Protokół Nr IX/07

Protokół Nr IX/07

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 04 października 2007 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski o godz. 10,00. Następnie przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni radni to Jarosław Tomkowski i Robert Smulski.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
4. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr VII/34/07
b) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie, jako samorządowej instytucji kultury,
c) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.


Ad.2.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad informacją. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Ad.3.
Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy. Uwag nie wniesiono, wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały .
W wyniku głosowania, rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/40/07 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Przewodnicząca Zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawiła opinię zespołu o kandydatach na ławników, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/41/07 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławników.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Z kolei wybrano komisję skrutacyjną w następującym składzie:
1. Krystyna Jesionowska- przewodnicząca
2. Emilia Jaskólska
3. Grzegorz Kowalski
Komisja przeprowadziła czynności wyborcze a przewodnicząca tej komisji odczytała protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. W wyniku głosowania Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/43/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/34/07 .
W wyniku głosowania, Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/43/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/34/07. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) W wyniku głosowania Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/44/07 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) W wyniku głosowania rada w obecności 13 radnych, 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr IX/45/07 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) W wyniku głosowania Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/46/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e) W wyniku głosowania Rada w obecności 13 radnych, 11 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr IX/47/07 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Przewodniczący Rady złożył informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Wójt złożył informację o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Mówił o spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie pozyskania środków finansowych na stację uzdatniania wody. Wniosek w tej sprawie będzie złożony w miesiącu październiku. Będą również czynione starania k o pozyskanie funduszy na wymianę wodociągu w Skrwilnie, który na odcinku 2.400m jest wykonany z azbestu.
Przygotowany jest projekt na budowę drogi Szustek-Przywitowo-Wólka, który będzie przedstawiony mieszkańcom tych wiosek. Koszt tej inwestycji wynosi ponad 6 mln. zł., dlatego realizacja jest możliwa tylko etapowo.
Następnie wójt poinformował o możliwości ubiegania się o stypendia europejskie przez studentów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Poinformował, że w przyszłym roku będzie remontowany ciek wodny Okalewka i że rolnicy w sprawach melioracji powinni organizować się w spółki wodne.
Zakończono prace związane z rozgraniczeniem drogi gminnej Okalewo Piaski- Świedziebnia i złożono wniosek do sądu o skomunalizowanie tej drogi.
Prace związane z przepustem w Kotowach będą realizowane w najbliższym czasie.
Wójt prosił radnych i sołtysów o zgłaszanie potrzeb na równanie i nawożenie dróg gminnych . Poinformował o odbytych „Rajdzie Śladem Skarbu Skrwileńskiego” i rajdzie samochodowym „Orlen”. Podziękował osobom zaangażowanym w organizację tych imprez.

Ad.8.
Radny J. Różański pytał, co dalej ze scalaniem gruntów na terenie naszej gminy.
Przewodniczący Rady Powiatu Rypińskiego Krzysztof Cegłowski powiedział, że w chwili obecnej nic w tej sprawie się nie dzieje. Jeżeli tylko zostaną uruchomione środki finansowe na ten cel prace zostaną rozpoczęte i to od wsi Baba, aby zobaczyć jak to będzie działało. Koszt zadania szacuje się na ok.5 mln. zł. i bez środków „ z zewnątrz” starostwo nie jest w stanie zmierzyć się z tym zadaniem. Jego zdaniem informacje w tej sprawie będą dopiero w przyszłym roku.
Radny K. Michalski pytał, kiedy będą rozpoczęte prace remontu dachu w szkole w Przywitowie.
Wójt poinformował, że termin wykonania prac upływa z końcem października br. Wykonawca ma rozpocząć prace w najbliższą sobotę lub poniedziałek.
Obecny na sesji Wicestarosta Rypiński poinformował o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie powiatu rypińskiego. Mówił o reformie służby zdrowia związanej z prywatyzacja ośrodków zdrowia i dostosowaniem tych ośrodków do wymogów unijnych do końca 2008 r.
Większość ośrodków zdrowia została sprywatyzowana i powstały Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które wydzierżawiają budynki od SP ZOZ w Rypinie. Budynki te należy dostosować do wymogów, a rypiński ZOZ nie ma środków aby przeznaczyć je na te obiekty. W związku z tym proponuje się sprzedaż tych budynków dotychczasowym dzierżawcom czyli zainteresowanym NZOZ, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na rozwój szpitala w Rypinie.
Na terenie gminy Skrwilno są takie dwa obiekty. Dzierżawcą jest NZOZ RADMED tj. w Skrwilnie i Okalewie, które można by sprzedać ich dotychczasowemu dzierżawcy.
W związku z tym prosił radę, aby zajęła w tej sprawie stanowisko i przesłała je do starostwa.
Radny K.Żyźniewski pytał, jakie będą nakłady finansowe a jakie będą efekty dla środowiska.
Wójt powiedział, że kwoty jeszcze nie zna, opracowywany jest raport oddziaływania na środowisko, szczegóły tego zadania można uzyskać na stanowisku pracy ds. inwestycyjnych w urzędzie gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo od Pana Marcinkowskiego w sprawie sprzedaży mu gruntu przyległego do jego działki a będącego obecnie planem zabaw przedszkola. Sprawą tą zajmie się komisja i wójt, który otrzymał również takie pismo.

Ad.9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 12,30 zamknął sesję.


Protokolant Przewodniczący Rady

Danuta Szymańska Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (4 października 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (8 stycznia 2008, 14:39:32)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (8 stycznia 2008, 14:44:59)
Zmieniono: 2008-01-08

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1665

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij