Protokół Nr X/07

Protokół Nr X/07


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 22 listopada 2007 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski o godz. 10,00. Następnie przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
3. Uchwalenie stawek podatku:
a) od nieruchomości,
b) od środków transportowych
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) regulaminu wynagradzania nauczycieli,
b) określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
c) świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.


Ad.2.
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego budżet gminy na 2007 r. przedstawiła Skarbnik Gminy. Uwag nie wniesiono, wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały .
W wyniku głosowania, rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/48/07 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do projektów uchwał dotyczących podatków na 2007 r. Przytoczyła w tej sprawie przepisy prawne oraz propozycje wójta w sprawie stawek tych podatków. Powiedziała, że proponuje się zwiększenie tych stawek o 3% w stosunku do roku ubiegłego.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał podatkowych były szczegółowo analizowane na wszystkich komisjach Rady.
a) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
W związku z tym , że dyskusji nie było odczytał projekt uchwały. W wyniku głosowania Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/49/07 w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) W wyniku głosowania rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/50/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Skarbnik Gminy zapoznała z przepisami prawnymi dotyczącymi ceny żyta i związaną z tą ceną stawką podatku rolnego.
Radny Jarosław Tomkowski złożył wniosek o obniżenie ceny żyta na kwotę 32 zł. a nie 35 jak proponuje wójt. Wniosek uzasadniał trudną sytuacją finansową rolników.
Wójt podzielił uwagę radnego ponieważ zna sytuację rolników . Podatek rolny dotyczy przede wszystkim rolników sołectwa Okalewo i Kotowy. Obniżenie ceny żyta spowoduje mniejsze wpływy do budżetu a tym samym nie zrealizowanie jakiegoś zadania. Decyzja w tej sprawie należy do Rady.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Tomkowskiego
„Kto jest za obniżeniem ceny skupu żyta z kwoty Min. 58,29 na kwotę 32 zł za 1 kwintal”.
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, 4 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że rada zdecydowała, aby w projekcie uchwały obniżyć cenę skupu żyta na kwotę 32 zł a nie 35 jak proponował wójt.
W związku z powyższym odczytał projekt uchwały uwzględniając zmianę uchwaloną przez radę na wniosek radnego Tomkowskiego.
W wyniku głosowania rada w obecności 15 radnych 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę Nr X/51/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5.
a) W wyniku głosowania Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/52/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) W wyniku głosowania Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/53/07w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
c) W wyniku głosowania Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/543/07 w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Ad.6.
W wyniku głosowania Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/55/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1941990 oraz treści tych dokumentów.
Ad.7.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował, że rozliczono ostatecznie wniosek na budowę placu zabaw w Skrwilnie.
Odbyła się wstępna weryfikacja wniosku na rewitalizację wsi Ruda. Wniosek ten uzyskał maksymalną ilość punktów i czekamy na decyzję w tej sprawie, na przedsięwzięcie to ubiegamy się o kwotę 100 tys. zł.
W związku z tym, że jutro upływa termin zakończenia remontu dachów, w najbliższy wtorek planowany jest odbiór wszystkich prac remontowych w gminie tj. w Zespole Szkół w Skrwilnie, Urzędzie Gminy oraz Szkole Podstawowej w Przywitowie.
Urząd Gminy przygotowuje się do złożenia wniosku na remont stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. Oriętacyjny koszt tej inwestycji to około 1,5 mln. zł.
Trwają prace nad rekonstrukcją studni głębinowej w Skrwilnie, do połowy grudnia br. studnia ma być oddana do użytku.
Przygotowana jest dokumentacja na budowę hali sportowej wraz z pozwoleniem na budowę.
W gminie naszej powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego ponieważ uzyskaliśmy na ten cel środki finansowe.
Szczegóły wszystkich zadań inwestycyjnych na przyszły rok będziemy omawiać na posiedzeniach komisji w sprawie przyszłorocznego budżetu.

Ad.8.

Sołtys wsi Przywitowo podnosił problem wałęsających się psów, których boją się dzieci idące do szkoły.
Radny Jarosław Tomkowski pytał, czy w okresie zimy będzie dostępny sprzęt do odśnieżania.
Wójt poinformował, że sprzęt do odśnieżania jest w pełni przygotowany. Mamy dwa pługi do odśnieżania w gminie oraz zawarte umowy z osobami prywatnymi w Wólce i Kotowach, co w pełni zabezpiecza odśnieżanie naszej gminy.
Radny Kazimierz Michalski pytał, czy w gminie pracuje radca prawny ponieważ nie uczestniczy w sesjach. Mówił również o potrzebie usuwania kamieni na drogach aby uniknąć uszkodzenia sprzętu w czasie odśnieżania.
Wójt odpowiedział radnemu, że radca prawny pracuje w urzędzie w każdy piątek od godz. 10-tej. Materiały na sesję są przygotowane i sprawdzone przez radcę dlatego nie widzi konieczności jej uczestnictwa w sesjach. Jeżeli tak by miało być to sesje winny odbywać się w piątki.
W sprawie kamieni wójt powiedział, że na drogach kamienie są zbierane a radnemu prawdopodobnie chodzi o konfliktowy ogromny kamień na granicy drogi z prywatną działką w Wólce.
Radny Tomkowski pytał, czy w przyszłym roku planuje się naprawy kapitalne dróg.
Wójt powiedział, że ta sprawą rada będzie się zajmowała na komisjach budżetowych i zdecyduje jakie inwestycje będą realizowane w 2008 r., czy będą budowane drogi, czy hala sportowa czy stacja uzdatniania wody.
Przewodniczący Rady poinformował , że w okresie od ostatniej sesji uczestniczył wraz z wójtem w kongresie gmin wiejskich , w forum samorządowym oraz uroczystościach gminnych( bieg Niepodległości, uroczystość na grobach pomordowanych w Raku, święcie Niepodległości), Następnie przedstawił stanowisko Rady wypracowane na posiedzeniach komisji dotyczące sprzedaży budynków ośrodków zdrowia. „Rada Gminy Skrwilno uznała, że nie jest władna do wydania opinii w sprawie majątku nie należącego do Gminy. W ramach zadań własnych zabezpioeczenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej jest istotnym elementem dbałości o sprawy mieszkańców Gminy.
Rada Gminy apeluje do władz Starostwa Powiatowego w Rypinie o rozważne decyzje w tej sprawie.”
Ponadto przewodniczący poinformował, że udzielono odpowiedzi na pismo Panu Marcinkowskiemu.Ad.9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 12,30 zamknął sesję.


Protokolant Przewodniczący Rady

Danuta Szymańska Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (22 listopada 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (8 stycznia 2008, 14:42:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1352

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij