Protokół Nr XII/08

Protokół Nr XII/08


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 13 marca  2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski o godz. 10,00. Następnie przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny usprawiedliwiony radny Krzysztof Żyźniewski
 Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

   1. Sprawy organizacyjne- już omówione
   2. Zmiany w  budżecie gminy na 2008 r.  
   3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
       Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.      
           4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
               na realizację zadań dotyczących budowy indywidualnych
               przydomowych oczyszczalni ścieków, finansowanych z budżetu
               gminy.
          5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
              konsultacji z mieszkańcami wsi Nowe Skudzawy, dotyczącej ustalenia
              urzędowej nazwy tej miejscowości.
          6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin
              Północnego Mazowsza.
          7. Przyjęcie planów pracy komisji na 2008 r.                                
          8. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.         
          9. Wolne wnioski i zapytania
         10. Zakończenie obrad.    

Ad.2.
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego  budżet gminy na 2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy. Uwag nie wniesiono, wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały .
 W wyniku głosowania, rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XII/60/08 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy
na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
W związku z tym , że dyskusji nie było wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały.  W wyniku głosowania Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/61/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały . Wójt poinformował, że jest to program pilotażowy zmierzający do uregulowania gospodarki ściekowej w naszej gminie w szczególności tych zabudowań gdzie budowa instalacji sanitarnej nie ma racji bytu. W tym roku zaistnieje kilkanaście takich oczyszczalni ponieważ ograniczone są środki finansowe na ten cel. W latach następnych należy szukać pieniędzy aby zaspokoić potrzeby w tym względzie.
Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tej gminy. Innych głosów w dyskusji nie było.
W wyniku głosowania rada w obecności 14 radnych  10 głosami „za” i 4 wstrzymującymi podjęła uchwałę Nr XII/62/08 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań dotyczących budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, finansowanych z budżetu gminy. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/63/08 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Nowe Skudzawy, dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy tej miejscowości. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
 W wyniku głosowania rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/64/08 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/65/08 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2008 r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował, że dokonano odbioru rekonstrukcji stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. Koszt inwestycji to około 18 tys. zł. Studnia oddana jest do eksploatacji. Efekt końcowy jest bardzo pozytywny.
Przygotowano dokumentację na budowę kompleksu edukacyjno-sportowego przy Zespole Szkół w Skrwilnie tj. budowa hali sportowej z częścią brakujących sal lekcyjnych wraz z rozbudową instalacji ciepłowniczej. Wniosek o środki finansowe na to zadanie zostanie złożony dopiero w roku przyszłym ponieważ w tym nie ma konkursu pod który zadanie to można by „podpiąć”.
Trwają prace związane z odnową wsi Ruda. Przetarg na to zadanie wygrała firma z Lipna i realizuje prace zgodnie z planem. Termin wykonania prac upływa 9 maja. W ramach tego zadania po jego rozliczeniu otrzymamy kwotę 100tys. zł. Przygotowujemy projekt na odnowę wsi Urszulewo i będziemy składali wniosek na to zadanie.
Fundusz wsparcia wytypował naszą gminę jako gminę na I miejscu. Mamy
500 tys. zł na dowolną inwestycję infrastruktury lub zakup środków trwałych lub dokumentację techniczną związaną z wykonaniem danej inwestycji. Do jutra musimy złożyć projekt wstępny na zagospodarowanie tych środków.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji związanej z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągową azbestowej na odcinku 1400 m. Wartość przetargowa zadania wynosi 97 tys. zł. Do końca czerwca br. dokumentacja  wraz z kosztorysem będzie wykonana. Gmina będzie ubiegała się ośrodki finansowe na to zadanie a możliwość dofinansowania jest do 75 % wartości kosztorysowej zadania.
Jest opracowana dokumentacja na drogę Okalewo-Piaski łącząca naszą gminę z gminą Świedziebnia. Droga Okalewo –Kolonia została zakwalifikowana do realizacji . Dofinansowanie do tego zadania to 140 tys. zł. Działania w tym kierunku są poczynione  a realizacja uzależniona będzie od środków finansowych w naszym budżecie. Budowa dróg to inwestycja bardzo droga. Pierwszy odcinek drogi Szustek – Wólka  o długości 1226 m  został zkosztorysowany na kwotę 1445 tys. zł. Budować drogi musimy i w tym celu  musimy szukać środków finansowych.
 
Ad.7.
Sołtys Marek Jeżewski pytał, czy w urzędzie jest przewidziany dyżur osoby, która pomagałaby rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty.
Wójt powiedział, że pracownik ODR który był na nasz teren zmienił pracę i
Nie zna zamiarów kierownika ODR w tej sprawie. Jeżeli będzie osoba do takiej pracy to pomieszczenie w urzędzie udostępni.
Mieszkaniec wsi Skudzawy Jan Gutkowski złożył na ręce przewodniczącego pisma, które pisał w sprawie uciążliwości dyskoteki w Skudzawach. Pytał  wójta co zrobiono w tej sprawie. Wójt powiedział, że w tym czasie, kiedy wpłynęło pismo od pana Gutkowskiego było zebranie sołeckiego sołectwa Skudzawy. Zadał pytanie mieszkańcom wsi o uciążliwość dyskoteki. Żaden mieszkaniec Skudzaw nie wypowiedział się, że dyskoteki są dla nich uciążliwe. Ponadto została przeprowadzona rozmowa z właścicielem dyskoteki, który poinformował, że jakakolwiek szkoda powstała podczas dyskoteki zostaje na bieżąco regulowana. Gmina nie jest właścicielem obiektu lecz OSP i to ona wynajmuje remizę na dyskoteki i z nią należy w tej sprawie rozmawiać. Gmina wydaje tylko zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
Obecny na sesji policjant rewiru skrwileńskiego powiedział, że przy okazji dyskotek zdarzają się szkody ale na bieżąco są regulowane. Ostatnio u pana Gutkowskiego doszło do uszkodzenia mienia, sprawca został ustalony i skierowano w tej sprawie wniosek do sądu.
Sołtys wsi Skudzawy potwierdził, że na zebraniu sołeckim żaden z mieszkańców nie zgłaszał uciążliwości dyskoteki.
Radny Jerzy Różański pytał radnych powiatu rypińskiego, kiedy ruszy sprawa scalania gruntów.
Przewodniczący Rady Powiatowej Krzysztof Cegłowski powiedział, że z jego wiedzy wynika że w naszym województwie nie doszło do żadnych scaleń gruntów. Działania te jeszcze nie ruszyły. Sprawa jest o tyle trudna, że w działaniach tych najpierw trzeba wyłożyć pieniądze a dopiero je odzyskać a jest to kwota 5 mln zł, na co powiatu nie stać. Rad powiatu planuje w tym roku sesję wyjazdową w Skrwilnie i wówczas temat scalania gruntów zostanie poruszony.
Wójt powiedział, że kwota 5 mln zł. nie obejmuje całości zadania. Zadania dotyczące scalania są w całości refundowane. Dokumentacja jest przygotowana i leży w starostwie. Nabór wniosków ruszy prawdopodobnie w lipcu.
Przewodniczący Rady Henryk Liszewski pytał czy ca namacalne dane w starostwie, że tematyka scalań była przedmiotem obrad Rady czy zarządu. Czas  mija a nic w tej sprawie nie zrobiono, tylko słyszymy że „dojrzewa” tylko nie wiem do czego.
Przewodniczący Rady Powiaty Rypińskiego powiedział, że nic w tej sprawie nie wiadomo. Jeżeli „temat będzie uruchomiony” starostwo na pewno nie zostanie z boku.
Z kolei pan Cegłowski poinformował o zamierzeniach inwestycyjnych starostwa. Mówił o remoncie drogi Okalewo Skrwilno na odcinku do Szustka, o remoncie gwarancyjnym drogi Skrwilno- Mościska i Skrwilno-Skudzawy, o budowie basenu w Rypinie, rozbudowie szpitala, przeniesieniu starostwa na ul. Warszawską i oddaniu dotychczasowego budynku starostwa na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie oraz o poszerzeniu drogi Rypin Wąpielsk.
Radny powiatowy Piotr Tatkowski powiedział, że mają zmienić się zasady
finansowania scalań gruntów i może wtedy będzie łatwiej tego dokonać.

Ad.8.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia świateczne
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 12,30 zamknął sesję.


          Protokolant                                              Przewodniczący Rady

    Danuta Szymańska                                          Henryk Liszewski

Wytworzył: Danuta Szymańska (19 września 2008)
Opublikował: Piotr Paradowski (19 września 2008, 13:35:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij