Protokół Nr XIII/08

Protokół Nr XIII/08


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 17 kwietnia  2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski o godz. 900. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna radna Krystyna Jesionowska – usprawiedliwiona.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Sprawy organizacyjne.
2.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3.    Zmiany w  budżecie gminy na 2008 r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Urszulewo.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6.    Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
7.    Wolne wnioski i zapytania
8.    Zakończenie obrad.    

Ad.2.
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie odczytała uchwałę Nr 15/2008 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2007 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Emilia Jaskólska przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 74/2008 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skrwilno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno.
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/66/08 w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 r. Rada w obecności 14 radnych, 12 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XIII/67/08.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Urszulewo. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Następnie odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/68/08 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Urszulewo.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wójt wyjaśnił, że jest to pierwszy kredyt, który zaciągamy na budowę drogi Skrwilno – Wólka. Jest już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na zrefundowanie tego kredytu na kwotę 500 tys. zł. W związku z tym, chcemy jak najszybciej ogłosić przetarg. Kwota ta będzie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski w ciągu 14 dni od ostatecznego rozliczenia się z projektu. Projekt będzie rozliczany do 20 listopada 2008 r., czyli od tej daty w ciągu 14 dni pieniądze wpłyną na nasze konto.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/69/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Ad.6.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Podziękował radzie za udzielenie absolutorium.
Poinformował, że na trzy rozpisane konkursy przez Urząd Marszałkowski w sprawie: plac zabaw, odnowa wsi i fundusz wsparcia, które zaistniały do dnia dzisiejszego nasza gmina w tych 3 konkursach jest na pierwszym miejscu.
 W związku z tym, żeby nie zmarnować tej szansy będziemy się o te środki ubiegać.
Ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 14 kwietnia bieżącego roku wynika, że w miesiącu czerwcu będzie gotowy projekt na stację uzdatniania wody w Skrwilnie, oraz modernizację prac z wymianą sieci azbestowej. Byłaby to duża zaliczka w kwocie 1 100 tys. zł  na realizację zadania inwestycyjnego już na 2009 r. Dlatego też będą czynione starania, aby te środki uzyskać.
Poza tym poinformował, że fundusz wsparcia wymaga dużych przygotowań organizacyjnych Gminy by się na tym I miejscu znaleźć i ubiegać o kwotę 500 tys. zł. W związku z powyższym, zmniejszono liczbę umorzeń podatkowych w stosunku do lat ubiegłych, by pozyskać jak najwięcej własnych środków tj. ok. 20%. Należy czynić starania, aby następny rok był również dobry, żeby gmina miała środki własne na inwestycje, gdyż przy tych rozdaniach, które oferuje Urząd Marszałkowski będą na pewno mniejsze w stosunku do lat minionych.
Poinformował, że w miesiącu czerwcu i lipcu wpłynie dokumentacja na różnego rodzaju inwestycje takie jak: oświetlenie, drogownictwo i wodociągowe, które pozwolą gminie realizować te zadania. Wówczas będzie można ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Ad.7.
Przewodnicząca Emilia Jaskólska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r. wg planu pracy komisji.
Radny Jan Celebudzki pytał dlaczego nie było materiałów o zmianach w budżecie na 2008 r.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w budżecie były szczegółowo omawiane na komisjach. W trakcie dokonywane były zmiany i dlatego materiały przygotowane były na drugie posiedzenie komisji oraz dostępne w biurze Rady.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że taka sytuacja w przyszłości się nie powtórzy.
Radny Żyźniewski poruszył temat stanu dróg na terenie Gminy tj. droga we wsi Baba przy p. Ulanowskim – same wyboje. Droga Skrwilno – Sierpc (skrzyżowanie) stanowi zagrożenie. Proponował, żeby wystosować pismo do Starostwa czy Zarządu Dróg Powiatowych o lepsze oznakowanie.
Sołtys Jeżewski zgłaszał naprawę drogi gminnej w Czarni Małej na odcinku
około 500 m.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że na najbliższych posiedzeniach Komisji poruszony będzie temat dróg.
Powołana będzie Komisja w celu sprawdzenia stanu dróg na terenie Gminy. Przypominał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych.

Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.


          Protokolant                                              Przewodniczący Rady

    Danuta Watkowska                                          Henryk Liszewski

Wytworzył: Danuta Szymańska (19 września 2008)
Opublikował: Piotr Paradowski (19 września 2008, 13:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1298

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij