Budżet - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Budżet

Uchwała nr IV/14/07
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 15 lutego 2007

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skrwilno na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 202, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 149, poz. 1832) uchwala, co następuje:

 

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 11.868.613 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości  11.868.613 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 W budżecie tworzy się rezerwę  ogólną w wysokości - 118.686 zł.
     z przeznaczeniem na wydatki bieżące
      
§ 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5 Przychody budżetu w wysokości 693.334 zł., rozchody budżetu w wysokości  693.334 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
   
§ 6 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 7
1. Ustala się dochody w kwocie 65.500 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.890 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.510 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:
1) przychody - 17.466 zł.
2) wydatki - 17.466 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
- zakładów budżetowych: przychody – 528.100 zł., wydatki – 528.100 zł.
        zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 10
1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego
     - z tytułu dopłaty do wody i ścieków     - 180.000 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
     - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę   -   97.440 zł.
       zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów               i pożyczek w kwocie       - 700.000 zł.


§ 12 Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł.
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 900.000 zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy


§ 13 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu  i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.


                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                       Henryk Liszewski

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wersja opisowa (84kB) word
Załącznik nr 1 (87kB) word
Załącznik nr 2 (380kB) word
Załącznik nr 4 (53kB) word
Załącznik nr 5 (45kB) word
Załącznik nr 6 (28kB) word
Załącznik nr 8 (36kB) word
Załącznik nr 9 (78kB) word


Wytworzył: Administrator (30 czerwca 2003)
Opublikował: Jerzy Paradowski (30 czerwca 2003, 13:50:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (24 kwietnia 2007, 09:14:52)
Zmieniono: 2007-04-24

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7238

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij