Protokół Nr XXVI/2005

Protokół Nr XXVI/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 9 marca 2006 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 Sesję otworzył o godzinie 10ºº przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna a radni to: Adam Dołęgowski, Adam Meller, Henryk Liszewski.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych, 10 głosami „za” i 2”wstrzymującymi”  przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego  punktu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r.”, ponieważ projekt wpłynął po ustaleniu porządku obrad.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek przewodniczącego rady.
 Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniu dopłat do tych taryf.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących statutów sołectw.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r.
9. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 2.

 Radny Krzysztof Cegłowski stwierdził, że wszystkie środki finansowe zaplanowane w dochodach budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 65.500zł. powinny być przeznaczone na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a  w harmonogramie działań przewidziano kwotę 23.700zł., w związku z tym należy zwiększyć środki na  realizację programu.
 Radny Gorczewski stwierdził, że środki te można wykorzystać tylko na ten cel. Wobec niejasności w tej sprawie radny Piotr Tatkowski postawił wniosek o zdjęcie tego punktu z dzisiejszych obrad i rozpatrzenie go na następnej sesji. Wniosek rada przyjęła jednogłośnie. Wobec tego rada odstąpiła od realizacji punktu 2.

Ad.3.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniu dopłat do tych taryf.
Radny Dariusz Kolczyński powiedział, że w uchwale nie ma określonej stawki za ścieki dowożone, a w najbliższym czasie rolnicy będą musieli podpisać umowy w sprawie wywozu ścieków. Nasuwa się pytanie, dlaczego to nie zostało zrobione.
Wójt powiedział, że ścieki dowożone będą liczone jak ścieki z kanalizacji.
 Radca prawny powiedział, że istota uchwały polega na zatwierdzeniu taryfy, która została opracowana przez zakład budżetowy po przedstawieniu kalkulacji wójtowi, który ją bada pod kątem jej prawidłowości. Jeżeli nie ma wątpliwości co do tej kalkulacji przedstawia radzie gminy do zatwierdzenia. Rada Gminy albo taryfę przyjmuje albo nie przyjmuje. Jeżeli nie przyjmuje to ustawa określa termin po którym ( 45 dni od złożenia) stawki określone w projekcie zakładu wchodzą w życie. Kierownik jednostki ogłasza wysokość stawek w gazecie i one obowiązują. Jeżeli z uchwały wynika wysokość stawki za dostawę ścieków i nie jest zróżnicowana to ta stawka jest obowiązująca zarówno dla tych, którzy korzystają z kanalizacji czy ścieki dowożą. Jeżeli właściciel będzie oczyszczał szambo, to musi to zrobić sam lub zawrzeć umowę z podmiotem, który się tym zajmuje.
Stawka za ścieki nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty te muszą między sobą ustalić strony.
Radny Kolczyński stwierdził, że temat ten nie był przygotowany. W kalkulacji nie uwzględniono kosztów transportu tych ścieków.
Radca wyjaśnił, że zakład ustali stawki za km. dowożonych ścieków.
Radny Cegłowski powiedział, że zakład nie uwzględniał kosztów dowozu. Ja w tym momencie nie wiem czy ten temat jest opracowany do końca.
Wójt powiedział, że na komisji finansowej dyskutowano nad problematyką odbioru ścieków. W kalkulacji nie można było tego uwzględnić ponieważ zakład do tej pory nie miał takich urządzeń. Urządzenie to w najbliższym czasie zostanie przekazane. Trwają w tej sprawie rozmowy między Wójtem a zakładem.
Cena za ścieki będzie ustalona, a cena odbioru jest indywidualną sprawą między rolnikiem a odbiorcą.
Radny Piątkowski – uchwała jest istotna, ale nie dopracowana i należy jeszcze tę sprawę raz rozważyć żeby wiedzieć kto i za ile będzie odbierał ścieki.
Radca prawny jeszcze raz wyjaśnił, że rada nie ma prawa wprowadzić do tych stawek żadnych zmian. Na koszty transportu rada ma wpływ, ponieważ rada udziela dopłat. Dobrze  jest pokazać mieszkańcom gminy, ile wynoszą rzeczywiste koszty dostarczania wody czy odprowadzania ścieków a ile do tych stawek dopłaca gmina.
Radny Cegłowski powiedział, że dyskusja na komisjach dotyczyła zapłaconego podatku CIT przez zakład. Jego zdaniem należy mniej dofinansować  z budżetu zakład, aby on nie wykazywał dochodów lecz straty, a na koniec roku i tak trzeba tę stratę pokryć. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego.
W związku z wieloma niewiadomymi w tej sprawie przewodniczący zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku obrad i przeanalizowanie go w najbliższym czasie.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.4.
Rada w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/128/06 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd. Radca prawny powiedział, że uchwała ta wiąże się w jakiś sposób z uchwałą wcześniejszą dot. taryf za wodę i ścieki. Można przekalkulować czy nie udzielić mniejszej bonifikaty, która będzie dla zakładu kosztem.
W związku z odstąpieniem od podjęcia uchwały w sprawie taryf za wodę przewodniczący zaproponował zdjęcie również tego punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad.6.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/129/06 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Po odczytaniu projektu uchwały rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/130/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. statutów sołectw.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.8.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2006r..
 Wójt poinformował, że proponuje zmiany w budżecie w celu zabezpieczenia środków finansowych własnych w kwocie 10.000zł na stworzenie 10 stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów stałych, które będą dofinansowane z budżetu Związku Gmin Rypińskich.
Rada w obecności 12 radnych, 10 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXVI/131/06 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r.. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9.
Wójt poinformował, że gmina uczestniczy w programie LIDER+. W naszej gminie odbyło się w piątek spotkanie tej grupy, na którym została zaprezentowana gmina Skrwilno. Powiedział, że 14 marca odbędzie się przetarg na wodociągowanie wszystkich wsi, które go nie mają. Ogłoszono przetarg na pojazd dla szkoły, unieważniono przetarg na paliwa ponieważ nie były spełnione jego warunki. Przetarg będzie ponownie ogłoszony.
Wójt omówił problematykę indywidualnych wpłat na wodociągowanie i kanalizację. Powiedział, że w tej sprawie z mieszkańcami naszej gminy były zawierane umowy cywilno-prawne. Jeżeli nie byłoby takich wpłat gmina nałożyłaby na mieszkańców opłaty aliacenckie, które prawdopodobnie byłyby wyższe od tych które mieszkańcy wpłacili na podstawie umów.

Ad.10.
Przewodniczący Rady odczytał pisma , które wpłynęły do niego w okresie między sesyjnym.
1. Pismo mieszkańców wsi Otocznia o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2006r. wodociągowania wsi Otocznia. Powiedział, że odpowiedź w tej sprawie padła z ust wójta w sprawozdaniu.
2. Pismo mieszkańców wsi Kotowy o pomoc finansową na odbudowę figurki w tej wsi. Sprawą tą zajmuje się komisja społeczno-gospodarcza.
3. Pismo Państwa G. i A. Meller o sprzedaż im działki położonej przy przystanku w Skrwilnie ul. Szeroka, która jest nieużytkiem i miejscem załatwiania potrzeb fizjologicznych mieszkańców. Pismo to będzie skierowane do komisji społeczno-gospodarczej. 

Ad.11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.

 

 

 

        Protokolant:                                           Przewodniczący Rady    

   Danuta Szymańska                                      Krzysztof Żyźniewski
    

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (9 marca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1679

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij