytał również o koszty utrzymania samochodu służbowego i w jakich celach ten samochód wyjeżdża. Prosił wójta o wyrównanie drogi żwirowej Baba-Otocznia.
Radny Tatkowski przekazał prośbę mieszkańców wsi Zofiewo o ustawienie w tej wsi pojemników na odpady segregowane. Pytał również czy komisja społeczno-gospodarcza rozważała sprawę przydziały mieszkania w Okalewie.
Radny Dołęgowski powiedział, że komisja społeczno-gospodarcza uważała, że wolnego mieszkania nie należy wynajmować ponieważ powinno ono stanowić zasób mieszkaniowy na wypadek jakiejś klęski.
Radna Sołtys poinformowała, że działkowicze z Urszulewa źle oceniają działalność gminy ponieważ brak jest oświetlenia , zła droga i nieuregulowana gospodarka odpadami i ściekami. Wnosiła również o9 dodatkowe zatrudnienie pracownika na ½ etatu w Szkole Podstawowej w Skudzawach do przygotowywania posiłków dla dzieci i spraw gospodarczych ponieważ obecny stan zatrudnienia obsługi jest za mały.
Radny Liszewski zwracał się do Rady o uregulowanie gospodarki odpadami w Urszulewie. Zła jest jakość odbioru odpadów. Miejsce to powinno być regularnie kontrolowane.
Radny Kolczyński powiedział, że sytuacja taka spowodowana jest brakiem regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy, o którym wielokrotnie już mówił. Zgłaszał swoją pomoc w tej sprawie.
Radny Liszewski stwierdził , że wg niego rada nie sprawuje prawidłowo swojego mandatu, nie pracuje prawidłowo, sesja przypomina groteskę i kabaret, komisje odbywają się w trybie ekspresowym. Za taką jakość pracy radni nie powinni być uprawnieni do odbierania diet. W związku z tym wnioskował o zawieszenie wypłat diet do czasu, kiedy rada to odwiesi ale wówczas gdy będzie pracowała prawidłowo.
Prosił radcę prawnego o prawne wyjaśnienie tej kwestii.
Radca Prawny stwierdził, że nie ma podstaw do zawieszania wypłat diet ponieważ rada tylko diety ustala albo nie. Rada może jedynie na wniosek radnego wydać stanowisko umoralniające radnych.
Następnie głos zabrał mieszkaniec wsi Skudzawy Pan Gutkowski. Poruszył problem dyskotek w Skudzawach, gdzie panuje hałas, bałagan i niszczenie mienia. Zwracał się z prośbą do Rady o rozwiązanie tego problemu .
Wójt w wyjaśnieniach poinformował, że problem, który przedstawił Pan Gutkowski jest mu znany i w tej sprawie podejmował działania w Policji i OSP.


Ustosunkował się również do innych wypowiedzi radnych a mianowicie:
- odnośnie uregulowania gospodarki odpadami w gminie należy w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki finansowe na ten cel i sprawę rozwiązać, należy również zając się w najbliższym czasie regulaminem utrzymania porządku w gminie.
-cieki wodne na terenie gminy, w tym również i rzeka Skrwa planowane są do regulacji, ale w tej chwili są niedomówienia władz nadrzędnych co do właściciela tej rzeki i nie ma z kim rozmawiać w tej sprawie.


Ad. 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 


 
         Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady

   Danuta Szymańska                                                Krzysztof Żyźniewski
    

 


Wytworzył: Administrator (9 listopada 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 21:04:04)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 21:07:56)
Zmieniono: 2005-11-09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2638

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij