Protokół Nr XIX/09 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XIX/09

Protokół Nr XIX/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 26 lutego 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Mucha o godz. 1000. Przywitała radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.  Nieobecny jest przewodniczący rady Henryk Liszewski oraz radna Krystyna Jesionowska. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 13 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Po odczytaniu przez wiceprzewodniczącą porządku obrad Wójt Gminy Dariusz Kolczyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu „ Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad zgłoszonego punktu.
Wobec tego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do tych taryf.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ruda.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przywitowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta.
12.    Przyjęcie planów pracy komisji na 2009 r.
13.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zakończenie obrad.  

Ad.1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.

Ad. 2.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2009 r. Radni nie wnieśli uwag do projektu.
Wójt poinformował, że na przebudowę dróg gminnych ul. Krótkiej i Targowej otrzymamy dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł. I będzie to wprowadzone do budżetu na następnej sesji. W miesiącu marcu zapadnie decyzja , czy droga w Szczawnie zostanie zakwalifikowana do dofinansowania.
Radni nie wnieśli uwag do projektu.
Wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIX/99/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Poinformowała, że pożyczka będzie zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej .Nikt z radnych nie zabrał głosu, wobec tego wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/100/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Po odczytaniu przez wiceprzewodniczącą  rady projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, nie zgłoszeniu przez radnych uwag, Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/101/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
Po odczytaniu przez wiceprzewodniczącą rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/102/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do tych taryf.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Zaznaczyła, że uchwała ta była szczegółowo omawiana na poszczególnych komisjach. Nikt z radnych nie zabrał głosu w tej sprawie. Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/103/09 w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
 Wójt przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały a Wiceprzewodnicząca odczytała jej treść. Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/104/09 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na sesję przybyła radna Krystyna JesionowskaAd.8.
Po zapoznaniu się przez radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ruda. Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/105/09 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ruda. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9.
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości, nikt z radnych nie zabrał głosu, wobec tego wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/106/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przywitowie. Uzasadnienie do tej uchwały przedstawiła Danuta Szymańska- inspektor ds. oświaty.  Radny Jarosław Tomkowski pytał co będzie z budynkiem szkoły , boiskiem przy szkole i nauczycielami tam pracującymi, czy znajdą zatrudnienie.  
Wójt Dariusz Kolczyński wyjaśnił że do likwidacji szkoły trwały przygotowania przez dwa lata dlatego większość nauczycieli tej placówki znalazło zatrudnienie w innych szkołach. Pozostałe dwie osoby jak również  woźny od września znajdą zatrudnienie w naszych placówkach.
W sprawie budynku dyskutowaliśmy już na zebraniach w tej miejscowości. Pomysły w tej kwestii są różne ale decyzji żadnej jeszcze nie ma. Po zakończeniu funkcjonowania tej szkoły wspólnie z całą radą rozważymy tę sprawę i podejmiemy decyzję odnośnie zagospodarowania budynku i placu wokół niego. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców to wydzielimy pomieszczenia na świetlicę i wydzielimy boisko dla potrzeb społecznych. W tej chwili budynek jest zabezpieczony poprzez remont dachu.
Po zakończeniu dyskusji, Rada Gminy w obecności 14 radnych 12 głosami „za” i 2 „przeciw” podjęła uchwałę Nr XIX/107/09 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przywitowie.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11.
Po omówieniu prze Sekretarza Gminy projektu uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta, nikt z radnych nie zabrał głosu. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/108/09 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.
 Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/109/09 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13.
Wójt powiedział, że  sesja ta jest pierwszą w tym roku i optymistycznie patrzy na dalsze działania ponieważ zapadło kilka istotnych decyzji w kontekście naszej gminy. Jest szansa , że w tym roku rozpoczniemy inwestycję bardzo oczekiwaną przez społeczeństwo a mianowicie budowę hali sportowej i budowę stacji uzdatniania wody. Praktycznie jesteśmy do tego przygotowani z dokumentacją techniczną. Pozostało zorganizowanie przetargu.
Poinformował również , że trwa akcja sprzedaży pojemników na śmieci. Sprzedano już 700 sztuk. Od poniedziałku przedstawiciele KOMES będą podpisywali z nabywcami pojemników umowy na odbiór śmieci.
Jesteśmy po przetargu na obsługę bankową gminy. Do obsługi został wyłoniony Bank Spółdzielczy w Skępem Oddział w Skrwilnie, bank który obsługiwał gminę do tej pory.
Gmina przygotowuje się do budowy boiska w ramach projektu „ORLIK”. Projekt budowy będzie opiewał na kwotę 350 – 400 tyś. zł. Boisko będzie wybudowane na działce zakupionej w roku ubiegłym od państwa Getke.
W Szkole Podstawowej w Skudzawach planuje się zakończyć remont tej szkoły oraz przygotować stołówkę.
W Zespole Szkół w Skrwilnie w myśl decyzji SANEPIDU będą zmieniana powierzchnie podłogowe na korytarzach i na zadanie to zamierzamy wystąpić do MEN o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji oświatowej.
Ponadto jesteśmy na liście rezerwowej w sprawie przebudowy drogi Okalewo – Okalewo do granicy Gminy Świedziebnia i być może po półroczu okaże się że mamy pieniądze i wtedy trzeba będzie podjąć decyzję, czy budujemy tę drogę czy nie.
Wójt nadmienił, że odnośnie tej drogi był skrytykowany przez Pana Krzysztofa Cegłowskiego – przewodniczącego Rady Powiatu za niecelowość jej realizacji. Nie zgadza się z krytyką Pana Cegłowskiego ponieważ wniosek na te drogę otrzymał od wojewody maksymalną ilość punktów właśnie za jej celowość.

Ad.14.
Radny Jarosław Tomkowski pytał co dalej z realizacją budowy drogi Szustek – Wólka.
Wójt Odpowiedział, że następny odcinek budowy drogi Szustek – Wólka jest skalkulowany na kwotę 1.800 tyś. zł., na odcinku 1.600 metrów. Na dzień dzisiejszy mamy zgromadzone wszystkie dokumenty i czekamy na ogłoszenie konkursu przez RPO.
Radny Kazimierz Michalski pytał Wójta jakie dofinansowanie przewiduje na budowę hali sportowej.
Wójt odpowiedział, że uchwała sejmiku przewiduje dofinansowanie  30 % wartości inwestycji.
Radny Jerzy Różański pytał Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czy Urząd Marszałkowski planuje środki finansowe na scalanie gruntów dla powiatu rypińskiego i w jakiej wysokości.
Radna Emilia Jaskólska pytała radnych powiatowych, czy po sprzedaży budynku Ośrodku Zdrowia będzie on nadal istniał.
Pan Paweł Zgórzyński – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego poinformował, że przez 2 lata sejmik podjął łącznie 3 tysiące uchwał. Budżet wynosi ok. 1 mld. zł. rocznie. Budżet wspierany jest kredytami do 60 % dochodów własnych. Sejmik przyjął program rozbudowy dróg. Na terenie powiatu rypińskiego realizowana jest droga z Golubia Dobrzynia do Rypina.
W latach 2009 – 2010 będzie remontowana droga z Brodnicy do Sierpca – do granicy województwa. W latach 2013 – 2015 będzie remontowana droga Lipno Rypin, a w drugiej połowie bieżącego roku droga 557 na granicy powiatu lipnowskiego i rypińskiego.
W miesiącu listopadzie  sejmik przyjął również projekt dofinansowania obiektów sportowych w województwie kujawsko – pomorskim. Na najbliższe lata planuje się przeznaczyć 1,5 mld. zł. na rozwój bazy sportowej. W planach tych znalazła się Hala Sportowa z basenem w Rypinie, Hala w Skrwilnie i inne. Na halę w Skrwilnie planowane jest dofinansowanie na poziomie 30%.
W roku bieżącym rozdysponowano środki na „ORLIKI” w tym dla Gminy Skrwilno 333 tyś. zł.
Zmieniły się w województwie zasady podziału środków na OSP. Teraz otrzymają dofinansowanie te straże, które wcześniej nie otrzymały.
Poinformował, że sejmik ma środki również na spółki wodne i mogą składać wnioski na zadania związane z ich działalnością. Zachęcał spółki z naszej gminy do składania wniosków. Wspomniał, że w Lipnie jest oddział zarządu wojewódzkiej melioracji i urządzeń wodnych, którego pracownik pomoże w opracowaniu wniosku do konkursu.
Powiedział, że w roku ubiegłym Gmina Skrwilno była na pierwszym miejscu rankingowym o dofinansowanie, w tym roku jest na miejscu 11 ponieważ regulamin mówi, że jeśli gmina otrzyma środki w danym roku to w następnym jest cofnięta  o 10 pozycji w dół na tej liście.
W odpowiedzi na pytanie Radnego Różańskiego powiedział, że pieniądze na scalanie gruntów nie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego tylko z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski jest instytucją płatniczą natomiast beneficjentem jest starosta.
Sołtys wsi Przywitowo Jan Białkowski powiedział, że w związku z artykułem w gazecie powstało nieporozumienie ponieważ nie chodziło mu o niedofinansowanie OSP przez gminę tylko przez Urząd Wojewódzki. Zwracał się do radnego sejmiku, aby w stosunku do dofinansowania OSP zastosować taki regulamin jak przy inwestycjach samorządowych.
Pan Zgórzyński powtórzył, że regulamin dofinansowania OSP jest zmieniony i środki powinny otrzymać te jednostki , które tego potrzebują.
Pan Krzysztof Cegłowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Rypinie powiedział, że nigdy nie krytykował żadnego działania Gminy Skrwilno. Chodziło mu o dofinansowanie przez gminę drogi powiatowej, na co wójt nie wyraził zgody.
Mówił również, że wójt i przewodniczący rady sporadycznie uczestniczą w sesjach rady powiatu a na każdą są zapraszani, natomiast na sesję rady Gminy Skrwilno nie jest zapraszany starosta tylko przewodniczący rady powiatu. Przez dwa lata władze gminy nie zaproponowały spotkania , na których można by omówić wspólne zadania.
Wójt Gminy Skrwilno nie wyraził zgody na dofinansowanie 200 tyś. zł. remontu drogi do Rudy lub Czarni dlatego skorzystały z tego inne gminy i tam będzie się remontować drogi.
Następnie odpowiedział radnej Jaskólskiej, że Ośrodkami Zdrowia zarządza
SP ZOZ i on je wydzierżawiał. Kompetencją rady powiatu było tylko podjęcie decyzji czy można je zbyć i taką decyzję rada podjęła. Reszta pozostaje w gestii SP ZOZ, a gmina nasza ma przedstawiciela w tej radzie.
W sprawie scalania gruntów powiedział, że tego tematu nie chce rozwijać.
Wójt ustosunkował się do wypowiedzi pana Cegłowskiego.
Powiedział, że gmina nie jest do realizowania zadań powiatu ponieważ ma bardzo duże potrzeb, chociażby budowę gimnazjum, czy rozbudowę stacji uzdatniania wody itd. Do drogi powiatowej Okalewo – Skrwilno gmina w ciągu 2 lat dołożyła 170 tyś. zł. i 4 tyś. do odcinka w Mościskach.
Gmina nie jest sponsorem dla powiatu a partnerem i nie będzie dawała się wykorzystywać. Powiat powinien na budowę drogi Ruda – Skudzawy złożyć wniosek do RPO, a nie szukać sponsora w gminie. Z naszej gminy mamy 4 radnych powiatowych więc powinni zabiegać o realizację zadań na terenie naszej gminy. W sprawie SP ZOZ poinformował, że jest przedstawicielem naszej gminy w radzie, ale o posiedzeniu dowiedział się pół godziny przed spotkaniem, a zaproszenia nie otrzymał.
Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma sobie nic do zarzucenia.
Sołtys wsi Przywitowo prosił Wójta o interwencję w sprawie zmiany usytuowania znaków drogowych na drodze z Przywitowa w kierunku Rypina, ponieważ zasłaniają one widoczność przy wyjeździe na drogę Mława – Rypin. W tej sprawie interweniował już w Bydgoszczy, była nawet komisja, która stwierdziła nieprawidłowości ale nic do tej pory nie zrobiono.

Ad.15.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła sesję.


          Protokolant                                          Wiceprzewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                          Teresa Mucha
             


Wytworzył: Danuta Szymańska (26 lutego 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (1 kwietnia 2009, 20:49:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1053

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij