Protokół Nr XX/09 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XX/09

Protokół Nr XX/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 23 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Mucha o godz. 1000. Przywitała radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.  Nieobecny jest przewodniczący rady Henryk Liszewski oraz radny Jan Celebudzki. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 13 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad XX sesji. Radni nie wnieśli do niego uwag. Wobec tego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do tych taryf.
8.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zakończenie obrad.Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.


Ad. 2.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2009 r. Radny Kazimierz Michalski pytał czy zmniejszenie dofinansowania z 50%  na 30% na budowę hali sportowej nie zablokuje innych inwestycji.
Wójt wyjaśnił, że mamy 2,5 mln zł. własnych środków, co znaczy że mamy środki na inne inwestycja. Mówił, że na terenie naszej gminy nie ma takiego obiektu, który może zapewnić funkcjonowanie tej placówki. Nasz obiekt jest kalkulowany na 4 mln 650 tyś gdzie mamy 30% dofinansowania. Na dzień dzisiejszy mamy zabezpieczone 1.200 tyś na drogi, na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej. To było omawiane na poprzedniej sesji. Na dzień dzisiejszy biorę na siebie odpowiedzialność, za te rzeczy które zaplanowaliśmy. Myślę, że zamierzone inwestycje zostaną zrealizowane. Mamy opracowany plan, który w tym roku będziemy realizować. Budowa hali sportowej na dzień dzisiejszy nie zablokuje innych inwestycji. Przed nami budowa gimnazjum Skrwilnie. Będziemy składać wniosek do RPO gdzie dofinansowanie tak jak mówi rozporządzenie obejmuje kwotę 60%. Tak jest na dzień dzisiejszy.
Radny Jarosław Tomkowski pytał dlaczego Pan Wójt nie wspomniał o drodze Wólka – Skrwilno, czy to zadanie nie jest w tym roku uwzględnione do realizacji i czy w najbliższych latach planowana jest budowa sali gimnastycznej w Okalewie.
Wójt wyjaśnił, że droga Wółka  - Skrwilno ma przygotowany komplet dokumentów. W roku ubiegłym zrobiliśmy pierwszy etap. Drugi etap jest dłuższy o 400 metrów i droższy bo kalkulacja kosztorysowa 1.800. Czekamy na ogłoszenie konkursu przez RPO na budowę dróg gminnych. Konkurs ten ma być ogłoszony w czwartym kwartale bieżącego roku. Odnośnie sali gimnastycznej w Okalewie wójt wyjaśnił, że sala gimnastyczna w Okalewie jest konieczna ale w tej chwili nie ma możliwości jej realizacji . Musimy robić wszystko po kolei.
Po zamknięciu dyskusji Wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/110/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Poinformowała, że będzie zaciągnięty kredyt na budowę hali sportowej w Skrwilnie. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt tej uchwały był omawiany na komisjach. Nikt z radnych nie zabrał głosu, wobec tego wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/111/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Inspektor do spraw oświaty Pani Danuta Szymańska omówiła projekt uchwały w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/112/09 w sprawie wynagradzania nauczycieli. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 5.
Wójt Gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński omówił projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny, nie zgłoszeniu uwag. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada w obecności 13 radnych, uchwała Nr XX/113/09 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny została przyjęta przy 12 głosach „za” i jednym wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński. Wójt poinformował, że uchwała ta dotyczy gruntu, na którym została pobudowana przepompownia kanalizacyjna na terenie nie gminy tylko osoby fizycznej. Chcąc to uregulować domaga się wykupienia dodatkowej części tej działki o areale 24 m kwadratowe. Nikt z radnych nie zabrał głosu w tej sprawie. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/114/09 w sprawie wyrażenia zgody an nabycie nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7.
Inspektor do spraw oświaty omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie wysokości dopłat do tych taryf.  Radni nie zabrali głosu, a więc wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/115/09 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie wysokości dopłat do tych taryf. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8.
 Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami.
Poinformował, że w dniu 6 kwietnia będzie rozstrzygnięcie przetargu na budowę dwóch ulic w Skrwilnie natomiast 15 kwietnia na drogę w Szczawnie. Został złożony wniosek na dofinansowanie 400 tyś zł. na te dwie ulice.  Został ogłoszony przetarg na wodociągowanie pozostałych miejscowości, które nie mają tego zapewnionego, rozstrzygnięcie tego przetargu odbędzie się w końcówce kwietnia. Będzie złożony  wnioski na odnowę wsi. Jest w trakcie ukończenia i dotyczy to miejscowości Urszulewo i Ruda. Z inicjatywy radnego Jerzego Różańskiego odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące scalania gruntów , który zaprosił przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, byli też obecni twórcy projektu dokumentacji scaleniowej z biura projektów urządzeń rolnych z Bydgoszczy. Był też zaproszony starosta. Dowiedzieliśmy się, że jest 8 mln do rozdysponowania z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina nasza jest jedyna w województwie kujawsko – pomorskim, która ubiega się o środki na ten cel. Wójt powiedział, że most w Rudzie jest w złym stanie technicznym. Komenda powiatowa policji zażądała informacji o tym jaka jest jego nośność. Zleciliśmy stworzenie dokumentacji, która pozwoli ocenić stan techniczny tego obiektu. Po pierwszych oględzinach stwierdzono, że most ten będzie musiał być przebudowany.


Ad. 9.
Radny Żyźniewski powiedział, że stan dróg powiatowych jest katastroficzny, szczególnie  droga w kierunku Zambrzycy i Czarni.
Drogi gminne również są w złym stanie.
Obniża się poziom wód gruntowych. Zadał pytanie „ Czy w związku z regulacją Okalewki  nie będą zachwiane zmiany środowiskowe, czy zostały uwzględnione w dokumentacji tego zadania?”.
Wójt wyjaśnił, że stan dróg gminnych jest zły, że równiarki są w dyspozycji i drogi gminne będą naprawiane. Czekamy na poprawę pogody. W sprawie „Okalewki” był opracowywany raport, który uwzględnił wszystkie oddziaływania na środowisko związane z zagrożeniami, oddziaływaniem na infrastrukturę otaczającą oraz były w nim zawarte kwestie przyrodnicze. Będzie regulacja przepływu wody.
Radny Tatkowski  w sprawie dróg powiatowych powiedział, że przekaże na posiedzeniu zarządu powiatu uwagi radnych w sprawie naprawy dróg powiatowych. Z tego co wie drogi te miały być robione, ale aura nie sprzyja i to się wszystko przedłuża.
Radny Smulski pytał jakie są koszty prowadzenia gazetki. Czy jest potrzebna, bo są inne gazetki takie jak „Czas Rypina”  czy „Nowości” gdzie są wiadomości, które się pokrywają. W naszej gazetce są wiadomości nieobiektywne i są błędy.
Wójt powiedział, że treść gazetki jest tworzona przez redaktora i ona w jakiś sposób może podlegać cenzurze. Zamysłem jest przekazywanie informacji dla społeczeństwa, a nie promowanie osób, pokazuje co u nas się dzieje.  Gazetka jest formą promocji gminy.
Sołtys Przywitowa powiedział, że mieszkańcy podpisują umowy z KOMES  Rypin, ale mają obawy ponieważ  w umowach tych jeden z punktów mówi o tym, że w przypadku zerwania umowy  KOMES zabiera pojemnik.
Wójt wyjaśnił, że pojemnik na śmieci, jeżeli jest własnością użytkownika i takiego zapisu w umowie nie może być.
Pan Ryszard Romanowski z miejscowości Wólka  mówił, że wzdłuż dróg były posadzono topole, które wyrosły a teraz je wycięto. Pytał, dlaczego żaden z wójtów nie nakazał wycinającym posadzenie nowych drzew lub krzewów.
 Uważał, że nowa droga do Wólki powinna mieć oznaczenie tonażu, bo jak wjadą tiry to nie zdążymy jej do końca wybudować a ona będzie już zniszczona.  Pytał też o drogę dojazdową do miejscowości Wólka oraz o kosze zbiorowe. Wspomniał też o podwyższeniu opłaty za wodę w Gminie Skrwilno oraz proponował powołanie komisji w sprawie hydrantów, które posiadają niektórzy gospodarze za swym ogrodzeniem.
Wójt wyjaśnił, że droga łącząca Przywitowo z Wólką trafiła do sądu, który podjął decyzję, że w ciągu dwóch tygodni geodeta dokona rozgraniczenia gruntów, a faktyczny wymiar tej drogi nie będzie miał 4m, a   10-12 m.
W sprawie wycinki topoli i posadzenia nowych drzew bądź krzewów to na lata poprzednie nie mam wpływu. Na dzień dzisiejszy wszyscy, którzy otrzymują decyzję na wycinkę mają zawarty w umowie  punkt mówiący o potrzebie  posadzenie nowych drzew.
Poza tym jeśli chodzi o gospodarkę odpadami od 2006 roku nie zrobiono w tym kontekście nic poza tymi pojemnikami. Pomagamy w zakupie tych pojemników. Rzeczywiście wywóz raz w miesiącu czy raz na kwartał jest absurdem. Jeśli chodzi o pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów to w tamtym roku zaistniała kwestia z uregulowaniem pewnego gruntu. Te dwa pojemniki w miejscowości Wólka powstaną w tym roku wraz z innym zaplanowanym obiektem to jest wiatą przystankową dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
W sprawie wody były robione projekty wodociągowania, w każdym projekcie były umieszczone hydranty bo to wymaga zabezpieczenia . Demontaż hydrantów może zaistnieć w miejscach uzasadnionych, Tam gdzie ta kradzież występuje. Za infrastrukturę wodociągową odpowiada zakład komunalny.
W związku z podwyższeniem stawki , która zaistniała na poprzedniej sesji to wiemy bardzo dobrze, że ostatnia podwyżka była 4 lata temu. Ta podwyżka , która zaistniała w tym roku to jest takie minimum.
Wójt powiedział, że nie ma konieczności oznaczania tonaży przy drodze Szustek-Wólka ponieważ nie wymaga tego jej standard.
Pan Bogdan Balcerowicz – redaktor  „Gazetki Skrwileńskiej” powiedział, że informację, które ukazują się w innych gazetach naszego regionu są w większości jego zasługą.  Nasza gazetka jest gazetką informacyjną, a błędy o których mówił radny Smulski nie są błędami redakcyjnymi ponieważ informacje zawarł takie jakie mu przekazano.

Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła sesję.


          Protokolant                                          Wiceprzewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                          Teresa Mucha
             


Wytworzył: Danuta Szymańska (23 marca 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (1 kwietnia 2009, 20:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1259

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij