Protokół Nr XXI/09

Protokół Nr XXI/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 23 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.
    Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Mucha o godz. 1000. Przywitała radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.  Nieobecny jest przewodniczący rady Henryk Liszewski, radny Krzysztof Żyźniewski oraz radny Grzegorz Kowalski. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 12 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXI sesji. Radni nie wnieśli do niego uwag. Wobec tego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu gminy na 2009r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zamianę nieruchomości.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Skrwilno oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki
8.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zakończenie obrad.

Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.
Ad.2.
Skarbnik Gminy, Pani Mirosława Sobiech przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie odczytała uchwałę Nr 55/2009 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Skrwilno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2008 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Emilia Jaskólska przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę Nr 107/2009 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skrwilno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno.
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/116/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Zaproponowała aby w wydatkach inwestycyjnych – zakup kosiarki - dokonać zmniejszenia o kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw. Wójt poinformował, że można zgłosić wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę tylko jednego placu zabaw w gminie, a my przygotowani jesteśmy na wybudowanie w ramach tego projektu dwóch placów zabaw tj. w Okalewie i Skudzawach. Pytał radnych, którą miejscowość umieścić w projekcie. Radny Różański wnioskował aby uwzględnić plac zabaw w Skudzawach natomiast radny Tomkowski w Okalewie. Radna Jaskólska wnioskowała o wybudowanie dwóch placów zabaw w ramach oszczędności inwestycyjnych. W wyniku głosowania Rada podjęła decyzję, że do projektu będzie zgłoszona budowa placu zabaw w Skudzawach (7 radnych głosowało za Skudzawami, 5 za Okalewem). Wobec powyższego w projekcie uchwały zmieniającej budżet gminy dokonano wpisu budowa placu zabaw w Skudzawach. Wobec tego, że innych głosów nie było wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/117/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Po zapoznaniu się przez radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/118/09 w sprawie wyrażenia na zamianę nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na oddanie z najem lokalu mieszkalnego. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/119/09 w sprawie wyrażenie zgody na oddanie z najem lokalu mieszkalnego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Po zapoznaniu się przez radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów  publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Skrwilno oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skrwilno. Nikt z radnych nie zabrał głosu w tej sprawie. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/120/09 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów  publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Skrwilno oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skrwilno. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Po omówiła projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Radni nie zabrali głosu w sprawie projektu uchwały, wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/121/09 zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Wójt podziękował radzie za udzielenie absolutorium. Powiedział, że on i urząd starają się być czujni na wszystkie ogłaszane konkursu w celu pozyskania jak najwięcej środków na zadania w naszej gminie, mimo że na wszystkie zadania nie otrzymujemy pieniędzy. Mamy rozstrzygnięty przetarg na budowę dwóch ulic w Skrwilnie. Przetarg ten wygrała firma z Lipna. Prace już trwają. Przetarg na budowę drogi w Szczawnie został unieważniony z powodu błędów w ofercie i będzie przeprowadzony ponownie. Ogłoszono przetarg na halę, który zostanie rozstrzygnięty 12 maja bieżącego roku. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony przetarg na „Orlika”. Prace związane z siecią wodociągową będą realizowane po zbiorach upraw polowych. Od maja br. będzie uruchomiony w Gminie punk konsultacyjny dla rodzin (z programu integracji społecznej). W punkcie tym będzie można skorzystać z pomocy psychologa, doradcy zawodowego, doradcy osób niepełnosprawnych i radcy prawnego.  
Ad. 9.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Emilia Jaskólska przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2008r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Szucie podziękował za remontem drogi Skrwilno Szucie. Radna Jaskólska prosiła członka zarządu powiatu o przybliżenie sprawy sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Okalewie.
Członek zarządu powiatu Piotr Tatkowski poinformował, że Ośrodek Zdrowia wykupili dzierżawcy w „ramach pierwokupu”.
Radny K. Michalski pytał dlaczego nie wszystkie osoby, które zakupiły pojemniki na odpady nie zawarły jeszcze umów na odbiór odpadów. Pytał również kto straci pracę w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Przywitowie.
Wójt odpowiedział, że sprawa umów na odbiór odpadów leży w gestii KOMES Rypin i odbiorcy. W sprawie utraty pracy było mówione wielokrotnie, że uczynimy wszystko żeby osoby mające stałą umowę o pracę znalazły zatrudnienie w innych placówkach naszej gminy.
Redaktor gazety Skrwileńskiej B. Balcerowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Smulskiego na poprzedniej sesji dotyczącej sensu i zasadności wydawania gazety Skrwileńskiej wyjaśnił, że  w gazecie Skrwileńskiej nie było błędu. Natomiast był błąd dotyczący ołtarza św. Jerzego w Skrwilnie ale w gazecie Rypińskiego i to  autorstwa innego redaktora. Uważał, że radny pomylił gazety i dwie osobne zawarte w nich informacje.

Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła sesję.


          Protokolant                                          Wiceprzewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                          Teresa Mucha
             Wytworzył: Danuta Szymańska (23 kwietnia 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (13 sierpnia 2009, 10:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1406

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij