Protokół Nr XVII/08 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XVII/08
Protokół Nr XVII/08


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 20 listopada  2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.  Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie przewodniczący poinformował, że po ustaleniu porządku obrad wpłynęły do niego dodatkowo dwa projekty uchwał. W związku z tym wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów:
1.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2009 r. projektu pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 120403C Okalewo- Okalewo/gr. Gm. Świedziebnia//Kotownica/-Okalewo/ dr. woj.563/ w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
W wyniku głosowania w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęto dodatkowe punkty do porządku obrad.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad
2.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
3.    Podjęcie uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych w sprawie:
a)    określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r,
b)    zwolnień w podatku od nieruchomości,
c)    ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d)    opłaty targowej,
e)    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przywitowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” jako członek zwyczajny.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2009 r. projektu pn „Przebudowa drogi gminnej nr 120403C Okalewo-Okalewo/gr.gm. Świedziebnia/ Kotownica-Okalewo/dr.woj.563/ w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
7.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zakończenie obrad.  

Ad.1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.

Ad. 2.
 Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2008 r. Radni nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVII/ 85/08 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Skarbnik Gminy dokonała prowadzenia do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych. Poinformowała , że podatki i opłaty proponuje się podwyższyć w stosunku do roku ubiegłego o 4 %.
Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektów uchwał:
a)    Uchwałę Nr XVII/86/08 w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości rada w obecności 15 radnych podjęła jednogłośnie, bez uwag. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b)    Uchwałę Nr XVII/87/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Rada podjęła bez uwag, w obecności 15 radnych, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c)    Uchwałę Nr XVII/88/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych rada podjęła w obecności 15 radnych jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d)    Uchwałę Nr XVII/89/05 w sprawie opłaty targowej rada podjęła
jednogłośnie , w obecności 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e)    Uchwałę Nr XVII/90/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego rada podjęła jednogłośnie, w obecności 15 radnych.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Wójt przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały .Powiedział, że projekt tej uchwały jest jednym z najważniejszych. Wyboru jednak nie mamy. Stan obiektów oświatowych w gminie jest zły. Placówka w Przywitowie ma swoją historię. Budynek jest z lat 50- siątych. Do roku ubiegłego nic w nim nie było robione. W roku ubiegłym wymieniliśmy dach. Cały budynek wymaga kapitalnego remontu a jest to kwota około 700 tys. zł. Zadaniu temu można by sprostać, gdyby nie obniżająca się liczba dzieci w tym obwodzie, która powoduje obniżenie jakości nauczania poprzez łączenie oddziałów. W sprawie zamiaru likwidacji odbywały się dwukrotnie zebrania z rodzicami, które przebiegały w atmosferze spokoju. Sprawą nauczycieli zajęliśmy się już wcześniej. Większość z nich została przeniesiona do innych placówek na terenie gminy. Pozostały tylko dwie osoby, które mają umowy na czas nieokreślony i one prawdopodobnie znajdą również zatrudnienie i innych szkołach. Nie jest chlubą wójta zamykać szkołę, ale i nie jest również, nie mieć żadnej placówki oświatowej spełniającej wszystkie standardy.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w tej sprawie, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 15 radnych ,  11 głosami „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się” podjęła  uchwałę Nr XVII/91/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przywitowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/92/08 w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Wójt poinformował, że w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych ogłoszono konkurs na budof) dróg lokalnych. Kryteria naboru preferują drogi łączące z drogami wyższej kategorii i z inną gminą naszego województwa. W naszej gminie mamy tylko jedną drogę spełniającą te kryteria. Na dzień dzisiejszy inne drogi nie kwalifikują się do tego programu , dlatego proponujemy przyjęcie tej drogi do realizacji.
Radny Różański powiedział, że rada została postawiona „pod ścianą” a na pewno są inne drogi w gminie, bardziej potrzebne.
Następnie  przewodniczący rady odczytał projektu uchwały. Rada w obecności 15 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/93/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2009 r. projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120403C Okalewo- Okalewo/gr. gm. Świedziebnia/ /Kotownica//Okalewo/dr. woj.563/ w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
 Przewodniczący rady poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe, drobne uchybienia zostały przez radnych sprostowane.
Wójt poinformował, że wszyscy pracownicy urzędu złożyli terminowo i prawidłowo oświadczenia majątkowe.
Ad.8.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności  między sesjami.
Poinformował, że zakończone zostały prace związane z wycinką i pielęgnacją w skrwileńskim parku.
W przyszły czwartek z Sanoka odbieramy nowy autobus szkolny.
W miejscowościach Ruda i Okalewo odbywają się zajęcia świetlicowe. W poniedziałek podpisaliśmy umowę na zakup działki przy placu Zespołu Szkół w Skrwilnie.
Do wójta wpłynęło pismo mieszkańców Skrwilna w sprawie poczynienia działań w sprawie „bezpańskich psów” , które zagrażają bezpieczeństwu.
Wspólnie z Lokalną Grupą Działania  w ramach LIDERA złożono wniosek o budowę schroniska dla zwierząt, które objęło by działaniem również naszą gminę.

Ad.9.
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Skrwilnie podziękowała wszystkim radnym za zakupione przez nich zabawki dla dzieci z tego przedszkola i zaprosiła wszystkich na jasełka Bożonarodzeniowe.
Ad.10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.


          Protokolant                                           Przewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                       Henryk Liszewski
            

Wytworzył: Danuta Szymańska (20 listopada 2008)
Opublikował: Piotr Paradowski (1 kwietnia 2009, 20:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij