Protokół Nr I/2006 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr I/2006

Protokół Nr I/2006

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 27 listopada 2006r.w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.
      

          Sesję rozpoczęto o godz.10°° wysłuchaniem Hymnu Państwowego.
   Radny senior, Pan Ryszard Pilśniak otworzył I sesję Rady Gminy Skrwilno. Przywitał radnych , zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na sesji.
   Na podstawie listy obecności stwierdził, że na wybranych 15 radnych , w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego jest wymagane quorum i rada może podejmować prawomocne uchwały.
   Następnie odbyła się ceremonia ślubowania radnych. Radny senior odczytał rotę ślubowania, a wszyscy wyczytani przez najmłodszego radnego radni wypowiadali słowo „ślubuję” z dodaniem „Tak mi dopomóż Bóg”.
   Po ślubowaniu radny senior ustalono porządek obrad I sesji.
   W związku z tym, że do podanego przez przewodniczącego poprzedniej kadencji porządku obrad nikt z radnych nie wnosił uwag ani zmian radny senior  stwierdził, że rada będzie obradowała według następującego porządku obrad:
   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Ślubowanie radnych.
   3. Ustalenie porządku obrad.
   4. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Skrwilno.
        a/ przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego,
        b/powołanie komisji skrutacyjnej,
        c/ zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego
        d/ przeprowadzenie głosowania,
        e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
    5/ Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
         a/ przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczących,
         b/ powołanie komisji skrutacyjnej
         c/ zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących,
         d/ przeprowadzenie głosowania,
         e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
    6. Wolne wnioski i zapytania.
    7. Zakończenie obrad.
W związku z tym , że punkty 1, 2 i 3 zostały zrealizowane przystąpiono do punktu 4
Wybór przewodniczącego Rady Gminy Skrwilno.
 Prowadzący obrady radny Ryszard Pilśniak poinformował, że rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.
a/ Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła regulamin tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego Rady, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
b/ na przewodniczącego Rady zgłoszono radnego Henryka Liszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
c/ Do przeprowadzenia tajnego głosowania rada jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w następującym składzie:
1. Krystyna Jesionowska –przewodnicząca
2. Teresa Krystyna Mucha – członek
3. Jarosław Lewandowski – członek
d/ Komisja skrutacyjna przeprowadziła czynności wyborcze. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół komisji skrutacyjnej.
e/ Radny senior odczytał uchwałę Nr I/1/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
Uchwała oraz protokół komisji skrutacyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
       Prowadzący obrady radny Ryszard Pilśniak pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu Rady, radnemu Henrykowi Liszewskiemu i poprosił o dalsze prowadzenie obrad.
     Przewodniczący Rady podziękował za zaufanie i wybór i kontynuował obrady.
Do punktu 5 porządku obrad:
Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.

    Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie ze statutem gminy rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Procedura wyboru jest taka sama jak przy wyborze przewodniczącego.
a/Rada jednogłośnie przyjęła regulamin tajnego głosowania, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
b/ Rada jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w takim samym składzie, jak przy wyborze przewodniczącego.
c/ Na wiceprzewodniczących zgłoszono radną Teresę Krystynę Mucha i radnego Jerzego Różańskiego. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie
d/Komisja skrutacyjna przeprowadziła czynności wyborcze a jej przewodnicząca odczytała protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
e/Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/2/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Uchwała i protokół komisji skrutacyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Do punktu 6 porządku obrad:
Wolne wnioski i zapytania.
Wniosków i pytań nie było. W punkcie tym głos zabrali:
 Pan Krzysztof Cegłowski – Przewodniczący Rady Powiatu Rypińskiego  powiedział, że ma
 nadzieję, że wpisze się w kalendarz posiedzeń Rady i będzie się starał, aby gmina Skrwilno
 była zauważana.
 Pan Kazimierz Stawicki –wójt  powiedział, że nadchodzący okres pracy jest okresem sprzyjającym dla samorządów ponieważ  lata 2007-2013 to okres dający duże możliwości pozyskania środków unijnych, dużo większych niż dotychczas. Życzył nowemu wójtowi i nowej radzie, aby okres ten dobrze wykorzystali dla dobra gminy.
Pan Dariusz Kolczyński – nowo wybrany wójt  zwracał się do nowo wybranej Rady, aby  dołożyli wszelkich starań, aby wspólnie z nim dobrze realizowali zadania na rzecz tej gminy.
Pani Urszula Ratkowska -Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania mają obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych oraz o konsekwencjach nie złożenia takowych oświadczeń.


Przewodniczący Rady powiedział, że myśli, że będzie współpraca między wójtem , radą i powiatem dla pożytku wspólnego.

Do puntku 6 porządku obrad:
 Przewodniczący Rady o godz. 11,20 zamknął I sesję Rady Gminy.

 

   Protokólant:                                                                 Przewodniczący Rady

Danuta Szymańska                                                                 Henryk Liszewski


             


Wytworzył: Danuta Szymańska (15 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (15 stycznia 2007, 16:12:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2417

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij