Protokół Nr XXVII/2005

Protokół Nr XXVII/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 21 marca 2006 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 Sesję otworzył o godzinie 10ºº przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Obecność radnych przedstawiają załączone do protokołu lista obecności.
Rada w obecności 15 radnych, 14 głosami „za” i 1”wstrzymującym”  przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch  punktów „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r.”i „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”, ponieważ projekt wpłynął po ustaleniu porządku obrad.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek przewodniczącego rady.
 Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne- już omówione.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniu dopłat do tych taryf.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.
5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
7.  Wolne wnioski i zapytania.
8.  Zakończenie obrad.

Ad. 2.
 Radny Krzysztof Cegłowski wnioskował o zwiększenie środków finansowych w kwocie 19.945 zł. na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, a zmniejszyć o tę kwotę fundusz płac.
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, 7 było przeciwnych, 4 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego Cegłowskiego upadł.
Następnie odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 15 radnych 7 głosami „za”, 2 „przeciw” i 6 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę Nr XXVII/132/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej udzielił wyjaśnień odnośnie kosztów mających wpływ na wysokość taryfy za ścieki i wodę oraz przedstawił możliwości zminimalizowania tych kosztów, oraz podatku CIT.
Radny Tatkowski wnioskował o zachowanie cen za wodę i ścieki na ubiegłorocznym poziomie.
Wniosek radnego przyjęto 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”.
Wobec przyjętego wniosku Kierownik przedstawił wysokość niezbędnych dopłat do 1m³ wody i ścieków, a mianowicie:
- przy cenie wody 1,40zł dopłata do 1m³ dopłata wyniesie 0,75zł.
- przy cenie 1,90zł za 1m³ ścieków dopłata wyniesie 2,92zł.
Przewodniczący Rady uwzględniając przyjęte korekty odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/133/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniu dopłat do tych taryf.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Kierownik Zakładu Komunalnego prosił radę o maksymalne udzielenie bonifikaty z tytułu opłaty rocznej.
Rada w obecności 15 radnych, 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXVII/134/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd, Która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada w obecności 15 radnych, 10 głosami „za” i 5 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXVII/135/06zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/136/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.7.
Radny Piątkowski pytał, czy jest możliwość umorzenia podatku od samochodów ciężarowych o masie 3,5t.
Radny Korczewski podniósł problem szkód wyrządzonych przez nie dokarmiane    zimą dziki.
Radna Mariola Sołtys powiedziała, że nasza gmina jako jedyna w powiecie rypińskim pobierała opłatę za zmiany w zgłoszeniu o działalności gospodarczej spowodowane przez ustawodawcę, a nie przez prowadzącego działalność. Jej zdaniem opłaty tej nie powinno się pobierać.


Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.

 

 

 

        Protokolant:                                           Przewodniczący Rady    

   Danuta Szymańska                                      Krzysztof Żyźniewski
    


 


Wytworzył: Danuta Szymańska (21 marca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:50:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2461

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij